Front matter

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ / ARTICLES – CONTRIBUTIONS

Стјепан Антолјак / Stjepan Antoljak

Прв обид за освојување на Јужна Италија од Хрватите и нивните сојузници (околу 642 г.,) / First Attempt for Conquering of South Italy by the Croats and Their Allies (ca 642) [9]


Генадиј Литаврин / Genadiy G. Litavrin

Склавиниите од VII–IX в. како социјално-политичка организација иа Словените / The Sclavines Between VII and IX Century as a Social and Political Organisation of the Slavs [23]


Евгениј П. Наумов / Evgenij P. Naumov

Записи за руската помош на српските востаници во 1804–1813 година / Notes About the Russian Assistance to Serbian Uprisers Between 1804 and 1813 [33]


Бранко Панов / Branko Panov

За потеклото и најраните години од животот и дејноста на Кирил и Методиј / About the Origin and Early Years from the Life of Cyril and Methodius [51]


Стијепо Обад / Stijepo Obad

Далматинските студенти на Универзитетот во Падова / Dalmatian Students of the University of Padova [69]


Александар Трајановски / Aleksandar Trajanovski

Едно непознато Слово на Димитар Миладинов на народен говор од 1830 година / An Unknown Sermon of Dimitar Miladinov dated from 1830 in Macedonian people’s speech [77]


Димитар Димески / Dimitar Dimeski

Солунскиот конгрес на Македонската револуционерна организација (1896 година) / The Salonica Congress of Macedonian Revolutionary Organisation (1896) [91]


Михајло Миноски / Mihajlo Minoski

Некои согледувања на надворешни фактори за македонското прашање во предилинденскиот период / Spme Considerations Concerning the external Factors of the Macedonian Question in the Pre-Ilinden Period [99]


Блаже Ристовски / Blaže Ristovski

Изборот на Крсте Мисирков за постдипломските студии на Петербуршкиот универзитет / The Choice of Missirkov for Post-Graduate Studies at the University of Peterbourg [109]


Јусуф Хамза / Yusuf Hamza

Односот на ТМОРО кон турското население во Македонија во периодот 1893–1903 година / The Attitude of TMORO Towards the Turkish Population in Macedonia in the 1893–1903 period [119]


Благој Стоичовски / Blagoj Stoičovski

Револуционерната и учителската дејност на Тодор Камчев / The Revolutionary and Educational Activity of Todor Kamčev [131]


Коста Милутиновиќ / Kosta Milutinović

Визијата на Д. Туцовиќ за федерацијата на балканските социјалистички републики / D. Tućović’s Vision for Federation of the Balkan Socialist Republics [143]


В. А. Артјомов / V. A. Artyomov

Јохан Книф против центризмот во годините на Првата светска војна / Jochan Kniff Against Centrism During the First World War [165]


Христо Ристовски / Hristo Ristovski

Револуционерната дејност на Петре Ангелов / The Revolutionary Activity of Petre Angelov [181]


Владимир Картов / Vladimir Kartov

Третманот на македонското национално прашање во политичката платформа на КПЈ во текот на 1935–1936 година / The Macedonian National Question in the Political Platform of CPY Between 1935 and 1936 [189]


Михајло Георгиевски / Mihajlo Georgievski

Национално-револуционерните и социјалистички погледи на Никола Петров Русински во неговите публикувани трудови од 1935 и 1936 година / National Revolutionary and Socialist Views of Nikola Petrov Rusinski Presented in His Published Works from 1935 and 1936 [201]


Јаким Синадиноски / Jakim Sinadinovski

Формирањето на партизанскиот одред „Јане Сандански“ и неговите активности во зимските и пролетните месеци 1943/1944 година во Караорман и Дебарца / The Formation of the Partisan Detachment „Jane Sandanski“ and its Activities in the Winter and Spring Months of 1943/44 in Karaorman and Debartsa [207]


Ташко Мамуровски / Taško Mamurovski

Револуционерната дејност на Атанас Коровешов (1918–1945) / The Revolutionary Activity of Atanas Korovešov (1918–1945) [221]


Бранко Петрановиќ / Branko Petranović

Социјалистичката револуција во Југославија (развој во знакот на спротивности) / The Socialist Revolution in Yugoslavia (Development in a Sign of Contradictions) [223]


