Front matter

НАУЧНИ ТРУДОВИ / SCIENTIFIC PAPERS

Катерина Младеновска-Ристовска / Katerina Mladenovska-Ristovska

Македонското кралство и династичките борби за престолот (399-392 год. пр. н.е.) / The Macedonian Kingdom and the Dynastic Struggles for the Throne (399-392 B.C.) [5]


Филип Марковски / Filip Markovski

Константин V versus Јован Дамаскин – теолошки погледи за иконоборството / Constantine V versus John of Damascus – Theological Views on Iconoclasm [17]


Виктор Трајановски / Viktor Trajanovski

Етнографија на појавата и развојот на бекташкиот тарикат во Македонија / Ethnography of the Establishment and Development of the Bektashi Tariqa in Macedonia [37]


Васко Гичевски / Vasko Gichevski

Секојдневниот живот на селското население во Битолскиот санџак 1878-1912 / Everyday Life of the Village Population in the Sanjak of Monastir 1878-1912 [53]


Силвана Сидоровска-Чуповска / Silvana Sidorovska-Chupovska

Основното образование во Вардарскиот дел на Македонија меѓу двете светски војни (1918-1941) / Primary Education in the Vardar Part of Macedonia in the Interwar Period [69]


Gherghina Boda / Гергина Бода

The Deva Chamber of Commerce and Industry and the Schools of Arts and Crafts Between 1924-1928 / Трговската и индустриската комора во Дева и училиштата за уметност и занаетчиство помеѓу 1924-1928 [81]


Ѓорѓи Малковски / Gjorgji Malkovski

Просветните прилики во Велес во Втората светска војна 1941-1944 година / Educational Conditions in Veles During the Second World War 1941-1944 [91]


Наташа Диденко Natasa Didenko

Првиот октомвриски фестивал на народни игри и песни во Скопје во 1948 година (подготовка, реализација, предизвици) / The First October Festival of Folk Dance and Songs in Skopje in 1948 (Preparation, Realization, Challenges) [103]


Драгица Поповска / Dragica Popovska

Политики на концептуализација на просторот во Македонија во југословенскиот социјализам / Space Conceptualization Policies in Macedonia in Yugoslav Socialism [115]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Наташа Диденко / Natasa Didenko

Образовната дејност на средното и основните музички училишта во Македонија во учебната 1948/49 година / Educational Activity in the Secondary and the Primary Music Schools in Macedonia in the School Year 1948/49 [127]


АРХИВИСТИКА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА/ARCHIVAL STUDIES AND DIGITALIZATION

Илина Смоковска / Ilina Smokovska

Репозиториумот на УКИМ: дигитална архива на научниот и уметничкиот опус на Универзитетот / The Repository of Ss. Cyril and Methodius University in Skopje: a Digital Archive of the University’s Scholar and Artistic Production [141]