Front matter

Содржина

СТАТИИ

Иван Катарџиев

Комунистичко движење во Македонија и дејноста на КПЈ до Обзнаната [3]


Стјепан Антољак

Самоиловата држава [21]


Љубен Лапе

Никола Петров Русински како извор за раниот период од ширењето на социјалистички идеи во Македонија [31]


Е. П. Наумов

Феудалниот имунитет по распаѓањето на српското царство [43]


ПРИЛОЗИ

Х. Андонов-Полјански

Вилијам Гледстон за македонското прашање [55]


В. Кушевски

Реагирањето во Друштвото на народите на револуционерната ситуација во врска со поставувањето на некои национални и малцински прашања во периодот од 1920 до 1922 година [62]


Ј. Андоновска

Прстен и медаљон со ликот на Гоце Делчев [76]


Р. Кирјазовски

За романската пропаганда во Македонија [79]


Гл. Тодоровски

Околу пописот на Македонците во Србија при крајот на XIX и почетокот на XX век [93]


А. Матковски, П. Ангелакова

Патувањата на францускиот патописеџ Пол Лука низ Македонија од 1704 и 1714 година [99]


А. Керамитчиев

Пробиштипскиот крај во античко време и во средните векови до XV век [110]


Љ. Станковска

Топонимот Клиса во Македонија [122]


К. Петров

За стилското влијание од јустинијанската декоративна пластика врз пластиката на македонските споменици од V -VI век [124]


НАСТАВА

В. Кушевски

Делото на Ѓорѓе Андреевиќ – Кун „Свидетели на стравотијата“ на часовите по Народноослободителната војна [129]


Ј. Кочанковски

Училишното историско катче – форма за одржување на традициите од Народноослободителната војна и Народната револуција [136]


ОСВРТИ

М. Пандевски

На годишнината од убиството на Јане Сандански [143]


Гн. Тодоровски

Илинден и македонската поезија [149]


Х. Андонов – Полјански

Македонското прашање низ страниците на „Глас Македонски“ од 1898 година [151]


Т. Томоски

Еден описа на Македонија од 1905 година [160]


Н. Вељановски

Скопските училишта во првите години по Илинденското востание [169]


Ј. Андоновска

Фотографиите од Фондот на Милтон Манаки [175]


А. Матковски, П. Ангелакова

Еден непознат патопис за планината Атос од пред 1677 година [178]


П. Митрески

Краток опис на некои нови откриени ракописи во манастирите Св. Јован Бигорски и Св. Јован Пречиста, Кичевска [178]


К. Петров

Улогата на меценатството на Медичите за развитокот на ренесансната уметност во Фиренца [192]


КРИТИКИ И ПРИКАЗИ

Д. Д.

Историја на македонскиот народ [199]


Р. Т.

Извори за Ослободителната војна и Револуцијата во Македонија [203]


Д. Д., Х. Андонов – Полјански

Гоце Делчев [204]


Х. М., Н. Пејов

Македонците и Граѓанската војна во Грција [208]


Љ. Л.

Илинденско – Преображенското въстание 1903 – 1967 [210]


Х. А. – П., Хр. Христов

Освобождението на  България  и  политиката  на западните  държави, 1876 – 1878 [213]


Р. П. Л., М. Paulovâ

Balkânské Valky, 1912 – 1913 [215]


Х. А. – П., A. Mitrović

Jugoslavija na konferenciji mira 1910 – 1920 [218]


В. К., Z. Mavricij

Zgodovina v sodobni šoli [219]


В. К., И. И. Сукневич

Методика формирования историческия представлений и понятий у учаштихця IV класов [308]


К. Т., П. Бербенлиев, В. Партъчев

Брациговските майстори – строители [223]


Р. К.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 1964 – 1965 [224]


Х.

Нови книги и списанија [226]


БИБЛИОГРАФИЈА / BIBLIOGRAPHY

В. Антиќ

Прилог кон Кирилометодиевската библиографија [231]


Х. Андонов – Полјански

Четврти прилог кон библиографијата за Гоце Делчев [236]


ХРОНИКИ И СООПШТЕНИЈА

V Конгрес на историчарите на Југославија [241]


Х. М.

Свеченост по повод излегувањето на „Историјата на македонскиот народ“ [241]


Т. С.

Дваесет години на Скопскиот Универзитет [242]


В. А.

Јубилеј на Кирил Солунски [243]


В.

Симпозиум за делото на словенските просветители Кирил и Методиј [245]


М.

Соработката на Скопскиот Универзитет со Универзитетот во Воронеж (СССР) [246]


С.

Научна средба – Работничкото движење во Македонија до 1929 година [247]


Ј. А.

Изложба за Васил Главинов во Титов Велес [248]


Список на соработници [250]