ОД КУЛТУРНОТО МИНАТО / FROM THE CULTURAL PAST

Вера Битракова – Грозданова / Vera Bitrakova –Grozdanova

Дионис Таурос од Скопје / Dionis Tauros from Skopje [269]


Цветан Грозданов / Cvetan Grozdanov

За портретите на Теофилакт Охридски / About the Portraits of Teophilact of Ohrid [281]


Мирјана М. Машниќ / Mirjana M. Mašnić

Еден новооткриен портрет на Климент Охридски во црквата Св. Никола кај село Ореовец (Македонски Брод) / A New Discovered Portrait of Clement of Ohrid [293]


Стефан Пиперковски / Stefan Piperkovski

Копја и стрели од збирката на Музејот на Македонија (XII–XVIII в.) / Spears and Arrows from the Collection of Museum of Macedonia (XIII–XVIII Century) [299]


Марија Георгиева / Marija Georgieva

Куќата на Робевци – Прилог кон историјата на нејзината градба The / House of the Robev – a Contribution to the History of its Building [307]


Ванчо Тушевски / Vančo Tuševski

Насилството и одмаздата во расказите на Петар Поп Арсов и Атанас Раздолов / The Violence and Revenge in the Stories of Petar Pop Arsov and Atanas Razdolov [315]


Александар Илиевски / Aleksanadr Ilievski

За дејноста на Народниот универзитет во Битола меѓу двете светски војни / About the Activity of the Adult Education Centre of Bitola during the period Between the Two World Wars [325]


МАТЕРИЈАЛИ / DOCUMENTS

Ристо Христов / Risto Hristov

Неколку документи за нерасчистените имотно-правни односи во земјоделството на Вардарска Македонија по завршувањето на Првата светска војна / Some Documents Concerning the Unsolved Real Estate Relations in Agriculture in the Vardar Macedonia After the End of the First World War [347]


НАСТАВА / TEACHING

Миомир Дашиќ / Miomir Dašić

Историјата како предмет / History as a Subject [357]


Војислав Д. Кушевски / Voislav D. Kuševski

За местото на Спомен-музејот на ЦК КПМ во Тетово при обработката на роднокрајната историја во Тетово и Тетовски / About the Place of the Memorial Museum of the CC CPM in Tetovo During Research Work of History in Tetovo and the Tetovo Region [379]


ОСВРТИ / REVIEWS

Кузман Георгиевски / Kuzman Georgievski

Соработката на професор Д-р Христо Андонов-Полјански со Музејот на град Скопје / Professor Hristo Andonov–Poljanski’s Collaboration with the Skopje City Musem [391]


Ѓурѓевка Доневска-Тренчевска / Gjurgjevka Donevska–Trenčevska

Авнојските и Асномските факли на слободата имаат епохално значење во нашата современа историја (Интервју со проф. д-р Христо Андоиов–Полјански за програмата на Радио Скопје (PTC) / The AVNOY and ASNOM’s Torches of Freedom Have an Epochal Significance in Our Contemporary History (An Interview with Professor Dr Hristo Andonov–Poljanski for Radio Skopje Program [393]


КРИТИКИ И ПРИКАЗИ / COMMENTS AND BOOK REVIEWS

Х. А. П. / H. A. P

Александар Христов, Создавањето на македонската држава 1878–1978, I–VI, Скопје, Мисла, 1985 / Aleksandar Hristov, Creation of the Macedonian State, 1878–1978, I–VI, Skopje, Misla 1985 [401]


Х. А. П. / H. A. P.

Македонската лига и уставот за државно уредување на Македонија од 1880 година, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања на Универзитетот „Кирил и Методиј“ и „Мисла“, Скопје, 1985 / The Macedonian League and Constitution for Statehood of Macedonia of 1880, Institute of Sociological and Political Investigations at the University „Cyril and Methodius” of Skopje and „Misla”, 1985 [405]


Б. С. / B. S.

Христо Андонов–Полјански, Гоце Делчев, Историска наклада, Пула 1985, 239 / Hristo Andonov–Poljanski, Goce Delčev, Istarska Naklada, Pula 1985, 239 [408]


Б. С. / B. S.

