Front matter

Содржина

СТАТИИ / ARTICLES

Христо Андонов – Полјански / Hristo Andonov – Poljanski

Гоце Делчев / Goce Delcev [5]


Данчо Зографски / Danco Zografski

Гоце Делчев – идеолог и стратег на македонското националноослободително движење / Goce Delcev – Ideologist and Strategist of the Macedonian National – liberation Movement [11]


Христо Андонов – Полјански / Hristo Andonov – Poljanski

Европските држави и македонското прашање / The European Countries and the Macedonian Question [25]


Бранко Панов / Branko Panov

Брегалничката мисија на Консантин Филозоф – Кирил / The Bregalnic Mission of Konstantin Philosopher – Cyril [41]


ПРИЛОЗИ / APPLICATIONS

Ѓ. Димовски – Цолев / G. Dimovski – Tzolev

Врастеноста на револуционерниот лик на Гоце Делчев во НОБ – Битолско / The Merging of the Revolutionary image of Goce Delcev in the National Liberation Movement – Bitolsko [51]


М. Пандевски / M. Pandevski

Македонското и Ерменското револуционерно ослободително движење (врски и соработка во времето на Гоце Делчев) / The Macedonian and Armenian Revolutionary Liberation Movement (connections and collaborations till 1903) [64]


Р. Кирјазовски / R. Kirjazovski

Еден интересен напис во заштита на Македонците од Егејскиот дел на Македонија / An Interesting Article in Defence of the Macedonian People from the Aegean Part of Macedonia [79]


И. Доровски / I. Dorovski

(Брно, ЧССР), Фаитовиот придонес за познавањето на Македонија (Поглавје од историјата на чешко-македонските културни контакти) / (BRNO, CSSR), Fait’s Contribution to and Acquaitance with Macedonia (chapter from the history of Czech-Macedonian cultural contracts) [85]


Т. Томоски / T. Tomoski

Свети Град е второ име за средновековниот град Дебар / The Holy Town – the Second Name of the Mediaeval Town Debar [110]


С. Антољак / S. Antoljak

Уште нешто за „Асамати“ / Something More about „Asamati“ [115]


ОД КУЛТУРНОТО МИНАТО / FROM THE CULTURAL PAST

Гл. Тодоровски / Gl. Todorovski

Три интересни документа по потекло од манастирот Св. Јован Бигорски / Three Intersting Documents Originating from the Monastery of the St. Jovan Bigorski [125]


В. Антиќ / V. Antikj

Од писмената традиција во Македонија / From the Written Tradition in Macedonia [129]


А. Матковски / A. Matkovski

Христофер Жефарович / Hristofer Zerafovic [142]


К. Томовски / K. Tomovski

Хаџи Никола Живковиќ – Хаџи Неимар (1792-1970) / Hadzi Nikola Zivkovik – Hadzi Neimar (1792-1870) [155]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Б. Ристовски / B. Ristovski

Автобиографијата на Димитрија Чуповски (ново-пронајден документ од големо историско значење) / Autobiography of Dimitria Cupovski (recently found document of great historical importance) [159]


А. Апостолов / A. Apostolov

Неколку документи за имовински и други спорови меѓу чифликсајбии и чифчии во Вардарска Македонија непосредно по Балканските војни) / Several Documents about the Estate and Other Disputes between the Landowners and the Agrarians in Vardar Macedonia immediately after the Balkan Wars [172]


Х. Меловски / H. Melovski

Еден грчки документ од 1869 година / A Greek Document from 1869 [192]


К. Сидовски / K. Sidovski

Фотографиите на Милтон Манаки како извор на историјата на Македонија / The Photographs of Milton Manaki as a Source for Macedonian History [197]


А. Таховски / A. Tahovski

Тацит: Германија / Tacitius, Germany [215]


НАСТАВА / LECTURE

В. Кушевски / V. Kusevski

Кон прашањето за изборот и користењето на портретот на Гоце Делчев во наставата по историја / On the Question of the Choice and Usage of Goce Delcev’s Portrait in Teaching History [225]


