Front matter

ПО ПОВОД 90 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА МАНОЛ ПАНДЕВСКИ / DEDICATED TO THE 90 YEARS OF THE BIRTHDAY OF MANOL PANDEVSKI


Manol Pandevski

Mustafa Kemal Atatürk and Macedonia (Pages on the Macedonian-Turkish Relations) [9]

ПОВОДИ / ANNIVERSARY

1100 години од смртта на Св. Климент Охридски

Димитар Пандев

Св. Климент Охридски меѓу охридската културна традиција и раната руска славистика [41]


СТАТИИ / ARTICLES

Трајче Нацев, Драган Веселинов

Неутврдени доцноантички населени места во Брегалничкиот басен [49]


Кирче Трајанов

Црквата и државата во Византија (за проблемот на цезаропапизмот од еклесиолошки аспект) [71]


Драган Зајковски

Почетоците на патријаршискиот систем на црковна организација [83]


Martin Husar

The Salonica Brothers and Their Disciples at Monarchic Courts According to Direct Primary Literary Sources [95]


Петар Иванич

Византија и Велика Моравија во IX век [107]


Стојко Стојков

Ѩзнъкъ словѣнскый во старословенските текстови (IX – XIV век) [121]


Драган Ѓалевски

Средновековното војување на Балканот: конфликтот помеѓу Василиј II и Самоил [147]


Ели Луческа

Христијанството и народната религија во периодот на османлиската власт на територијата на Македонија [161]


Makedonka Mitrova

The Kingdom of Serbia and the Mürzsteg Reforms in Ottoman Macedonia [173]


Димитар Љоровски Вамваковски

Развојот на Македонската револуционерна организација во Костурско во предилинденскиот период: појава, ширење и резултати [191]


Соња Николова, Ирена Авировиќ

Два британски документа за формирање на Сеамериканскиот словенски конгрес (25 и 26 април 1942 г.) во Детроит [217]


Sofija Grandakovska

Whose Citizens Were the Jews Deported from Macedonia? [239]


Александар Симоновски

Разбивање на равногорското движење во Порече во 1944 година [257]


Лилјана Пановска

Југословенска поддршка на Демократската Армија на Грција 1946-1949 [275]


Борче Илиевски

Анализи и согледувања во комисијата за верски прашања во СР. Македонија за признавањето на автокефалноста на МПЦ во седумдесеттите години на XX век [301]


Александар Спасеновски

Секуларизмот и слободата на вероисповест во правните акти на Социјалистичка Македонија од 1963 до 1990 година [323]


Зоран Нечев

Грчката политика во контекст на европската интеграција на Западен Балкан: од распадот на Југославија до должничката криза [341]


Габриела Топузовска

Формирање на медицинскиот факултет во Скопје и неговите почетоци [365]


Ацо Гиревски

Педесет години возобновена Македонска православна црква – Охридска Архиепископија [381]


Драгица Поповска

Спортот и патриотизмот: врз примерот на македонската кошаркарска репрезентација на европското првенство во 2011 [401]


Елена Валева, Ольга Исаева

Македония как объект исследования в трудах российских/советских историков [413]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Марина Михайловна Фролова

Албанское и славянское население охридского каймакамлыка по донесениям российских дипломатов (60-е годы XIX В.) [431]


ДИДАКТИКА / DIDACTIC

Борче Милошески, Игор Јанев

Самоиловата држава во модерната настава по историја [453]


ПРИКАЗИ / BOOK REVIEWS

Наташа Котлар Трајкова, Лилјана Гушевска

Валентина Миронска Христовска, Трајко Китанчев: книжевна културна и револуционерна дејност (Скопје: Институт за македонска култура, 2015) [467]


Филип Петровски

За Зборникот „Руската колонија во Скопје 1920-1943“ [473]


БИБЛИОГРАФИИ / BIBLIOGRAPHY

Соња Стрезовска

Минатото на Македонија низ призмата на странски автори [485]


Маргарета Карајанова, Ирфете Ибраими

Издавачката дејност на Државниот архив на Република Македонија во 2014 и 2015 година [509]


IN MEMORIAM


Stefan Troebst

Ritta Petrovna Grišina (25. März 1930 – 19. Mai 2015) [513]


Марјан Иваноски

Растислав Терзиоски (1932-2014) [517]


Марија Пандевска, Стефан Илиевски

Ентони Д. Смит (1939-2016): во чест на дострелите на научната мисла [521]


Филип Петровски

Зоран Тодоровски (1950-2016) [545]