Обои ја Скопска Црна Гора

posted in: Настани | 0

Здружението на историчарите на Република Македонија, Скопје, во соработка со Град Скопје во изминатиов период го реализираа проектот „Обои ја Скопска Црна Гора“.

Целта на овој проект беше да ги претстави подзаборавените делови на градот Скопје кои туристички имаат многу што да понудат. Преку запознавање на културното и историското богатство, овој проект имаше за цел да ги афирмира селата од Скопскиот регион кои се наоѓаат во подножјето на планината Скопска Црна Гора и да ги направи привлчени места за туризам, но исто така и да ја зачува и да го пренесе богатото културно историско значење на овие места. Исто така, цел на овој проект беше и подигање на знаењето и свеста за историската меморија, за културното, духовното и фолклорното сеќавање изразено преку фотографии од територтијата на Скопска Црна Гора.

Специфична цел на овој проект беше дигитализација и колоризирање на стари фотографии кои што го отсликуваат битовиот елемент во животот на минатите генерации и нивно вистинско презентирање на месното и поширокот население на територијата на Град Скопје, а со тоа и нивно детално запознавање за културата, историјата, традициите и обичаите на населението од овој регион. Проектот имаше за цел и да поттикне соработка и размена на идеи на жителите од Скопска Црна Гора и да ги инспирира кретивно да размислуваат на разни теми од нивното историско минато.

Прва активност во реализација на овој прокет беше запознавање на месното население и истражување (собирање на фотографии од самото население). Имено, од страна на проект менаџерот, асистентот на проектот и стручниот соработник се премина кон теренска подготовка и истражување меѓу месното население од населените места во подножјето на Скопска Црна Гора, информации и фотографии кои понатаму беа искористени за што поуспешна реализација на овој проект. Понатаму, се воспостави првична комуникација со раководствата на основните и средните училишта училишта каде што се планираше да се постави изложбата.

Втората активност се реализира во истражување и собирање на фотографии во соодветните национални институции кои се наоѓаат на територијата на град Скопје (Државен архив, Институт за национална историја, Музеј на Град Скопје, Музеј на Македонија, итн). Потоа следеше колекционирање, евидентирање и дигитализација на собраните фотографии од самиот терен на населените места од подножјето на Скопска Црна Гора и од погореименуваните институции, а се со цел да се направи соодветна селекција за нивно обработка и презентација. Следна фаза беше селектираните фотографии посебно да се обработи, што подразбира нејзино колоризирање и „оживување“, а со цел истите да се приближат до жителите на овој регион, но и на жителите на Град Скопје.

Следна активност од овој проект беше презентирање на целокупните резултати од претходните активности. Одбраните и колоризирани фотографии беа поставени на еден банер и три големи паноа. Банерот беше од информативен карактер, а другиот дел со највпечатливите фотографии кои произлегоа од преоктот. Трите паноа беа тематски искомпонирани, т.е. на првото пано имаше панорамски и архитектонски фотографии од населените места на СЦГ, на второто пано имаше фотографии од свадбени обреди и фотографии од секојдневниот живот на населението и на третото пано беа поставени фотографии од носии и од полските работи на локалното население. Организирани беа неколку изложби со обработените фотографии од регионот на СЦГ, и тоа: во ООУ „Гоце Делчев“ во селото Љубанци во периодот од 18-23 септември 2019 година, потоа во ООУ „Кирил и Методиј“ во селото Кучевиште во периодот од 24-30 септември, во ООУ „Ацо Шопов“ во периодот од 30 септември – 7 октомври и во СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“ во периодот од 9-15 октомври 2019 година.

„Скопје памти: 55 години од скопскиот земјотрес“, концептуален натпревар

posted in: Uncategorized | 0

На 28.10.2018 со почеток во 11 часот, во СУГС „Никола Карев“ во Скопје, се одржа концептуален натпревар за средношколци во организација на ЗИРМ и Град Скопје. Натпреварот беше посветен на одбележувањето 55 години од катастрофалниот земјотрес кој го погоди Скопје во 1963 година. Целта на натпреварот беше да се надминат фактографските знаења и на вакви теми учениците да имаат можност историските познавања да ги претстават низ своја идеја-концепт од аспект на локалната историја, семејната историја, литаратурно, епистоларно и корисејќи ги алатките на современата методика историографија. Под менторство на своите наставници, на натпреварот учевство зедоа 14 ученици од средните училишта на Град Скопје.

Во креативна и отворена атмосфера, пред комисијата на ЗИРМ беа претсавени презентациите и беа разменати идеи и контакти за понатамошна соработка.

Доделувањето на наградите ќе биде на 3. ноември од 11 часот во просториите на Институтот за национална историја. По тој повод ќе биде одржано пригодно предавање од страна на професори од ИНИ, а ќе бидат врачени награди и благодарници на учесниците.

Одржувањето на овие настани и натпреварот е дел од проектот на ЗИРМ „Скопје памети: 55 години од скопскиот земјотрс“ кој е поддржан од Град Скопје.

Се одржа настанот на ЗИРМ „Современата македонска исориографија и агората“

posted in: Настани | 0

На 6. октомври 2018, својата ревитализација како и почетокот на активностите од академската есен, ЗИРМ ги одбележа преку одржувањето на настанот „Современата македонска историографија и агората“.

Настанот помина во светлото на отвореност и апропријација на институционалниот академски и образовен простор од страна на љубопитното истражувачко око, што овозможи динамична дискусија меѓу присутните и „замислување на агората“.

По проeкцијата на два краткометражни македонски документарни филмови во соработка со Кинотека на Македонија, збор зедоа говорниците проф. д-р Марија Пандевска, проф. д-р Ристо Солунчев и м-р Борче Милошески. Дискусијата разви прашања околу сфаќањето на историјата во современиот македонски дискурс, развојните фази на македонската историографија, постмодерната, meme културата и современите феномени, предизвиците кај научните и просветните работници, национализмот и дискурсот на „враќањето на нациите“.

Беше презентирана платформата за истражувачи во хуманистичките науки – Алтер/Alter, како и новата платформа на ЗИРМ.

Настанот го одбележа и заборавеното пријателството меѓу Институтот за историја и Институтот за филозофија, потребата од вакви другарства и нивните можности кај нас.

Во продолжение можете да го проследите видеото со сегменти од настанот.