Front matter

Стјепо Обад – Бранко Панов / Stijepo Obad – Branko Panov

Професор д-р Стјепан Антолјак (По повод 75-годишнината од раѓањето и 50-годишнината од научната дејност) / Profesor Dr Stjepan Antoljak (On the Occasion of His 75th Anniversary and 50 Years of His Scientific Activity) [13]


Стјепо Обад – Александар Илиевски / Stijepo Obad – Aleksandar ïlievski

Библиографија на објавени трудови на проф. д-р Стјепан Антолјак / Bibliography of Published works by Prof. Dr Stjepan Antoljak [20]


СТАТИИ – ПРИЛОЗИ / ARTICLES – CONTRIBUTIONS

Христо Андонов–Полјански / Hristo Andonov–Poljanski

Европа и македонското националноослободително движење со осврт на интересот на Шведска кон Македонија / Europe and the Macedonian People’s Liberation Movement with a Special Stress to the Interest of Sweden Towards Macedonia [45]


Михаило Апостолски / Mihailo Apostolski

Етничките промени во Македонија во XX век / The Ethnic Changes of Macedonia in the XX century [55]


Иван Беуц / Ivan Beuc

Премиси за изведување заклучоци од средновековната европска држава / Premisses for Drawing Conclusions About the Medieval European State [73]


Славко Димевски / Slavko Dimevski

Големобугарските комбинации со Унијатството во Македонија за ревизија на Букурешкиот мировен договор во 1913/14 година / The Great Bulgarian Combination with the Uniate’s Movement in Macedonia for Bucarest Peace Treaty Revision of 1913 [83]


Димитар Димески / Dimitar Dimeski

Илинденските жртви на с. Цапари, Битолско (1903 г.) / The Ilinden Victims from the Village of Capari Near Bitola (1903) [95]


Љубиша Доклестиќ / Ljubiša Doklestić

Придонесот на Стефан Верковиќ во истражувањето на средновековната историска граѓа во Македонија и во соседните земји во средината на XIX век / The Contribution of Stephan Verković in the Research of Medieval Historical Documentation in Macedonia in the Neighbouring Countries in the Middle of the XIX century [105]


Иван Кампуш / Ivan Kampuš

Прилог кон познавањето на положбата на кметовите на загрепскиот Градец во XVII век и учеството на земјоделските производи во градските приходи и расходи / A Contribution Towards Introduction of the Situation of Mayors of Zagreb’s Gradec in the XVII century and the Participation of the Agricultural Products in the Town Incomes and Expenses [123]


Владимир Картов / Vladimir Kartov

Детството и училишните години на народниот херој Јосиф Јосифовски / Family Origin, Childhood and School Years of Josif Josifovski [137]


Воислав Д. Кушевски / Voislav D. Kuševski

За односот на Атанас Раздолов кон врховизмот / About the Attitude of Atanas Razdolov Towards Supremism [149]


Љубен Лапе / Ljuben Lape

Изборните борби во Македонија до „Обзнаната“ со специјален осврт на учеството на КПЈ за Македонија / The Prominent Fights in Macedonia up to the „Proclamation“ (Obznana) concerning the Participation of the CPY for Macedonia [163]


Јосип Лучиќ / Josip Lučić

Рефеудализацијата во Хрватска и нејзиниот одраз во Дубровник / Refeudalisation in Croatia and its Reflection in Dubrovnik (The Dubrovnik Notebook About the Peasants From 1574) [175]


Христо Меловски / Hristo Melovski

Видови на отпор според Земјоделскиот закон / Forms of Resistance According to the Agricultural Law [185]


Коста Милутиновиќ / Kosta Milutinović

Македонското прашање пред унгарскиот парламент / The Macedonian Question in Front of the Hungarian Parliament [197]


Михајло Миноски / Mihailo Minoski

Контакти на Македонци во Швајцарија со Соединетите Американски Држави во почетокот на 1919 година / Contacts of Macedonians in Switzerland with the United States at the Beginning of 1919 [209]


Евгениј П. Наумов / Evgeniy P. Naumov

Дарбените грамоти на Дејановиќи / The Gift’s Gramots of the Dejanović’s [219]


Стијепо Обад / Stijepo Obad

Одгласот на Илинденското востание во далматинскиот печат / The Echo of the Ilinden Uprising in the Dalmatian Press [239]


Бранко Панов / Branko Panov

Мисијата на Константин Филозоф меѓу Сарацините (Арабите) / The Mission of Konstantin Philosoph Among the Saracenes [245]


Даринка Пачемска / Darinka Pačemska

Атанас Раздолов и идејата за заедништвото на балканските народи / Atanas Razdolov About the Union of Balkan Peoples [253]


Ристо Поплазаров / Risto Poplazarov

Животот и делото на Ташко Караџата (1914–1942) / The Life and Work of Tashko Karadžata (1914–1942) [261]


Кочо Сидовски / Kočo Sidovski

Плановите на Италија за изградба на железници во Европска Турција со посебен осврт на Македонија (1870–1903) / The Italian Plans for Building of Railways in European Turkey with Special Turning to Macedonia (1870–1903) [273]


Ма Сипу / Ma Sipu

Реакцијата на кинескиот прогресивен печат за пропаста на Кралството Југославија во 1941 година / The Reaction of the Chinese Progressive Press Towards the Fall of Kingdom of Yugoslavia in 1941 [287]


Лидија Славева / Lidija Slaveva

Проблемот на дуалистичката управна структура во Душановата империја „Србија и Романија“ / The Problem of the Dualistic Governmental Structure in the Dušans Empire, Serbia and Rumania [297]


Фрањо Смиљаниќ / Franjo Smiljanić

Од топологијата на средновековниот Задар / From the Topology of Medieval Zadar [309]


Благој Стоичовски / Blagoj Stoičovski

Крушевскиот војвода Ѓурчин Наумов – Пљакот / The Kruševo Voivode Gjurčin Naumov – Pljakot [315]


Томо Томоски / Tomo Tomoski

Стан не е Стаг / Stan is not Stag [329]


Александар Трајановски / Aleksandar Trajanovski

Борбите за еманципација од Цариградската патријаршија и грцизмот во Полјанската епархија во крајот на 50-тите и во текот на 60-тите години на XIX век / The Struggle for Emancipation from the Constantinople Patriarchy and Grecism in the Poljan’s Eparchy at the end of the 50-es and in the Course of the 60-es of the XIX Century [335]


Џорџ Форд / George Ford

Семејната задруга во СР Македонија / The Family Zadruga in Macedonia [351]


Марен М. Фрајденберг / Maren M. Freidenberg

Далматинците во балканската трговија од XIV–XVI век / The Dalmatians in the Balkan Trade from the XIV to XVI Century [365]


ОД КУЛТУРНОТО МИНАТО / FROM THE CULTURAL PAST

Блага Алексова / Blaga Aleksova

Крстовидната црква од Мородвиз / The Cross Domet Church of Morodviz [379]


Марија Георгиева / Marija Georgieva

Знамињата и грбовите од времето на Илинденското востание / The Flags and Seals from the Ilinden Uprising in 1903 [391]


Михајло Георгиевски / Mihailo Georgievski

Дејноста на македонските печатари од XVI и XVII век / The Activity of the Macedonian Publishers from the XVI and XVII Century [397]


Апостол Керамидчиев / Apostol Keramidčiev

Резултати од археолошкото рекогносцирање во Струмичката општина во 1976 година / From the Reconnoitering in the Strumitsa Community in 1976 [407]


Илија Петрушевски / Ilija Petruševski

Ановите и карвансараите во Македонија / The Taverns and Stopping Places for Caravans [419]


МАТЕРИЈАЛИ / DOCUMENTS

Андрија Лаиновиќ / Andrija Lainović

Еден белгиски став за битката кај Грахово, 1858 година / A Belgium Attitude About the Grahovo Battle of 1858 [431]


НАСТАВА / TEACHING

Наум Димовски / Naum Dimovski

За идејноста содржана во дополнителната настава што се реализира од нашите наставници во странство со посебен осврт на историските содржини / The Ideological Character of the Contents in the Additional Teaching Realised by Our Teachers Abroad with a Special Turning to the Historical Contents [437]


Благота Драшковиќ / Blagota Drašković

Разгранет работен учебник по историја како средство за активирање на ученикот во процесот на усвојувањето на знаењето / An Involved Working Textbook in History as Means of Pupil’s Activation in the Process of Knowledge Adoption [447]


Првенка Турк / Prvenka Turk

Ученичките историски групи (дружини на младите историчари) како вид на активно продлабочување на знаењата на учениците / The Pupil’s Historical Groups (Societies of Young Historians) as a Kind of Active Strengthening of the Pupil’s Knowledge [459]


ОСВРТИ / REVIEWS

Александар Илиевски / Aleksandar Ilievski

Преглед на одбранети докторски дисертации и дипломски работи на ННСГ за историја на уметноста со археологија на Филозофскиот факултет во Скопје до 31. XII 1984 година / A Survey of the Defended Doctoral Dissertations and Diploma Works at the Department of History of Arts with Archeology at the Faculty of Philology of Skopje up to December, 31, 1984 [469]


КРИТИКИ И ПРИКАЗИ / CRITICS AND COMMENTS

Ф. С. / F. S.

Stjepan Antoljak, Pakta ili konkordia od 1102. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, 1980 / Stjepan Antoljak, Pacta or Concordia of 1102, Institute of Croatian History at the University of Zagreb, 1980 [475]


В. К. / V. K.

Бранко Петрановиќ, Револуциите и движењата на отпорот во Европа 1939–1945, Завод за унапредување на стопанството во СРМ, Самоуправна практика – Скопје, 1984 / Branko Petranović, The Revolutions and Movements of Resistance in Europe Between 1939 and 1945, Zavod za unapreduvanje na stopanstvoto vo SRM. Samoupravna praktika – Skopje, 1984 [478]


Д. Д. / D. D.

Манол Д. Пандевски, Внатрешната македонска револуционерна организација и неоврховизмот (1904–1908), Култура, Скопје, 1983, 312 / Manol D. Pandevski, The Internal Macedonian Revolutionary Organisation and the Neo-Supremism Between 1904 and 1908, Kultura, Skopje, 1983, 312 [484]


Ј. Д.   / J. D.

Д-р Глигор Тодоровски, Реформите на големите европски сили во Македонија (1829–1909), кн. I, II и III, НИО „Студентски збор” Скопје, 1984, 323, 303, 384 / Dr Gligor Todorovski, The Reforms of the Great European Forces in Macedonia (1829–1909, vols. I. II and III, NIO „Studentski zbor“ Skopje, 1984, 323, 303, 384 [486]


Б. П. Н. / B. P. N.

Практикум по историја на државите и правата на народите на Југославија, Редакција д-р Владимир Картов. Скопје, НИО „Студентски збор”, 1984, 450 / Practicum in History of the States and Laws of the Peoples of Yugoslavia. Editorial Preparation Dr Vladimir Kartov. Skopje, NIO „Studentski zbor“, 1984, 450 [489]


В. Д. К. / V. D. K.

Радовиш и Радовишко, Издание на Собранието на Општината Радовиш и Општинскиот одбор на Здружението на борците од НОВ, Радовиш 1984, 283 / Radoviš and the Radoviš Region, Published by the Assembly of the Community of Radoviš and the Community Council of the Fighter’s Association of PLS, Radoviš, 1984, 238. [493]


А. И. / A. I.

Акта Велјуса (Acta Veljusa). Симпозиум „Велјуса“ по повод 900 години на манастирската црква Богородица Милостива (Елеуса) во селото Велјуса, Скопје 1984, 274 / Acta Veljusa. A Symposium „Veljusa“ On the Occasion of 900th Anniversary of the Monastery Church of Mother of Jesus (Eleusa) at the Village of Veljusa, Skopje, 1984, 274. [500]


М. Г. / M. G.