К. Делиниколов / K. Delinikolov

За користењето на учебникот во наставата по историја / About the Use of the Textbook in Teaching History [232]


А. Данович / A. Danovic

(Вороњеж, СССР), „Ленинската соба“ на Средната школа бр. 28 во Вороњеж (СССР) / (Voronjez, USSR) „Lenin’s room“ at the Secondary school Nr 28 in Voronjez (USSR) [239]


ОСВРТИ / REVIEWS

Г. Тодоровски

Неколку реминисценции за одржаните научни собири во Гостивар, Прилеп и Тетово / Some Reminiscences about the Scholarly Meetings in Gostivar, Prilep and Tetovo [243]


К. Стојанова – Јосифова

Местото и улогата на наставникот по историја во прибирањето мемоарски материјали / The Place and Role of the Lecturer in History in Gathering Memoir Materials [247]


ПРИКАЗИ И КРИТИКА / CRITICISM AND NOTES

Ф. Н. М.

По повод написот на Кирјазовски „Новооткриени значајни документи за Манастирот „Св. Наум“ [251]


Д. П.,

Александар Спасовски – Скопски народно-ослободилачки партизански одред, Војно издавачки завод, Београд 1971 [253]


Д. Д.,

Д-р Георги Камчевски – Санитетска служба НОБ Македонија, Војноиздавачки завод, Београд 1971 [255]


М. Ман.,

Методи Петровски, Драгољуб Димовски – Карпош – Козјачка легенда, „Мисла“, Скопје 1971 [257]


Љ. Л.,

Друшко Х. Константинов – Даме Груев (1871-1971), Битола 1971 [258]


Д. Д.,

Славко Димевски – Никола Карев, Мисла, Скопје 1971 [260]


Љ. Л.

Илинденски настани, Повременик на Историската секција, посветен на Даме Груев и Ѓорче Петров, Битола, Год. I, бр. 1 (1971) [261]


А. Т.

Гласник на Институтот за национална историја, Скопје 1971, XV, бр. 1/1971 и бр.2/1971 год [262]


Н. В.

Arhivist“, časopis Saveza društava arhivskih radnika Jugoslavije i arhiva u Jugoslaviji, god. ХХ/1970, br.1. [266]


Р. И.

Sz. Ormos Mària: Merénylet Marseille —ben (Budapest, 1968 224. 1) [268]


Д. Д.

Боян Кастелов, Димо Хацидимов, Партиздат, София, 1971 [271]


В. К.

Roberta Strauss Feudalicht, Zivko from Yugoslavia, New York 1971 [276]


Д. П.,

д-р Војо Кушевски, Јордан Димевски, Трпко Панговски, Цветан Беличански – Историја за I клас гимназија, Изд. Претпр. „Просветно дело“, Скопје 1971 [281]


Д. Л.

„Настава по историја, Настава историје, Nastava povijesti Pouk zgodovine, Zagreb, 1970/71 [285]


БИБЛИОГРАФИЈА

К. Аџиевски

Прилог кон библиографијата за историјата на македонскиот народ во XIII и XIV век [289]


ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ

Г. М.

Постојана изложба за Карпошевото востание (1689-1970) [299]


Г. М.

По повод одржаниот симпозиум „Средновековна Босна и европската култура“ [300]


В. К., М. М.

Престој на групата студенти од Историскиот и Правниот факултет на Државниот универзитет „Ленински комсомол“ од Вороњеж (СССР) од 17.IX. до 6.X.1971 година во Македонија [303]


В. К., П. В.

Група студенти од Катедрата по историја на Филозофскиот и од Правниот факултет на Унив. „Кирил и Методиј“, во посета на Универзитетот „Ленински комсомол“ во Вороњеж (СССР) [306]


Н. Д.

Симпозиум за животот и делото на Ѓорче Петров [310]


М. Т

„Востанието во Југославија 1941 и Европа“ – меѓународен научен собир [311]


В. Б.

Симпозиум на тема „Развојот и карактеристиките на Народноослободителната војна и на Револуцијата во Македонија“ [313]


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИТЕ