Front matter

СТАТИИ  / ARTICLES

Веселинка Малинска / Veselinka Malinska

30 години од победата над фашизмот и од ослободувањето на југословенските народи / 30 ans après la victoire sur le fascisme et la libération des peuples yougoslaves [5]


Александар Апостолов / Alexandar Apostolov

100-годишнината од смррта на Светозар Марковиќ прв пропагатор на социјалистичките идеи во Србија / Centenaire de la mort de Svetozar Marković – premier propagateur des idéaux socialistes en Serbie [11]


Ристо Поплазаров / Risto Poplazarov

Македонија и ослободителните борби и војни на другите југословенски земји во периодот од 1875 до 1878 година / La Macédoine et les luttes et guerres des autres pays yugoslaves de 1875 à 1878 [23]


Крсте Битоски / Krste Bitoski

Формирањето на Македонскиот комитет во Бугарија и неговите први акции / Formation du Comité macédonien en Bulgarie et premières activités de celui-ci [45]


Славко Димевски / Slavko Dimevski

Краток осврт врз бугарско-егзархиската пропаганда во Македонија по Берлинскиот конгрес (1878 – 1885 г.) / Bref compte rendu de la propagande de l’exarchat bulgare en Macédoine après congrès de Berlin (1878—1885) [61]


Александар Матковски / Aleksandar Matkovski

Исламот во очите  на немуслиманите од Балканскиот Полуостров / L’Islam aux yeux des non-musulmans de la Péninsule Balkanique [73]


Владо Картов / Vlado Kartov

Специфичните особености на просветната политика на владеачките режими на Кралстово СХС односно Југославија спрема македонскиот народ (1918-1941) / Caractères spécifiques de la politique culturelle des régimes gouvernants du Royaume de Yougoslavie envers le peuple macédonien (1918—1941) [83]


Бранко Панов / Branko Panov

Војните, востанијата и буржоаските револуции во Средниот век одразени во делата на класиците на марксизмот-ленинизмот / Guerres, insurrections et révolutions bourgeoises au Moyen Age reflétées dans les ouvrages classiques du marxisme- léninisme [121]


Лазар Лазаров / Lazar Lazarov

Првиот Петгодишен план и неговото суштинско значење за премин кон планско стопанисување во социјалистичката изградба на Македонија / Le premier Plan quinquennal et sa signification essentielle pour le passage à l’économie planifiée dans l’édification socialiste de la Macédoine [127]


МАТЕРИЈАЛИ / DOCUMENTS

Александар Апостолов / Alexandar Apostolov

Извештај на белгиски дипломат од Цариград за приликте во Турција и за Источното прашање во 1876 година / Rapport d’un diplomate Belge de Constantinople sur la situation en Turquie et sur la Question d’Orient en 1876 [139]


Миле Тодоровски /Mile Todorovski

Два документа за положбата на работниците во изградбата на железничката линија Велес- Прилеп / Deux documents sur la situation des ouvriers travaillant à la construction de la ligne de chemin de fer Veles — Prilep [149]


Александар Трајановски / Alexandar Trajanovski

Еден обвинувачки документ против струмичкиот митрополит Герасим од страна на Струмичкиот револуционерен комитет од 1905 година / Un document accusant le métropolite de Stru- mica, Gerasim, établi par le Comité révolutionnaire de Stru- mica en 1905 [163]


Светислав Ивановски / Svetislav Ivanovski

Тромеѓа – село на банаќани / Tromegja — village de Banatiéns [171]


НАСТАВА / ENSEIGNEMENT

Иван Маневски / Ivan Manevski

Дијафилмот и филмот во наставата по историја во основното училиште / Le diafilm et le film dans l’enseignement de l’histoire dans les écoles primaires [173]


Наум Димовски / Naum Dimovski

Еден пример на Годишно планирање – Годишен глобален тематски план / Un exemple de planification annuelle du plan thématique global annuel [185]


КРИТИКА И ПРИКАЗИ / CRITIQUES ET COMPTES RENDUS

А. Т. / A. T.

Злетовска област – Географско – историски осврт, Скопје 1974 / Région de Zletovo – Compte rendu géographico historique, Skopje, 1974 [197]


В. К. / V. K.

Учесници и сведоци, Зборник сећања о делатности напредног учитељства Југославије до 1941 године, књ. I и И, Београд, 1974 год / Participants et témoins, Mémoires, sur l’activité progressiste des instituteurs yougoslaves en 1941, livres I et II, 1974 [200]


Б. М. / B. M.

„Россия и Балканский вопрос“. Од историјата на руско-балкан- ските политички врски во првата третина на XIX век од И.С. Достјан, Москва, 1972 година / „La Russie et la question balkanique”. Histoire des relation politiques russo-balkaniques durant le premier tiers du XIX siècle, par I. S. Dostjan, Moscou, 1972 [203]


Ф. Б. / PH. B.

