Front matter

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ

Стефан Пановски

Римските народни собранија [5]


Александар Атанасовски

Институцијата император во Византија и зависноста на императорската власт од изборните колегии [23]


Бобан Петровски

Византиската управа во Полог по уништувањето на Самуиловата држава [37]


Драган Зајковски

Учеството на епископите од Македонија на Вселенските и помесни собори во IV век [47]


Габриела Симонова

Еретичките учења во Византија (IV-V век) [59]


Весна Тодоровска

Павликијанството и неговото ширење во Македонија [71]


Ivan Balta

Problematika Julijanske akcije u Slavoniji te aktualizacija sličnih akcija u ostalim krajevima jugoistočne Europe [83]


Ванчо Ѓорѓиев

Последиците за ТМОРО во Струмичко од активноста на месниот комитет во Ново Село (1901-1902 г.) [101]


Далибор Јовановски

Грчко-бугарските односи и прашањето на Македонија во осумдесеттите години на XIX век [113]


Борче Илиевски

Краток историјат на популационите теории (прилог кон проучување на историската демографија) [127]


Страшко Стојановски

Инкорпорирање на Македонците муслимани како дел од македонската нација [141]


НАСТАВА

Невена Петковска

Наставна техника „Од размислување до сознание“ употребена во наставата по историја [159]


Игор Комленац

За легијата во време на римската Република [165]


ПРИКАЗИ

Маја Ангеловска Панова

Heresy and Identity in Late Antiquity, ed. by E. Iricinschi, H. M. Zellentin (Texts and Studies in Ancient Judaism). Mohr Siebeck, Tübingen 2008, 407 [173]


Соопштение (извинување) [179]


IN MEMORIAM


Проф. Душица Петрушевска (1920-2008) [81]