Front Matter

По повод 20-тиот број на „Историја“ (од Редакцијата) / По поводу выхода в печать 20-го юбилейного номера „Истории“ (ред.)

СТАТИИ  / СТАТЬИ

Боро Митровски / Боре Митровски

Завршните операции за ослободувањето на Македонија / Заключительные операции при освобожднии [5]


Академик Михаило Апостолски / Академик Михайло Апостолски

Патот до слободата / Путь к свободе [59]


Цветко Узуновски / Цветко Узуновски

Востанието во 1941 во Македонија / Восстание в 1941 году в Македонии [83]


Методија Соколоски / Методия Соколоски

Штип и Штипско во текот на XVI век / Штип и Штипский р. на протяжении XVI века [124]


ПРИЛОЗИ  / ОЧЕРКИ

С. Фиданова / С. Фиданова

Некои форми на отпор против окупаторот во Прилепско во 1941 година / Некоторые формы сопротивления оккупанту в Прилепском р. в 1941 году [153]


С. Ивановски-Планински / С. Ивановски-Планински

Васил Антевски – Дрен / Васил Антевски – Дрен [163]


Н. Петровиќ / И. Петрович

Крајовско-Вршачката етапа на Врховниот штаб на НОВ и ПОЈ и на Националниот комитет на ослободувањето на Југославија / Крайовско-Вршацкий этап Верховного штаба НОВ и ПОЮ и Национального комитета освобождения Югославии [189]


Б. Чадиковски / Б. Чадиковски

Некои моменти од создавањето и развитокот на службата за безбедност во Македонија во Ослободителната војна и Револуцијата / Некоторые моменты из истории создания и развития службы безопасности в Македонии в Освободительной войне и Революции [201]


И. Катарџиев / И. Катарджиев

Одлуката за бојкотот на Рацин и неговиот однос спрема неа / Решение о бойкотировании Рацина и его отношение к нему [220]


Д. Димески / Д. Димески

Османскиот терор во Костурската каза во периодот на Илинденското востание / Османский террор в Костурской каазе в период Илинденского восстания [238]


Г. Десница / Г. Десница

Каптена Петар Новаковиќ, Чардаклија / Капитан Петар Новакович Чардаклия [267]


Академик М. Д. Петрушевски / Академик М. Д. Петрушевски

Quousque tandem… Асамати? / Quousque tandem… Асамати? [302]


А. Стојановски / А. Стояновски

Една лоша услуга на топономастиката / Плохая услуга топономастики [307]


ОД КУЛТУРНОТО МИНАТО / ИЗ КУЛЬТУРНОГО ПРОШЛОГО

К. Георгиевски / К. Георгиевски

Од животот на Охридско-Пловдивскиот митрополит Натанаил и дел од неговата кореспонденција со Охрид зачувана во оставштината на Јанаки Стрезов / Из жизни Охридско-Пловдивского митрополита Натанаила и част его переписки с Охридом, сохранившейся в наследстве Яанакия Стрезова [313]


М. Георгиевски / М. Георгиевски

Опис на неколку новооктриени словенски ракописи што се наоѓаат во разни цркви, музеи, библиотеки и индивидуални лица во СР Македонија / Описание нескольких недавно обнаруженных словенских рукописей, находящихся в разных церквях, музеях, библиотеках и в частных руках отдельных лиц [332]


И. Микулчиќ / И. Микулчич

За големината на доцноантичките градови во Македонија / О величине городов подзднего античного периода в Македонии [347]


Г. Спасовска / Г. Спасовска

Еден надгробен натпис од територијата на Скопје / Надгробная надпись на территории Скопье [369]


МАТЕРИЈАЛИ / МАТЕРИАЛЫ

К. Георгиевски / К. Георгиевски

Едно оригинално писмо на Никола Димитровски – Грчето од 14 јули 1944 година напишано во Затворот Идризово, испратено до Илија Јакимовски / Оригинальное письмо Николы Димитроского-Грчето, от 14 июля 1944 года, написанное в тюрьме Идризово, адресованное и посланное Илье Якимовскому [371]


В. Кушевски, П. Кушевски / В. Кушевски, П. Кушевски

„На Монастирскиот пат“ – Една дописка од Солунскиот фронт од Херберт Кори во американското списание „The National Geographic Magazine“ / „На Монастирском пути“’ — Корреспонденция с Салоникского ф/онта Херберта Кори, помещенная в американском журнале „The National Geographic Magazine“ [377]


П. Митревски / П. Митревски

Четири години во рововите на Солунскиот фронт (Дневник на еден учесник во Првата светска војна) / Четыре года во рвах на Салоникском фронте (Дневник одного участника Первой мировой войны) [419]


Љ. Лапе / Љ. Лапе

Од кореспонденцијата на Димитар Поп Георгиев Беровски со Стефан Веркович во Серес / Из переписки Димитра Поп Георгиева Беровского с Стефаном Берковичем из Сересе [433]


НАСТАВА / ОБУЧЕНИЕ

В. Кушевски / В. Кушевски

Осврт врз идејно-воспитната страна на одделни наставни содржини од историјата на Ослободителната војна и Револуцијата (на примерот на Востаничката 1941 година) / Взгляд на идейно-воспитательную сторону отдельных учебных тем из истории Освободительной войны и Революции (на примере Восстания 1941 года) [457]


