Front matter

Бранко Панов / Branko Panov

Професор д-р Христо Андонов-Полјански – добитник на највисокото југословенско општествено признание наградата АВНОЈ за 1983 година / Professor Dr Hristo Andonov-Poljanski – Prize Winner of the Highest Yugoslav Social Recognition – the AVNOY Award for 1985 [7]


Методија Манојловски / Metodija Manojlovski

Свечена седница на ННСГ за историја посветена на проф. д-р Христо Андонов-Полјански, добитник на наградата АВНОЈ во 1983 година / Formal Session of the Department of History Dedicated to Professor Doctor Hristo Andonov-Poljanski, the AVNOY Prize –Winner for 1983 [19]


Методија Манојловски / Metodija Manojlovski

Реч на д-р Димитар Димески, раководител на ННСГ за историја, на свечената седница на Групата посветена на лауреатот на наградата АВНОЈ, проф. д-р Христо Андонов-Полјански / A Word Given by Dr Dimitar Dimeski, Chief of the Departement of History, at the Formal Session Dedicated to the AVNOY Prize – Winner, Professor Dr Hristo Andonov-Poljanski [20]


Методија Манојловски / Metodija Manojlovski

Библиографија на Христо Андонов-Полјански (1949–1983) / Bibliography of Hristo Andonov-Poljanski (1949–1983)


СТАТИИ – ПРИЛОЗИ / ARTICLES – CONTRIBUTIONS

Благоја Талески / Blagoja Taleski

Со АВНОЈ и АСНОМ се остварија вековните идеали на македонскиот народ / AVNOY and ASNOM Realised the Eternel Ideal of the Macedonian People [47]


Михаило Апостолски / Mihailo Apostolski

Одлуките на АВНОЈ – реализација на целите на вековната борба на македонскиот народ / The Decisions of AVNOY – Carrying Out of the Aims of the Eternel Struggle of the Macedonian People [59]


Бранко Петрановиќ / Branko Petranović

АВНОЈ и другите политички органи на движењето и отпорот во Европа 1939–1945 / AVNOY and Other Political Organs of Movement and Resistance in Europe Between 1939 and 1945 (Comparative Survey) [83]


Ма Сипу / Ma Sipu

Кинескиот печат за Второто заседание на АВНОЈ / The Chinese Press Concerning the Second Session of AVNOY [103]


Енвер Реџиќ / Enver Redžić

Југословенската мисла и АВНОЈ / The Yugoslav Idea and AVNOY [111]


Владимир Картов / Vladimir Kartov

Идејно-политичките определби на КПЈ за создавање на нова демократска федеративна Југославија во периодот од Четвртата земска конференција до основањето на АВНОЈ (1934–1942) / The Ideological and Political Determinations of CPY for Establishment of a New Democratic Federative Yugoslavia During the Period From the Fourth Zemska Conference up to the Establishment of AVNOY (1934–1942) [127]


Растислав Терзиоски / Rastislav Terzioski

Списанието на Сеславјанскиот комитет во Москва „Славяне“ (декември 1943 – јуни 1944 година) за значењето на Второто заседание на АВНОЈ / The Review of the All Slavic Committee in Moscow „Slavjane” (December 1943 – June 1944) Concerning the Significance of the Second Session of AVNOY [149]


Александар Т. Христов / Aleksandar T. Hristov

АСНОМ и изградување основи на заеднички живот на македонскиот народ со југословенските народи и народности во југословенската федерација / ASNOM and Building of Bases for Mutual Life of the Macedonian People with the Yugoslav Peoples and Minorities in the Yugoslav Federation [159]


Данчо Зографски / Dančo Zografski

Историското значење на АСНОМ / The Historical Significance of ASNOM [171]


Миле Тодоровски / Mile Todorovski

Некои аспекти во врска со подготовките за свикување Првото заседание на АСНОМ / Some Aspects Concerning Preparations for the Convocation of the First Session of ASNOM [183]


Јордан Цеков-Дане / Jordan Cekov-Dane

Некои претпоставки за одржување Првото заседание на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија (АСНОМ) / Supposition for Holding of the First Session of the Anti-Fascist Assembly of the People’s Liberation of Macedonia (ASNOM) [207]


Боро Мокров / Boro Mokrov

Македонското прашање и АСНОМ низ печатот од НОВ / The Macedonian Question and ASNOM in the PLS Press [217]


Новица Велјановски / Novica Veljanovski

Дејноста на Президиумот и неговите поверенства во периодот меѓу Првото и Второто заседание на АСНОМ / The Activity of the Presidium of ASNOM Between the First and the Second Session of ASNOM [231]


Ристо Кирјазовски / Risto Kirjazovski

Одгласот на одлуките на АВНОЈ и АСНОМ во Егејска Македонија во текот на НОВ / The Echo of Decisions of AVNOY and ASNOM in the Aegean Macedonia During the People’s Liberation Struggle Between 1941 and 1945 [249]


Воислав Д. Кушевски / Voislav D. Kuševski

Димитар Николовски – Таки Даскалот како ученик на Скопската учителска школа / Dimitar Nikolovski – Taki Daskalot as a Pupil at the Skopje Teacher’s School (According to the Memory of His Schoolmates) [267]


Зоран Лакиќ / Zoran Lakić

Просветната политика на народната власт во Црна Гора 1941–1945 / The Education Policy of the People’s Authority in Montenegro Between 1941 and 1945 [279]