Егејска Македонија во НОБ — 1945 год., том II, 1973 год. / La Macédoine d’Egée durant la lutte de libération nationale (NOB) — 1945, tome II, 1973 [212]


М. П. / M. P.

Андреј Митровиќ — Време нетрпељивих —Политична историја великих држава Европе 1919—1939, Београд, 1974 год. / Andrej Mitrović — Epoque d’intolérance — Histoire politique des grands Etats d’Europe 1919—1939 — Belgrade, 1974 [214]


А. И. / A. I.

Две книги од еден автор / Deux livres d’un auteur [218]


БИБЛИОГРАФИЈА / BIBLIOGRAPHIE

Александар Трајановски / A. Trajanovski

Трет библиографски прилог за Егзархијата и нејзината дејност во Македонија / Troisième appendice bibliographique sur l’Exarchat et son activité en Macédoine [221]


Катица Јосифова / K. J.

Прилог кон библиографијата на библиографиите од 1970 до 1975 год. / Appendice sur la bibliographie des bibliographies de 1970 à 1975 [229]


ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ / CHRONIQUE ET REMARQUES

П. С. / P. S.

XI-тο Годишно собрание на Сојузот на Друштвата на историчарите на Македонија — Осврт врз работата на Извршниот одбор на Сојузот и на Друштвата во внатрешноста на Репуб- ликата за времето од 25. XI 1972 до 27. X 1974 година / XI-ème séance annuelle de l’Union des associations d’historiens de Macédoine — Compte rendu sur les travaux du Conseil exécutif de l’Union et des Associations à l’intérieur de la République du 25.XI.1972 au 27. X. 1974 [233]


В. К. / V. K.

ИЗВЕШТАЈ на Редакцијата на списанието „Историја“ — орган на Сојузот на историските друштва на CP Македонија за периодот меѓу X и XI собрание / Rapport de la Rédaction de la revue „Histoire” — organe de l’Union des associations d’historiens de la République socialiste de Macédoine sur la période séparant les X-èrne et Xl-éme séances [246]


Г. Н. / G. N.

Од работата на XI Годишно собрание на Сојузот на Друштвата на историчарите на CP Македонија, одржано на 27. X 1974 г. во С. Дојран / Des travaux de la ΧΙ-ème Séance annuelle de l’Union des Associations d’ historiens de la République socialiste de Macédoine, tenue le 27. X. 1974 dans la ville de Dojran [254]


А. А. / A. A.

Меѓународен научен симпозиум посветен на 100 годишнината на востанието во Босна и Херцеговина, на другите балкански земји и на Источната криза 1875—1878 година / Symposium scientifique international consacré au centenaire du soulèvement de Bosnie et Herzégovine, aux autres pays balkaniques et à la Crise orientale des années 1875—1878 [260]


Д. В. / D. V.

Карван на млади историчари од Македонија по трагите на Револуцијата (1941—1945 г.) / Caravane de jeunes historiens macédoniens sur les traces de la Révolution (1941—1945) [263]


Д. П. / D. P.

Семинар за стручно и педагошко усовршување на наставниците по историја од училиштата за средно образование во СРМ / Séminaire de perfectionnement proffesionnel et pédagogique des professeurs d’histoire des établissements d’enseignement secondaire dans la République socialiste de Macédoine [268]


Д. П. / D. P.

Општествено-политичкиот развиток на социјалистичката самоуправна Југославија (Семинар за наставниците што предаваат историја и општествено политички систем во средните училишта во СРМ) / Expansion politico-économique de la Yougoslavie socialiste auto-gestive (Séminaire des professeurs enseignant l’histoire et le système politico-économique dans les établissements d’enseignement secondaire de la République socialiste de Macédoine) [270]


Д. П. и Д. В. / D. P. et D. V.

„Енгелсова недела“ — Научен собир посветен на осумдесетгодишнината од смртта на Фридрих Енгелс / „La Semaine d’Engels” — Manifestation consacrée au quatrevingtième anniversaire de la mort d’Engels [272]


Д. П. и Д. В. / D. P. et D. V.

Научен собир „Јане Сандански и македонското ослобо- дително движење“ – Струмица, 3 и 4 ноември 1975 год. / Manifestation consacrée à „Jane Sandanski et la mouvement de libération macédonienne” – Strumica, les 3 et 4 novembre 1975 [274]


С. М. / S. M.

IV Меѓународен симпозиум за балкански фолклор / IV-ème symposium international du Folklore balkanique [278]


Д. П. / D. P.

Престој на група студенти во Скопје од Одделек за Згодовино на Филозофскиот факултет во Љубљана на 29 и 30 септември 1975 год. / Séjour d’un group d’étudiants de la Faculté de Philosophie, de Ljubljana, a Skopje les 29 et 30 septembre 1975 [279]


Л. Л. / L. L.

Некои искуства од четиримесечниот студиски престој во Франција / Quelques expériences de séjour d’étude de quatre mois en France [281]