Front matter

Воислав Д. Кушевски / Voislav D. Kuševski

Д-р Иван Катарџиев – наш истакнат историограф и општественик (По повод 60-годишнината од раѓањето) / Dr Ivan Katardžiev – Our Eminent Historian and Social Worker (On the Occasion of His 60th Anniversary of His Birth) [11]


Воислав Д. Кушевски / Voislav D. Kuševski

Селективна библиографија на објавени трудови на д-р Иван Катарџиев / Selective Bibliography of Published Works of Dr. Ivan Katardžiev [19]


СТАТИИ – ПРИЛОЗИ / ARTICLES – CONTRIBUTIONS

Стјепан Антолјак / Stjepan Antoljak

Македонската средновековна држава / The Macedonian Medieval State [25]


Е. П. Наумов (Москва) / Evgenij P. Naumov (Moscow)

Косовската битка (1389 г.) во историјата на меѓународните односи на Балканот / The Battle of Kossovo (1389) in the History of the International Relations in the Balkans [35]


Јанко Плетерски / Janko Pleterski

Прашањето за националната и социјалната револуција во Словенија кон крајот на Првата светска војна / The Question About the National Social Revolution in Slovenia Towards the end of the First World War [55]


Бранко Панов / Branko Panov

Развојот на словенската писменост во Македонија до средината на IX век / Towards Some Questions About the Origin of Slavic Literacy (VI – IX Century) [65]


Владимир Картов / Vladimir Kartov

Внатрешната и меѓународната условеност на борбата за самоопределување на македонскиот народ во периодот меѓу двете светски војни / The Internal and External of the Struggle for Self- Management of the Macedonian People during the period Between the Two World Wars [83]


Димитар Димески / Dimitar Dimeski

Револуционерната дејност на Пере Тошев во Битолскиот округ на Македонската револуционерна организација (1894 – 1898 г.) / The Revolutionary Activity of Pere Tošev in the Bitola Region (Between 1894 and 1898) [97]


Глигор Тодоровски / Gligor Todorovski

Некои карактеристични моменти од окупацијата на Дебар и Дебарско (1941 – 1944) / The Fascist Occupation of Debar and the Debar Region (1941 – 1944) [111]


Александар Трајановски / Aleksandar Trajanovski

Македонско-руските врски во XIX век и отворањето на руски конзулати во Македонија (Прилог кон македонско-руските врски во XIX век) / The Macedonian – Russian Relations in the XIX century and the Opening of the Russian Consulates in Macedonia [131]


Ристо Кирјазовски / Risto Kirjazovski

Германската агресија против Грција и окупацијата на Егејскиот дел на Македонија / The German Aggression Against Greece and the Occupation of the Aegean Part of Macedonia [149]


Миле Тодоровски / Mile Todorovski

Скица за биографијата на Борис Канчески / A Sketch About the Biography of Boris Kančeski [159]


Иван Катарџиев

Прилог кон проучувањето на историјата на македонското иселеништво во прекуокеанските земји [177]


Вера Весковиќ–Вангели / Vera Vesković – Vangeli

Некои ставови на Никола Петров–Русински по женското прашање / Some Attitudes of Nikola Petrov Rusinski Concerning the Women’s Question [193]


Кочо Сидовски / Kočo Sidovski

Кон прашањето за текот на Младотурската револуција во Македонија во нејзиниот почетен период според извештаите на италијанските дипломатски претставници / Towards the Question About the Course of the Young Turkish Revolution in Macedonia in Its Beginning According to Italian Diplomatic Representatives [199]


Благој Стоичовски / Blagoj Stoičovski

Крушевските афери од 1902 година / The Kruševo Affaires of 1902 [213]


Маргарита Пешевска / Margarita Peševska

Француската политика спрема Македонското ослободително движење од Берлинскиот конгрес до 1903 година / The French Policy Towards the Macedonian Liberation from the Berlin Congress to 1903 [223]


Лазар Лазаров / Lazar Lazarov

Кон некои прашања за развојот на Македонија во рамките на Југословенската федерација (1944 – 1957) / Towards the Question About Some Characteristic of SR Macedonia in the Yugoslav Federation (1944–1957) [233]


ОД КУЛТУРНОТО МИНАТО / FROM THE CULTURAL PAST

Вера Битракова–Грозданова / Vera Bitrakova –Grozdanova

Топографијата и урбаниот развој на Лихнидос / About the Topography and Urban Development of Lyhnidos [249]


Елица Манева / Elica Maneva

Прилог кон решавањето на убикацијата на средновековниот град Битола / A Contribution Towards Solution of Location of the Medieval Town of Bitola [267]


Цветан Грозданов / Cvetan Grozdanov

За литографијата на Седмочислениците во Преспа / About the Lithography of Seven Slavic Saints in Prespa [275]


Виктор Лилчиќ / Viktor Lilčić

Гробни едикули и мавзолеи од античко време во СР Македонија / An Unknown types of Tombstones in SR Macedonia from the First Century of the New Era [281]


Сотир Голабовски / Sotir Golaboski

За интерпретацијата на македонската црковна музика / About the Interpretation of the Macedonian Church Music [291]


