Front Matter

СТАТИИ  / ARTICLES

Благоја Талески / Blagoja Taleski

Триесет години од Првото на заседание на АСНОМ / The Thirtieth Anniversary of the First Meeting of ASNOM [5]


Академик Кирил Миљовски / Academician Kiril Miljovski

Мотивите на Револуцијата 1941-1944 година во Македонија / The Motives for the Revolution of 1941 – 1944 in Macedonia [17]


Велимир Брезовски / Velimir Brezoski

Манифестот на Главниот штаб на Народноослободителната војска и партизанските одреди на Македонија / Manifesto of the General Headquarters of the National Liberation Army and the Partizan Forces of Macedonia [25]


Љупчо Арсов / Ljupco Arsov

Кузман Јосифовски Питу / Kuzman Josifovski Pitu [43]


Манол Пандевски / Manol Pandevski

Учеството на Македонците во ослободителните војни на Србија во 60-те и 70-те години на XIX век / The Macedonian Participation in the Liberation Wars of Serbia in the 60-ties and the 70-ties of the XIX Century [51]


Христо Андонов – Полјански / Hristo Andonov Poljanski

Ленин и историјата / Lenin and History [73]


ПРИЛОЗИ  / APPLICATIONS

М. Тодоровски / M. Todorovski

За Второто заседание на АСНОМ / Concerning the Second Meeting of ASNOM [99]


Б. Петрановиќ / B. Petranovic

Спогодбата Тито – Шубашиќ и федеративното уредување на Југославија / The Treaty Tito – Subasic and the Federal Government of Yugoslavia [113]


С. Ристески / S. Risteski

Положбата на Дебарца по заминувањето на Првата македонско-косовска бригада / The Situation in Debarca after Deprature of the First Macedonian – Kossovo Brigade [127]


Ј. Синадиновски / J. Sinadinovski

Психосоцијалната и политичката атмосфера во Гостиварско во 1941 година / The Psycho-social and Political Atmosphere in the Gostivar District in 1941 [140]


М. Дашиќ / M. Dashikj

Органите на народната власт во Црна Гора во процесот на НОВ со посебен осврт на ЗАВНО на Црна Гора и Бока / The People’s Government in Montenegro During the National Liberation War, with Special Reference to ZAVNO of Montenegro and Boka [151]


С. Киселиновски / S. Kiselinovski

Прилог кон прашањето за политиката на КПГ спрема македонското национално прашање меѓу двете светски војни / Contribution to the Question of the KPG Policy Toward the Macedonian National Question Between the Two World Wars [167]


А. Матковски / A. Matkovski

За историското потекло на македонските имиња и презимиња / Concerning the Historical Origins of Macedonian Names and Surnames [183]


Е. П. Наумов (Москва, СССР) / E. P. Naumov

Трагите и остатоците од родословот на Дејановиќи / Traces and Remains from Dejanovi Genealogy [193]


Стј. Антољак / Stj. Antoljak

Сепак Асамати не може да потекнува од името Арангел / Nevertheless Asamati Cannot Be Derived from the Name Archangel [215]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Т. Симовски / T. Simovski

Априлската војна и окупацијата на Југославија и Грција – според прегледот на Ернест Висхаупт, Архивски воен советник на XII германска армија / The April War and the Occupation of Yugoslavia and Greece, According to the Survey of Ernest Vishaupt — Millitary Councillor of Archives to the XII German Army [239]


Гл. Тодоровски / Gl. Todorovski

Извештај за Битолскиот округ од 1913 година / A Report on the Condition in the District of Bitola in 1913 [277]


Љ. Басотова / Lj. Basotova

Нашите краишта и луѓе во Биографијата на Скендербег од Марин Барлети / Our Country and People as Presented in the Biography Skenderbey by Marin Barleti [295]


НАСТАВА / LECTURE

В. Кушевски / V. Kusevski

Некои прашања околу реализацијата на воспитно – образовните задачи при обработката на I-то заседание на АСНОМ во наставата по историја / Some Questions About the Realization of the Educational and Didactic Tasks in Lecturing About the First Meeting of ASNOM [309]


Б. Цветкоски / B. Cvetkoski

Дидактички импресии од посетата на Меморијалниот музеј на Првото заседание на АСНОМ во Манастирот Прохор Пчински / Didactic Impressions from the Visit to the Memorial Museum of the First Meeting of ASNOM in the Monastery of Prohor Pčinski [316]


