Front matter

Методија Манојловски

Професор д-р Андрија Лаиновиќ (По повод 80 години од раѓањето) [7]


Методија Манојловски

Библиографија на објавени трудови на професорот д-р Андрија Лаиновиќ [13]


СТАТИИ – ПРИЛОЗИ

Мика Шпиљак

Илинденското востание е богата ризница на револуционерното искуство на македонскиот народ [29]


Благоја Талески

Целосен израз на незадржливите слободарски стремежи [41]


Христо Андонов – Полјански

Илинден 1903 [49]


Владимир Картов

Третманот на предилинденските настани и Илинденското востание во трудовите на Христо Силјанов и на Ангел Динев [65]


Манол Д. Пандевски

Одгласи на Илинденското востание во Чешка и Словачка [83]


Ристо Поплазаров

Илинденското востание во погледите на современиците [95]


Кочо Сидовски

Одгласот на Илинденското востание во Италија во 1903 година [105]


Благој Стоичовски

Револуционерот и социјалист Најдо Черга – Дедо Најдо од Ракитница [117]


Стјепан Антолјак

Воено-административната организација на македонските склавинии [129]


Бранко Панов

Богомилското учење и движење [137]


Љубен Лапе

Една акција во Швајцарија за зачувување на целоста и независноста на Македонија [169]


Воислав Д. Кушевски

За појавата на „Абецедарот“ [179]


Благоја Цветкоски

Составот и структурата на Штипската еврејска општина [191]


Димитар Димески

Круме Ѓоргиев – Беќар, – стамена личност во поновата банатска историја [207]


Христо Ристовски

Некои нови сознанија за просветната и револуционерната дејност на Лазо Ангеловски [219]


Ристо Христов

Прилог кон прашањето за социјалното осигурување на работничката класа во Македонија во периодот на стара Југославија [237]


Лазар Лазаров

Реализација на Петгодишниот план (1947–1952) за стопанскиот развој на НР Македонија во периодот од 1947 до 1957 година [255]


ОД КУЛТУРНОТО МИНАТО

Блага Алексова

Крстовидните цркви по Брегалница [269]


Виктор Лилчиќ

Марков град – Матка [285]


Божидар Мартиновиќ

Музејските вредности за историјата на Црна Гора [299]


МАТЕРИЈАЛИ

Андрија Лаиновиќ

Парискиот весник „Le Siecle” (1853) за Његош [309]


Михајло Миноски

Два документа за акцијата на прилепчани од 1887 година за македонско народно училиште и самостојна црква [325]


НАСТАВА

Лазар Ракиќ

Местото и улогата на наставата по историја во реформираното училиште [331]


Тодор Трајановски

Кон прашањето за тематското повторување на наставниот материјал по историја во основните училишта [349]


ОСВРТИ

Александар Илиевски

Преглед на одбранети докторски дисертации, магистерски тези и дипломски работи од областа на историските науки на ННСГ за историја на Филозофскиот факултет во Скопје до 31. ХП 1983 година [357]


КРИТИКИ И ПРИКАЗИ

К. С.  

Александар Грличков, Европа во очите на комунистите, Комунист, Скопје 1983, 280 [369]


Д. Д.

Христо Андонов – Полјански, Илинден 1903, ед. Незаборавник, Комунист, Скопје 1983, 39 [373]


Н. Ј.

Д-р Марија Јовановиќ, Просветно–политичките прилики во Вардарска Македонија (1918–1929), НИО „Студентски збор”, Скопјe 1983, 427 [375]


Д. Д.

Глигор Тодоровски, Македонија по Балканските војни, Култура, Скопје 1981, 421 [378]


М. П.

И. Я. Лернер, Дидактические основы методов обучения, Москва 1981, 184 [381]


Д. Д.

Ташко Арсов, Записки (Редакција, коментари и поговор Христо Андонов–Полјански), НИО „Студентски збор”, Скопје 1983, 209 [383]


Б. С.

Д-р Симо Младеновски, Македонските народни песни за НОБ и Револуцијата, НИК „Наша книга“, Скопје 1983, 485 [384]


М. П.

И. Я. Лернер, Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории [389]


М. К. Б.

Значаен придонес на македонската ономастика [393]


Ѓ. М.

Љубен Георгиевски–Љупта, Илинденске искре. Пета македонска народноослободилачка ударна бригада. („Народна армија”, Београд 1981, 186 + Илустрации.  – Записи о ратним бригадама, 51) [397]


К. Џ. М.

Гласник (списание на Институтот за национална историја) 1/XXVI, Скопје 1982, 296 [399]


БИБЛИОГРАФИЈА

Христо Андонов-Полјански

Прилог кон библиографијата за Илинденското востание [403]


ХРОНИКА И СООПШТЕНИЈА

Б. С.  

Научен собир „Илинденското востание во Македонија“ [447]


Р. Т.

Научен собир „Учеството на народностите на Југославија во НОБ и социјалистичката револуција (1941—1945)“ [449]


Г. П. и Г. М.

Научен собир „Расветлување на животниот пат и дело на Никола Петров Русински“ [451]


Б. С.

Научен собир „Проблеми на демографскиот развој на СР Македонија“ [454]


Б. С.

Битовото и историското во македонската уметничка проза [457]


Н. Д.

Советување со наставниците по историја од средното образование [458]


Б. С.

Тркалезна маса „Етногенезата на јуруците и нивното населување на Балканот“ [459]


IN MEMORIAM


Благоја Георгиев


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИ / LIST OF COLLABORATORS


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИ КОИ ГО РАСТУРААТ СПИСАНИЕТО / LIST OF COLLABORATORS DELIVERING THE REVIEW