МАТЕРИЈАЛИ / DOCUMENTS

Миле Тодоровски / Mile Todorovski

Записниците на Президиумот на АСНОМ меѓу Првото и Второто заседание (2. VIII – 28.XII 1944) / The Minutes from the Presidium of ÀSNOM Between the First and Second Session (August 2, – December, 28, 1944) [293]


НАСТАВА / TEACHING

Благоја Цветкоски / Blagoja Cvetkoski

Второто заседание на АВНОЈ (методска единица во VIII одделение) / The Second Session of AVNOY (Teaching Lesson in the VIII Class) [331]


Наум Димовски / Naum Dimovski

Второто заседание ,на АВНОЈ (наставен час во први клас на средното насочено образование) / The Second Session of AVNOY (Teaching Lesson in the First Class of the Secondary Professional Education) [339]


Милутин Перовиќ / Milutin Perović

Можностите за користење на ликовен (илустративен) материјал во обработката на содржината за развојот на народната власт во HOB и Револуцијата во Југославија во наставата по историја / The Possibilities for Use of Fine (Ilustrative) Material in Elaboration of the Contents for Development of the People’s Authority in the PLS and Revolution in Yugoslavia in the History Teaching [351]


ОСВРТИ / COMMENTS

Ѓурѓевка Донеска-Тренчевска / Gjurgjevka Doneska-Trenčevska

Првото заседание на ACHQM на програмата на образовните емисии на Радио Скопје (I) / The First Session of ASNOM on the Educational Programme of Radio Skopje [361]


Благоја Цветкоски / Blagoja Cvetkoski

Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија (АСНОМ) во наставата по историја / The Anti-Fascist Assembly of the People’s Liberation of Macedonia (ASNOM) in the History Teaching [367]


Воислав Д. Кушевски / Voislav D. Kuševski

Актуелни проблеми на наставата по историја во средното насочено образование / Actual Problems in the History Teaching in the Secondary Professional Education [381]


Наум Димовски / Naum Dimovski

Улогата на наставата по историја во марксистичкото образование и воспитание на учениците / The Role of History Teaching in the Marxist Education and Schooling of Pupils [401]


Ѓорѓи Танковски / Gjorgji Tankovski

Кадровски промени во наставата по историја / Professional Changes in the History Teaching [415]


КРИТИКИ И ПРИКАЗИ / CRITICISM AND BOOK REVIEWS

Б. С. / B. S.

Култура и наука y Народноослободилачком рату и Револуцији. Савет академије наука и уметности СФРЈ, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 1984, 1–763 / The Culture and Sciences in the People’s Liberation Struggle and Revolution, Council of Academies of Sciences and Arts of SFRY, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, 1984, 1–763 [421]


В. К. / V. K.

Д,р Новица Велјановски, Народната власт во Македонија 1941–1944. „Мисла“ Скопје, 1983, 1–371 / Dr Novica Veljanovski, The People’s Authority in Macedonia 1941–1944, Misla, Skopje, 1983, 1–371 [424]


Н. В. / N. V.

D-r Drago Borovčanin, Izgradnja Bosansko-hercegovačke državnosti u uslovima NOR-a. „Svjetlost“, OOUR Izdavačka djelatnost, Sarajevo, 1979, 1–300 / Dr Drago Borovčanin, Building of the Bosnian and Hertsegovian Statehood in the PLS. „Svjetlost“, OOUR Izdavačka Djelatnost, Sarajevo, 1979, 1–300 [427]


Ѓ. М. / Gj. M.

Извори за Ослободителната војна и Револуцијата во Македонија 1941–1945. Том I, книга седма: Документи на Третиот областен комитет на Комунистичката партија на Македонија, април 1943 – август 1944. Избор и редакција д-р Миле Тодоровски. Новинско-издавачка организација „Студентски збор” – Скопје, Институт за национална историја – Скопје 1983, 371 / Sources for the People’s Liberaton War and Revolution of Macedonia 1941–1945. Volume I, Book VII: Documents of the Third District Committee of the Macedonian Communist Party, April 1943–August 1944. Selection and Editorship by Dr Mile Todorovski („Studentski Zbоr“ Publishers, Skopje, Institut of National History Skopje, 1983, 1–371 [430]


Ѓ. М. / Gj. M.

Стоилко Ивановски-Планински. Васил Антевски-Дрен. Книга деветта. Архив на Скопје 1981, 223 + илустрации / Stoilko Ivanovski-Planinski, Vasil Anteski-Dren, Volume IX, Archives of Skopje 1981, 223 + Illustrations [434]


ХРОНИКА И СООПШТЕНИЈА / CHRONICLES AND INFORMATIONS

М. Д. / M. D.

Осврт за работата на XVI редовно годишно собрание на Сојузот на друштвата на историчарите на / СРМ Survey on the Work of the XVI Regular Annual Meeting of the Historian’s Union of SRM [437]


Ѓ. Д. Т. / Gj. D. T.

Научен собир „Самоуправата во македонската револуција“ / Scientific Meeting, „The Self-Management in the Macedonian Revolution“ [443]


Н. Д. / N. D.

Осми конгрес на историчарите на Југославија / Eighth Congress of the Historians of Yugoslavia [447]


В. К. / V. K.

Советување за споменичката култура од НОВ и Револуцијата / Consultation on the Memorial Culture from the People’s Liberation War and Revolution [451]


К. С. / K. S.

Школа на млади марксисти / The School for Young Marxists [453]


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИ / LIST OF COLLABORATORS


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИ ШТО ГО РАСТУРААТ СПИСАНИЕТО / LIST OF COLLABORATORS DELIVERING THE REVIEW