Д. Лепечески / Д. Лепечески

Богатење со знаења и развивање на критичко мислење – два моменти во единство во наставата по историја / Обогащение знаниями и развитие критического мышления – два момента в неразрывном единстве преподавания истории [464]


ОСВРТИ / ОЧЕРКИ

М. Константинов / М. Константинов

Збирка од извонредна вредност / Сборник исключительной ценности [457]


С. Јордановски / C. Йордановски

Етапите на досегашниот развој на социјализмот во Југославија – етапи на се поголемо ослободување на трудот и општ прогрес на општеството / Этапы развития социализма в Югославии до наших дней – этапы все большего освобождения труда и общий прогресс в обществе [492]


Н. Димовски/ Н. Димовски

Списанието „Историја“ и наставата по историја / Журнал „История“ и преподование истории [496]


КРИТИКА И ПРИКАЗИ / КРИТИКА И ОБЗОРЫ

Б. Ц.

Паднаа за слободата – Ranë për lirinë, Зборник на паднатите борци од Струга и Струшко, Издава Општинскиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ, Струга 1974 [505]


Д. П.

Зографски Г. Тодор и Зографски А. Димче – КПЈ и ВМРО (Обединета) во Вардарска Македонија во периодот 1920-1930 Институт за национална историја, Скопје 1974 [506]


Н. В.

Политичките живот Југославије 1914-1945 – Зборник радова – Београд 1974 [508]


Д. Д.

Д-р Александар Стојановски, Дервенџиството во Македонија, Институт за национална историја, Скопје, 1974 [509]


А. Т.

М-р Владо Картов, Валандово и Валандовско низ историјата, Скопје, 1972 [511]


С. М.

Гане Тодоровски, Трактати за сонцељубивите (есеи и записи на македонски теми), „Култура“, Скопје 1974 [513]


Д. В.

Ѓорче Петров и Пере Тошев, Друштво за наука и уметност и Друштво на историчарите – Прилеп, 1974 [514]


Б. О.

Слободан Нешовиќ, Југословенско-бугарските односи во блиското минато, НИП, „Нова Македонија“, Скопје 1973 [518]


Д. В.

Глаоник на Институтот за национална историја, Скопје, 1974 XVIII, бр. 1 и бр. 2 [521]


В. Ј. С.

За новата книга на Иван Доровски: „Чешко-македонските и македонско-чешките односи“, Брно [527]


Р. И.

Aratô Enđre: Kelet — Europa tôrténete a 19 szâzad elsö felében(Akademiaî kiado), Budapest, 1971 [530]


В. К.

Pablo de Azcarate, La Société des Nations et la protection des minorités, Genève 1969 [543]


В. К.

Nastava povijesti — časopis društava istoričara Jugoslavije – Zagreb, бр. 4/1974 [549]


БИБЛИОГРАФИЈА / БИБЛИОГРАФИЯ

Р. Поплазаров / Р. Поплазаров

Библиографија на трудовите и на сите други наслови објавени во „Историја“ од бр. 1/VI год. до бр. 2/Х год. (1970 -1974) / Библиография трудов и других заглавий, объявленных в „Истории“ от No 1 / VI года до No 2 / X года 1970—1974 [553]


К. Сидовски / К. Сидовски

Трет прилог кон библиографијата на Битолата и Битолско / Третье дополнение к библиографии Битоли и Битольского [571]


А. Трајановски / А. Траяновски

Втор прилог кон библиографијата за Егзархијата и нејзината дејност во Македонија / Второе дополнение к библиографии об Экзархате и его деятельности в Македонии [576]


ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ / ХРОНИКА И ЗАМЕТКИ

Д. Л. / Д. Л.

Семинар за професорите по историја од средните училишта во СРМ, Охрид 2-3 IX 1974 / Семинар для учителей истории средных школ в СРМ, Охрид, 2—3. IX. 1974 [587]


Д. Л. / Д. Л.

III Југословенски симпозиум за наставата по историја, Охрид 4 и 5.IX.1974 година / III Югославское научное собрание на тему преподвание истории, Охрид, 4—5. IX. 1974 год [590]


С. К.. / С. К

Третиот меѓународен конгрес за Југоисточна Европа, Букурешт, 4-10 септември 1974 год. / Третий международный съезд о юго-восточной Европе, Бухарест, 1974 г. [594]


Д. С. / Д. С.

Годишно собрание на Друштвото на историчарите на град Скопје / Годичное собрание Общества историков города Скопье [596]


М. Т. / М. Т.

Симпозиум посветен на 30-годишнината од одржувањето на Првото заседание на АСНОМ, Скопје 23-25 октомври 1974 година / Научное собрание, посвященное 30-летию существования АСНОМ-а Скопье 23—25 октября 1974 года [598]


Ѓ. М. / Ѓ. М.

Отворена спомен-соба на Крсте. П. Мисирков во Институтот за македонски јазик во Скопје на 18 ноември 1974 година / Открыта музей-комната Крсте П. Мисиркова в Институте македонского языка в Скопье 18 ноября 1974 года [600]


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИТЕ / СПИСОК СОТРУДНИКОВ