Сотир Голабовски, Традиционална и експериментална македонска музика. „Македонска ревија“ – Скопје, 1984 / Sotir Golabovski, Traditional and Experimental Macedonian Music. „Macedonian Review“ – Skopje, 1984 [503]


К. С. / K. S.

Marco Dogo, La dinamite e la mezzaluna. La questione macedone nella publicistica italiana 1903–1908. (Динамитот и полумесечината. Македонското прашање во италијанската публицистика 1903–1908). / Del Bianco editore–Udine, 1983, 220 Marco Dogo, La dinamite e la mezzaluna. La questione macedone nella publicistica italiana 1903–1908. Del Bianco editore–Udine, 1983, 220 [506]


Е. Д. / E. D.

Д-р Михајло Георгиевски, Каталог на старопечатени и ретки книги во НУБ „Климент Охридски“ – Скопје. Скопје 1983, 621 / Dr Mihailo Georgievski, A Catalogue of Old Published and Rare Books at the People’s and University Library „Kliment Ohridski“, – Skopje, Skopje 1983, 621 [511]


Т. М. / T. M.

Религијата не ја определува националната припадност. „Македонци муслимани“ – Зборник на трудови во издание на Културно-научните манифестации на Македонците муслимани од СРМ, Скопје 1984 година / The Religion Does Not Determine the Religious Inclination „Macedonians-Moslems” – A Compendium of Works published by the Cultural and Scientific Manifestations of the Macedonians Moslems from SRM. Skopje, 1984 [514]


С. Ф. / S. F.

Жил Имбер–Дроз. Memoari sekretara Kominterne, I–II. Izdavačka radna organizacija „Rad“ Beograd 1982, (315 + 17 fot.; 413 + 18 fot.) / Gil Imber Drose, Mémoires of the Secretary of the Cominterne, I–II vols, Publishing Company „Rad“, Beograd 1982 (315 + 17 photos; 413 + 18 photos) [517]


БИБЛИОГРАФИЈА / BIBLIOGRAPHY

Александар Илиевски / Aleksandar Ilievski

Библиографија на трудовите и на другите наслови објавени во списанието „Историја“ во временскиот интервал од 1974–1984 година, односно од бр. 1, XI год. до бр. 1, XX год. / Bibliography of the Works and Other Titles Published by the Periodical „History“ (Istorija) from 1974 to 1984; i.e. from No. 1, Year XI to No. 1, Year XX [521]


ХРОНИКА И СООПШТЕНИЈА / CHRONICLES AND INFORMATIONS

Н. Д. / N. D.

Десетти југословенски симпозиум за наставата по историја / Tenth Yugoslav Symposium About the Teaching in History [553]


Р. Т. / R. T.

Научен собир во Крушево на тема „Политичките, воените, економските и културните врски на народите на СФРЈ и СССР во периодот 1917–1945 година“ / A Scientific Meeting in Kruševo entitled: „The Political Military, Economical and Cultural Relations of the Peoples of SFRY and USSR During the Period Between 1917 and 1945 [556]


Б. С. / B. S.

Две заседанија во организација на МАНУ / Two Scientific Meetings Organized by the Macedonian Academy of Arts and Sciences [561]


Б. С.  / B. S.

Јазични појави и процеси во Битола и Битолско денеска и во минатото / The Language Phenomenon and Processes in Bitola and the Bitola Region at the Present Day and in the Past [562]


IN MEMORIAM


Професор Методија Соколоски / Professor Metodija Sokoloski [565]


Д-р Ристо Поплазаров / Dr Risto Poplazarov [573]


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИ / A LIST OF COLLABORATORS


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИ ШТО ГО ДИСТРИБУИРААТ СПИСАНИЕТО / A LIST OF COLLABORATORS DISTRIBUTING THE REVIEW