Front matter

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ / ARTICLES – SUPPLEMENTS

Елеонора Петрова / Eleonora Petrova

Келтите во I милениум пред. н. е. и нивните продори во Македонија и на Балканот / The Celts during the 1st millenum B.C. and their penetration in Macedonia and on the Balkans [7]


Ристо Илјовски / Risto Iljovski

Походот на Кралот Свети Стефан во Македонија во почетокот на XI век (Хронолошки и географски погледи во историографијата) / The Campaign of the King St. Stefan in Macedonia in the beginning of the 11th century (The chronological and geographic attitudes in the historiography) [19]


Александар Стојановски / Aleksandar Stojanovski

За неколку топоними од грамотите на свети Георги-Горг / On a few toponyms from the St. Georgi-Gorg gramota [35]


Зоран Тодоровски / Zoran Todorovski

Политичката опозиција во Македонија по Втората светска војна / The political opposition in Macedonia after The Second World War [43]


Рамиз Абдули / Ramiz Abduli

Зеф Луш Марку истакнат поборник на работничкото движење во Македонија и на Косово (1885-1920) / Zef Lush Marku, the eminent fighter of the Worker’s Movement in Macedonia and Kosovo (1885-1920 [49]


Миле Михајлов / Mile Mihajlov

Декларацијата на ОФ на Бугарија по македонското прашање од декември 1943 година / The Declaration of the Liberation Front of Bulgaria, December 1943, concerning the Macedonian question [61]


Вера Весковиќ-Вангели / Vera Veskovic-Vangeli

Учеството на жената во Штип и Штипско во Народноослободителната војна во Македонија 1941-1944 г. / The participation of the women from Shtip and Shtip District into the National Liberation War in Macedonia 1941-1944 [69]


КУЛТУРНО МИНАТО / FROM THE CULTURAL PAST

Снежана Филипова / Snezana Filipova

Фантастиката во декоративната скулптура и живописот на средновековна Македонија / The Fantasy in the decorative sculpture and paintings in Medieval Macedonia [83]


МАТЕРИЈАЛИ / DOCUMENTS

Тодор Чепреганов

Документ од британскиот конзул во Македонија Бернард Гири за македонското прашање [97]


Даринка Петреска

Писмо од монах Кирил (Венцеслав Парѓоски) до Иницијативниот одбор за организирање на црковниот живот во Македонија од 25 февруари 1945 година [101]


НАСТАВА / TEACHING

Виолета Ачкоска / Violeta Achkoska

Хронологија на наставата по историја (1943-1953) Chronology of the history teaching (1943-1953) [105]


Даринка Петреска / Darinka Petreska

Иницијалната (базичната) и перманентната обука на наставниците по историја во Република Македонија / The initial (basic) and permanent training of the teachers of history in the Republic of Macedonia [121]


Ванчо Ѓорѓиев / Vancho Gorgiev

Состојбата во наставата по историја во Република Македонија 1991-2000 / The condition of the history teaching in the Republic of Macedonia 1991-2000 [127]


Елена Лакинска и Нада Молеровиќ / Elena Lakinska, Nada Molerović

Асоцијациите како игра и учење во Наставата по историја / The associations as a play and study in the teaching of history [135]


КРИТИКИ И ПРИКАЗИ / CRITICS AND SUVEYS

Т. Мицов / T. Micov

Мартин ТРЕНЕВСКИ, „Илинден 1903 во австралискиот печат“, „Матица Македонска“, Скопје, 1998 / Martin TRENEVSKI, „Ilinden 1903 in the Australian press“, „Matica Makedonska“, Skopje, 1998 [137]


К. Сидовски / K. Sidovski

Јон АРГИНТЕАНУ, Историја на Армн Македонците (Власите), Лига на Власите во Р. Македонија и Друштво на Власите “Санта Ѕурѕу“ од Штип, Скопје, 1998, 199 / The History of the Armn Macedoniens (Vlachs), The League of Vlachs in the Republic of Macedonia and the Society of Vlachs „Santa Dzurdzu“ from Shtip, Skopje, 1998, 199 [139]


В. Дрвошанов / V. Drvoshanov

Орде ИВАНОВСКИ, Преродбенската делотворност на социјалистичката мисла во Македонија, Социјалистичка партија на Македонија, Скопје 2000, 111 / Orde IVANOVSKI, The efficiency of the revival of the socialist idea in Macedonia, The Socialist party of Macedonia, Skopje 2000, 111 [141]


Д. Пачемска / D. Petreska

Виолета Ачкоска, Аграрно-сопственичките односи, промени и процеси во Македонија 1944-1953, ИНИ, Скопје, 1998 / Violeta ACHKOSKA, The landowners’ relations, changes and processes in Macedonia 1944-1953, INI, Skopje, 1998 [144]


Д. Блажевска / D. Blazevska

Македонците и Словенците во Југославија, Институт за национална историја, Институт за наука при Филозофскиот факултет во Љубљана, Скопје, Љубљана, 1999 / THE MACEDONIANS AND THE SLOVENIANS IN YUGOSLAVIA, The Institute of National History, The Institute of Science at the Faculty of Philosophy in Ljubljana, Skopje, Ljubljana, 1999 [148]


Ѓ. Чакарјаневски / Gj. Chakarjanevski

Ванчо СТОЈЧЕВ, Воената историја на Македонија, Микена, Скопје, 2000, 841, 200 / Vancho STOJCHEV, The Military History of Macedonia, Mikena, Skopje, 2000, 841, 200 [149]


С. Младеновски / S. Mladenovski

Владимир ИВАНОСКИ-ЛУМБАРКО, Зборник на учесници – борци во НОБ и револуцијата на Македонија (1941-1945) од општините Кавадарци и Неготино, том I, книга 1, Редакција „Млад борец“, Скопје, 1998, 281 / Vladimir IVANOSKI-LUMBARKO, The collection of participants – combatants in the National Liberation Struggle and the Revolution in Macedonia (1941-1945) from the Kavadarci and Negotino municipalities, Volume 1, Book 1, Edited by „Mlad Borec“, Skopje, 1998, 281 [152]


СООПШТЕНИЈА / REPORTS

Ѓ. Чакарјаневски / Gj. Chakarjanevski

СООПШТЕНИЈА / REPORTSЃ. ЧакарјаневскиGj. ChakarjanevskiИзвештај од XXVI-то годишно собрание на Сојузот на друштвата на историчарите на Р. Македонија / The Report on 26th Annual meeting of the Association of the Societies of the historians of the Republic of Macedonia [157]


Ѓ. Чакарјаневски / Gj. Chakarjanevski

Извештај од V-от натпревар по историја / Report on the 5th History contest [163]


Б. Петровски / B. Petrovski

Прашања и ресурси во Централна Европа за истражување на средниот век /Летна Школа при Централно Европскиот Универзитет / The resources in Central Europe and research questions for the Middle-Ages (Central European University, Summer school [167]


IN MEMORIAM


Д. Димески / D. Dimeski

Воислав Кушевски (1921-1999) / Voislav Kuchevski (1921-1994) [171]


Список на соработници / List of collaborators [175]


Список на соработници кои помагаат во дистрибуирање на списанието / List of collaborators for distribution of the review [176]