Христо Андонов–Полјански, Илинденското востание и меѓународната јавност, Мисла, Скопје 1985. 1–593 / Hristo Andonov–Poljanski, The liinden Uprising and the International Public, Misla, Skopje 1985, 1–593 [410]


В. К. / V. K.

Ристо Кантарџиев, Македонското преродбенско училиште, НИО „Студентски збор“, Скопје 1985 / Risto Kantardžiev, The Macedonian Revival’s School, NIO „Studentski zbor”, Skopje 1985 [414]


М. М. / M. M.

Д-р Живан Стојковиќ, Везе српског и македонског радничког покрета до 1919 године, Лесковац, Народни музеј 1985, 338 / Dr Žhivan Stojković, Relations Between the Serbian and Macedonian Working Movement up to 1919, Leskovats, People’s Museum 1985, 338 [417]


А. Т. / A. T.

Блаже Ристовски, Васил Икономов (1848–1934), Прилог кон проучувањето на македонскиот културно-национален развиток, Институт за национална историја, Скопје 1985, 154 / Blaže Ristovski, Vasil Ikonomov (1848–1934), A Contribution Towards Study of the Macedonian Cultural and National Development, Institute of National History, Skopje 1985, 154 [420]


Н. П. / N. P.

Д-р Вера Весковиќ—Вангели, Меѓународниот ден на жената – 8 март и Напредното движење на жените во Македонија (1919 – 1945), Архив на Македонија, Скопје 1985 / Dr Vera Vesković–Vangeli, The International Lady’s Day–8th March and the Advanced Movement of Women in Macedonia (1919–1945), Archives of Macedonia, Skopje 1985 [422]


В. А. / V. A.

Димитар Смилевски и Наум Ристески, Љубаништа –  географска, демографска и историска студија, Охрид 1985 / Dimitar Smilevski and Naum Ristevski, Ljubaništa – Geographic, Demographic and Historical Study, Ohrid 1985 [424]


М. Д. / M. D.

Историски денови на Горно Врановци, По повод 40-годишнината од престојот и работата на државното, военото и политичкото раководство на Македонија во селото Горно Врановци – Велешко, Мисла, Скопје 1984, 189 + скици / Historical Days of Gorno Vranovci. On the Occasion of the 40th Anniversary of the Stay and Work of State, Military and Political Leadership of Macedonia at the village of Gorno Vranovci – the Veles Region, Skopje 1984, 189 + Schemes [425]


БИБЛИОГРАФИЈА / BIBLIOGRAPHY

Кочо Сидовски / Kočo Sidovski

Осми прилог кон библиографијата за Битола и Битолско / Eight Contribution to Bibliography About Bitola and the Bitola District [429]


ХРОНИКА И СООПШТЕНИЈА / CHRONICLES AND INFORMATIONS

Б. С. / B. S.

Научен собир: Кирило-методиевскиот (Старословенскиот) период и Кирилометодиевската традиција во Македонија / Symposium on: Cyril and Methodius (Old Slavic) Period and Cyril and Methodius’ Tradition in Macedonia [437]


Д. Д. / D. D.

Од работата на XI Југословенски симпозиум за наставата по историја / From the Work of the XI Yugoslav Symposium on History Teaching [441]


В. Д. К., С. Т. / V. D. K., S. T.

Интеркатедарска конференција, Сараево 8-9.11.1985, г. / Intercatelar’s Conference, Sarajevo, 8–9 November 1985 [444]


Т. Ч. / T. Č.

Научен собир: Тетово и Тетовско во НОВ 1941–1945 / Symposium on: Tetovo and the Tetovo Region in the PLS 1941–1945 [449]


К. С. /  K. S.

Школа на млади марксисти, За работата на Дваесеттата сесија на Школата на млади марксисти „Стив Наумов – Мите Богоевски“ / School of Young Marxists. About the Work of the Twelfth Session of Young Marxists School „Stiv Naumov – Mite Bogoevski“ [451]


IN MEMORIAM


Христо Андонов Полјански (1927 – 1985) / Hristo Andonov–Poljanski (1927–1985) [453]


Драган Велков (1948 – 1985) / Dragan Velkov (1948–1985) [459]


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИ / A LIST OF COLLABORATORS


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИ ШТО ГО ДИСТРИБУИРААТ СПИСАНИЕТО / A LIST OF COLLABORATORS DISTRIBUTING THE REVIEW