К. Делиниколов / K. Delinikolov

Кон прашањето за проверување и оценување на знаењата на учениците / Toward the Question of Controlling and Marking Knowledge of Pupils [327]


ОСВРТИ / REVIEWS

Ѓ. Миљковиќ / G. Miljkovic

Историските музеи како наставно-воспитни кабинети во негувањето на револуционерните традиции / Historical Muzeums Functioning as Educational and Teaching Institutions in Keeping up Revolutionary Traditions [337]


В. Кушевски / V. Kusevski

Некои прашања во врска со изработувањето на историските карти / Some Problems in Connection with the Elaboration of Historical Maps [341]


КРИТИКА И ПРИКАЗИ / CITICISM AND REVIEWS

Д. Д.

Прилеп и Прилепско низ историјата, книга втора – меѓу двете светски војни и Народноослободителната војна, Прилеп 1972 година [355]


С. М.

Митре Инадески, Првата година на НОВ и Револуцијата искажувања за вооружената борба против окупаторот во Скопје 1941 година, Скопје 1973 [358]


Д. Д.

Александар Матковски, Диетот – крвнината на Македонија и на Балканскиот Полуостров за време на турското владеење, МАНУ, Скопје 1973 [358]


А. Т.

Кирил Пејчиновиќ и неговото време, Тетово, 1973 [361]


Б. Цв.

Тутунски комбинат Прилеп 1873-1973, Фотомонографија, Прилеп, 1973 година [364]


С. М.

Блаже Ристовски, Ѓорѓија М. Пулевски и неговите книшки „Самовила македонска“ и „Македонска песнарка“, Скопје 1973 година [365]


Х. А. П.

Т. Вражиновски, Историските преданија за Гоце Делчев – Гоце Делчев и македонското национално-револуционерно движење, Скопје МАНУ и ИНИ, 1973, стр. 357-371 [365]


С. М.

Танас Вражиновски, Гоце Делчев во споменот на народот, Скопје, Библ. На спис. „Македонски фолклор“, бр.2, СКопје 1973 [369]


С. М.

Митре Индески, Библиографија на книги, статии и други публикувани материјали за НОВ на Скопје, Скопје 1973 [371]


С. М.

„Македонски фолклор“ год. VI бр.11, Скопје 1973 [372]


С. М.

„Македонски фолклор“, год. VI бр.12, Скопје 1973 [374]


Д. П.,
К.Б – „100 години железници во Македонија 1873 – 1973“ – повремена изложба [375]


Д. П.

Збирка фото-негатива Ристе Марјановића, Београд 1973 стр. 150, сл. 248 [377]


A.M.

A. Bakalopulos, History of Macedonia 1354-1833, Thessaloniki 1973 [380]


К. С.

К. Э. Кирова, Итальянская экспанзия в Восточном Средиземноморье, „Наука“, Москва 1973 [390]


Мил. Мар.

Д-р Војо Кушевски, Јордан Димевски, Трпко Панговски, Цветан Беличански, Историја за I за клас на средното образование (за гимназиите), „Просветно дело“, Скопје 1974 година [393]


Б. Цв.

Настава историје, Nastava povjesti, Настава по историја, Poukzgodovine, Zagreb, br. 1 и 2, 1974 [397]


БИБЛИОГРАФИЈА / BIBLIOGRAPHY

Л. Лазаров

Прилог кон библиографијата за АСНОМ [399]


К. Сидовски

Втор прилог кон библиографијата за Битола и Битолско [405]


А. Трајановски

Прилог кон библиографијата за Егзархијата и нејзината дејност во Македонија [409]


ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ / CHRONICLES AND NOTES

Б. Цв.

Јануарски денови на просветните работници од Македонија 1974 [417]


В. К.

„Ленинова недела“ на Филозофскиот факултет во Скопје (од 7 до 11 јануари 1974 година) [418]


В. К.

Традиционалната манифестанта „Гоцеви денови“ во Делчево(од 4 до 7 мај 1974 година) [419]


В. К.

Научен собир на тема „Револуционерните традии во културното творештво за Народноослободителната борба во Македонија“ (Делчево 6 и 7 мај 1974 година) [420]


Д. Пач

Свечен собир во Институтот за национална историја по повод ЗО годишнината од Првото заседание на АСНОМ (28. VI. 1974 година) [422]


IN MEMORIAM / IN MEMORIAM

Костадин Делиниколов

СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИТЕ / LIST OF CONTRIBUTROS