МАТЕРИЈАЛИ / DOCUMENTS

Кузман Георгиевски / Kuzman Georgievski

Еден необјавен документ-список на македонски деца кои се наоѓаат во источно-европските земји / An Unpublished Document – A List of Macedonian Children in the East European Countries [301]


Михајло Миноски / Mihajlo Minoski

Непознат документ од 1900 година за врски и соработка на прогресивни руски и македонски студенти во Швајцарија и за нивната солидарност со македонското ослободително дело / An Unknown Document from 1900 for Relations and Collaboration of Russian and Macedonian Progressive Students in Switzerland and About Their Solidarity with the Macedonian Liberation Deed [325]


НАСТАВА / TEACHING

Светозар Наумоски / Svetozar Naumoski

Еден пример од наставната практика за користење на ученичките екскурзии во наставата по историја / An Example of the Teaching Practice for Use of the Pupil’s Excursions in the Teaching of History [331]


Бојка Доновска / Bojka Donovska

Придонесот на историската секција во формирањето патриотски и револуционерен дух кај младите / The Contribution of the Historical Section in Formation of Patriotic and Revolutionary Spirit with the Youngsters [345]


Светозар Наумоски / Svetozar Naumoski

Сеќавањата на живите учесници и знаменитите места од НОВ и нивното користење во наставата по историја при изучувањето на роднокрајната историја / The Memories of the Alive Participants and the Monumental Places and Their Use in the History Teaching During the Study of Regional History [351]


ОСВРТИ / REVIEWS

Војо Д. Кушевски / Vojo D. Kuševski

40 години од формирањето и работата на Едногодишниот курс за предавачи во нижите класови на гимназиите (1945/1946 г.) / 40th Anniversary from the Formation and Work of the One Year Course for Lecturers in the Low Classes of the Gymnasiums (1945/1946) [357]


КРИТИКИ И ПРИКАЗИ / CRITICS AND BOOK REVIEWS

М. М. / M. M.

Стјепан Антолјак, Бранко Панов, Средновековна Македониja, 1–3, Скопje 1985, 982, 446, 849 стр. / Stjepan Antoljak, Branko Panov, The Medieval Macedonia, 1–3, Skopje (1985), 982, 446, 849 [367]


В. К. / V. K.

Документи и материјали за историјата на СКМ, „Комунист“, Скопје 1985, Том I, 1919 – 1920 и книга 2, 1921 – 1941, (Превод, редакција и коментари д-р Иван Катарџиев) / Documents and Materials About the History of LCM, Comunist, Skopje 1985, Vol, I, 1919 – 1920 and Vol. 2, 1921 – 1941, (Translation, Redaction and Comments, Dr Ivan Katardžiev) [372]


М. М. / M. M.

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, књига 5, свеска 3, 5/18 октобар – 31 децембар 1912/ 13 јануар 1913. Приредио Михаило Војводиќ, Београд, Српска академија наука и уметности, Одељење историских наука, 1986, 793, с. 8. / Documents About the External Policy of the Kingdom of Serbia 1903 – 1914, Vol. 5, book 3, 5/18, October 31st, December 1912/ 13 January 1913, Prepared by Mihajlo Vojvodić, Beograd, Serbian Academy of Sciences and Arts, Section of Historical Sciences, 1986, 793, v. 8 [374]


М. З. / M. Z.

Александар Матковски, Историја на Евреите во Македонија, Скопје, Македонска ревија, 1983, 211 / Matkovski Aleksandar, History of the Jews in Macedonia, Skopje, Macedonian Review, 1983, 211 [376]


БИБЛИОГРАФИЈА / BIBLIOGRAPHY

Александар Трајановски / Aleksandar Trajanovski

Петти библиографски прилог за Егзархијата и нејзината дејност во Македонија (II) / Fifth Bibliographic Contribution About The Exarchate and Its Activity in Macedonia (II) [379]


Светозар Наумоски / Svetozar Naumoski

Библиографија на прилози од методиката на наставата по историја објавени во списанието „Историски преглед“, Белград–Загреб (1954–1964) / Bibliography of Contributions from Methodics of History Teaching Published in the Review ‑History‑, Belgrade – Zagreb (1954 – 1964) [393]


ХРОНИКА И СООПШТЕНИЈА / CRONICLES AND INFORMATIONS

Д. Д. / D. D.

40 годишен јубилеј на ННСГ за историја (1946 – 1986) / 40 the Jubilee of the Institute of History (1946 – 1986) [399]


Б. П. / B. P.

Седумнаесетти меѓународен византолошки конгрес / The Seventeenth International Congress of Byzantology [405]


IN MEMORIAM


Бојка Доновска (1928 – 1986) / Bojka Donovska (1928 – 1986) [407]


Проф. д-р Андрија Лаиновиќ (1903 – 1986) / Prof. Dr Andrija Lajinović (1903 – 1986) [409]


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИ / LIST OF COLLABORATORS


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИ ШТО ГО ДИСТРИБУИРААТ СПИСАНИЕТО / LIST OF COLLABORATORS DISTRIBUTING THE REVIEW