Front matter

Содржина

СТАТИИ / ARTICLES

Кирил Миљовски
Kiril Miljovski

Некои особености на револуцијата од 1941 до 1944 година
Certaines  particularités  de la   Révolution de  1941 à  1944 en  Macédoine [1]


Михаило Апостолоски
Mihailo Apostoloski

Создавање на „Македонската војска“
La formation  de  „L’Armée  macédonienne” [10]


Славка Фиданова
Slavka Fidanova

Некои специфичности при создавањето на Народниот фронт во Македонија за време на одржувањето на V-тата земска конференција на КПЈ Quelques  caractéristiques  sur  la  formation  du  Front populaire  en  Macédoine pendant la V ‘Conference nationale  du  Parti communiste  yougoslave. [26]


Љубен Лапе
Ljuben Lape

Ликот и делото на Ѓорче Петров – по повод 50 години од неговото убиство Le portrait  et l’oeuvre de Gjorce Petrov – à l’occasion  des 50 années  de  son  assassinat [47]


ПРИЛОЗИ / CONTRIBUTIONS

В. Брезоски
V. Brezoski

Прилог кон периодизацијата на Ослободителната војна во Македонија
Contribution à la périodisation de la Guerre de libération nationale en Macédoine [53]


В. А. Ивановски
V. A. Ivanovski

Првиот конгрес на Народноослободителниот младински сојуз на Македонија
Le  I-er Congrès  de  l’Union  de  libération  nationale  des jeunes  de  Macédoine [70]


В. Картов
V. Kartov

Прилог кон развитокот на отпорот против фашистичката окупаторска власт во Гевгелиско 1941
Contribution  au  développement  de  la  résistance  contre  l’occupant fasciste  dans la région  de Gevgelija en  1941 [86]


Д. Миљовска
D. Miljovska

За студентското прогресивно движење на Филозофскиот факултет во Скопје
Sur  le  mouvement  progressif  des  étudiants  à  la‘Faculté  de philosophie  à  Skopje [97]


И. Катарџиев
I. Katardziev

За  весникот „Јужна Стварност“
Le journal „Južna Stvarnost” [110]


О. Иваноски
O. Ivanoski

Независната работничка партија на Југославија и македонското прашање
Le Parti ouvrier indépendant de Yougoslavie et la question macédonienne [127]


Д. Димески
D. Dimeski

Ѓурѓовденскиот масакр во Битола 1903 година
Le masacre durant la fête de Saint Georges à Bitola en 1903 [141]


А. Стојановски
A. Stojanovski

Кон прашањето за политичко – територијалната поделба на јужниот Балкан пред турското освојување
Sur la question dù partage territoriale du Balkan du Sud avant l’occupation turcque [153]


И. Микулчиќ
I. Mikulcic

Кон проблемот на предримското население во Скопската котлина
Le problèm concernant la population avant les Romains dans la vallée de Skopje [166]


МАТЕРИЈАЛИ / MATÉRIAUX

Ѓ. Димовски – Цолев
Gj. Dimovski – Colev

Два документа од периодот на окупацијата

Deux documents concernant la période de l’occupation [175]


Б. Ристовски
B. Ristovski

Статија на Д. Чуповски за Македонија од 1923 г.
Article  de  D.  Čupovski  sur  la  Macédoine  de 1923 [180]


Љ. Лапе
Lj. Lape

Два документа од 1904 година со податоци за Ѓорче Петров
Deux  documents  de  1904  avec  des  données  sur  Gjorce  Petrov [185]


Љ. Лапе
Lj. Lape

Спомени на Даме Груев
Mémoires de Dame Gruev [192]


НАСТАВА / ENSEIGNEMENT

Б. Цветкоски
B. Cvetkoski

Во посета на Алејата на хероите и Могилата на непобедените во Прилеп – методска обработка со ученици од VIII одделение
En visite de l’Allée des héros et le Tombeau des non-vaincus à Prilep — travail méthodique avec les élèves de VIII-e [211]


Д. Лепчески
D. Lepceski

Самостојна работа на учениците во наставата по историја
Travail indépendant des élèves dans l’enseignement de l’histoire [223]


ОСВРТИ / REGARDS

Н. Велјановски
N. Veljanovski

Некои архивски фондови за проучување окупаторскиот систем во Македонија во периодот од 1941 до 1944 година
Quelques fonds des archives sur l’étude du système de l’occupant en Macédoine pendant la période de 1941—1944 [235]


В. Кушевски
V. Kusevski

За што се договорија југословенските и полските историчари
En quoi consiste l’entretien des historiens yougoslaves et polonais [250]


ПРИКАЗИ И КРИТИКА / CRITIQUES ET COMTES-RENDUS

В. М.

Уште  за   Битолската  плоча  од  1017  година   (По  повод  книгата на Јордан Заимов „Битолският надпис на Иван Владислав само- държец български — старсбългарски  паметник от 1015—1016 година“, и  Василка Заимова  „Иван  Владислав  и  неговият  над- иис“,  София 1970 г.) [255]


Љ. Л.,

Ѓорче Петров – Македонското ослободително дело. Предговор и белешки Д-р Гане Тодоровски, Скопје 1971 [258]


М. М.,

Владимир А. Ивановски – Битолските затвори, Скопје 1970 [264]


М. М

Извори за Ослободителната војна и револуцијата во Македонија, 1941 – 1945, Скопје 1970, том I, книга трета [265]


М. М.

Беа, загинаа, останаа – спомен книга на загинатите борци од НОВ и жртвите на фашизмот, Скопје 1969 [266]


Р. К.,

Христо Андоновски – Вистината за Егејска Македонија, Скопје 1971 [268]


М. Ман., Диме Боев

Добри Даскалов – Тиквешки војвода, Кавадарци 1969 година [271]


К. А.,

Петар Томац – Косовска битка, Београд 1968 г. [274]


О. В.

Архивист, бр.1/1969 г. [276]


A. M.

Relazioni Macedonia – Agenzia di informazione per la stampa [278]


A. M.

Das Mazedonische Problem in der Sicht der komparativen Nationalismusforschung, von Mathias Bernath (München) [282]


А. Л.

Уводни статии за Македонија и македонското прашање во Парискиот весник „Le Temps“ од 1903 г. [285]


Д. Драг.,

Димитър  Ангелов – Богомилството  в  България,  София  1969  г. [288]


К. А.

Нови книги и списанија (II) [291]


БИБЛИОГРАФИЈА / BIBLIOGRAPHIE

Ц. Беличански, Д. Пачемска

Прилог кон библиографијата за II октомври 1941 година [303]


Д. Пачемска

Прилог кон библиографијата за ВМРО (Обединета) [309]


ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ / CHRONIQUE ET NOTES

Д. П.

Свечена академија по повод 50 годишнината од убиството на Ѓорче Петров [313]


Д. Д.

Свечена академија по повод 50 годишнината од смртта на Ѓорче Петров [314]


Д. Д.

Во пресрет на јубилеј (Сп. „Современост“ 1951-1971) [314]


Ѓ. Д. Т

Многувидно одбележан стогодишниот јубилеј на Париската комуна во Париз [315]


Ѓ. М.

Музеи – ризници на културните богатства – по повод поставувањето на каменот – темелник на новата музејска зграда на Историскиот, Археолошкиот и Етнолошкиот музеј [317]


А. Л.

Интеркатедарски состанок во Херцег Нови [320]


А. Л.

Д- р Фердо Чулиновиќ [323]


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИТЕ