Front matter

Содржина

СТАТИИ

Анастас Митрев

Илиденското востание [3]


Христо Андонов – Полјански

Одгласот на Илинденското востание во Америка и Европа [37]


ПРИЛОЗИ

Сл. Фиданова

Еден проглас на ВМРО (Обединета) за Илинденското востание [75]


С. Мурџев

Гевгелиско во Илиденското востание [80]


Ш. Рахими

Ѓерѓ Кастриот – Скендербег [83]


Т. Панговски

Кон биографијата на Страшо Пинџур [87]


Г. Митевски

Еден документ за првото ослободување на Кичево во 1943 година [90]


В. Весковиќ – Вангели

Мајската демонстрација на Велешките жени во 1942 год [93]


А. Стојановски

Куманово, населба со далечно минато [101]


К. Петров

Средновековното споменичко градежништво како дел од уметничкото творештво во Македонија [104]


НАСТАВА

В. Кушевски

Околу застапеноста на историјата на македонскиот народ во учебниците по историја за училиштата од II степен, што се во употреба во другите републики [111]


К. Делиниколов

Кон проблемот за оценувањето на учениците во наставата по историја [124]


ОСВРТИ

Х. Андонов – Полјански

Околу прашањето за ненаучното толкување на македонската историја и проблемот на „Сан-Стефанска Бугарија“ [131]


Н. В. Зуева

Советската историска литература за 50-годишнината на Великиот Октомври [151]


Т. Панговски

За собирачката дејност на историски извори во Македонија до крајот на 1940 година [158]


К. Петров

Низ хрониката на значајните споменици во Рим [165]


Д. Петрушевска

Разраснување на една наука [172]


КРИТИКИ И ПРИКАЗИ

Х. А. – П., А. С. Шофман

Очерки истории Македонии и македонского народа [179]


Д. Д., Х. Андонов – Полјански

Осврт на изворите и литературата за односот на Европа кон Илинденското востание [181]


М. Т.

„Октобар у Јуославији, 1918-1945“ [184]


Д. Д., Д. Зографски

Развитокот на капиталистичките елементи во Македонија за време на турското владеење [186]


Љ. Л., Н. Сотировски

Еден непознат извештај за битолскиот пашалак од 1856 г [189]


Т. Т., М. Соколоски

Спахии – тимариоти христијани во Прилепската нахија во средината на XV век [191]


Д. Д., М. Арнаудов

Живот и дейност на Екзарх Йосйф [192]


К.Т., И.Здравковиђ

Избор грађе за проучавање споменика исламске архитектуре у Југославији [195]


Т. Т., М. Соколоски

Дервенџиството на Охридскиот санџак во втората половина од XVI век [196]


Д. Л.

Наставе историја 1, 2 (1967-68) [196]


Т. П.

История и география 7 – 8 (1967) [198]


Ш. Р.

МЫ Levizjen kombetare dhe Demokratike Shqiptare ne vitet 1918-1934 [200]


Х. А. – П.

Les Cahiers de l’Historie 69 (1967) [202]


К. Т.

Atti del Secondo Congresso Internacionale di Arte Turca [202]


Х.

Нови книги и списанија [203]


БИБЛИОГРАФИЈА / BIBLIOGRAPHY

Х. Андонов – Полјански

Трет прилог кон библиографијата на Гоце Делчев [209]


ХРОНИКИ И СООПШТЕНИЈА

А. А.

IV седница на Извршниот одбор на Сојузот на историските друштва на Југославија [213]


А. А.

Научен собир „Октомвриската Револуција и народите на Југославија“ [215]


Ј. А.

Изложба „Југослвение во Октомвриската Револуција“ [215]


Г. К.

Меморијалниот музеј – Страшо Пинџур [219]


Ш. Р.

Јубилејна прослава на петстотини годишнината од смртта на Ѓерѓ Кастриот – Скендербег [220]


Д. Д.

Клуб на млади историчари [221]


Ј. А.

Изложба „Преродбата во Македонија“ [221]


Ј. М.

Семинар за наставниците по историја во училиштата од II степен [222]


IN MEMORIAM

Д-р Васа Богданов [225]


Список на соработници [227]