Front matter

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ  / СТАТЬИ – ПРИЛОЖЕНИЯ

Јосип Броз Тито / Йосип Броз Тито

Шеесет години револуционерна борба на Сојузот на комунистите на / Југославија Шестьдесят лет революционной борьбы Союза коммунистов Югославии [7]


Христо Андонов-Полјански / Христо Андонов-Полянски

Историографската мисла на Едвард Кардељ / Историографическая мысль Эдварда Карделя [45]


Дејан Алексиќ / Деян Алексич

За карактерот и улогата на „Наша реч“ (1939 – 1941) / О карактере и роли „Наша реч“(1939 – 1941) [53]


Владо Картов / Владо Картов

Односот на Георги Димитров спрема борбата на македонскиот народ за самоопределување / Отношение Георгия Димитрова к борьбе македонского народа за самоопрределение [53]


Фани Мартинова-Буцкова / Фани Мартинова-Буцкова

Антифашистичкиот фронт на жените (АФЖ) во Егејска Македонија / Антифашисткий фронт женщин (АФЖ) в Эгейской Македонии [109]


Спиридон Благоев / Спиридон Благоев

Народното движење во Македонија по Младотурската револуција / Народное движение в Македонии после Младотурецкой революции [141]


Али Вишко / Али Вишко

Просветните прилики во Тетовската каза во втората половина на XIX век / Положение просвещения в Тетовской казе во второй половине XIX века [155]


Методија Соколоски / Методия Соколоски

Малешево во XVI век / Малешево в XVI веке [163]


Константин Петров / Константин Петров

Споредбени истражувања на диспозиционите и конструктивните особености на базиликите во Стоби и во Царичин Град / Сопоставительные исследования диспозиционных и конструктивных особенностей базилик в Стоби и Царичин-граде [173]


МАТЕРИЈАЛИ  / МАТЕРИАЛЫ

Глигор Тодоровски / Глигор Тодоровски

Неуспешен обид на Стефан Верковиќ за воспоставување контакт со Франција / Безуспешная попытка Стефана Верковича установить контакты с Францией [179]


НАСТАВА / УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ

Ѓурѓевка Донеска-Тренчевска / Гюргевка Донеска-Тренчевска

Училишните емисии по историја на Радио Скопје и 60-годишнината од основањето на КПЈ односно СКЈ / Школьные радиопрограммы по истории на Радио Скопье и 60-летие со дня основания КПЮ (СКЮ) [191]


Славчо Младеновски / Славчо Младеновски

Од работата на слободните активности на младите историчари во Беровско / О деятельности кружка молодых историков в Беровском районе [197]


Тодор Трајановски / Тодор Траяновски

Наставата по историја во V одделение, гледана низ анализа од извршено тестирање / Обучение истории в V классе (анализ проведенного тестирования) [201]


БИБЛИОГРАФИЈА / БИБЛИОГРАФИЯ

Ѓ. Танковски, Т. Трајановски, М. Атанасовски / Г. Танковски, Т. Траяновски, М. Атанасовски

Библиографија за наставата по историја / Библиография по вопросам обучения истории в школе [215]


КРИТИКА И ПРИКАЗИ / КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

К. Џ-М. / К. ДЖ. М.

Гласник на Институтот за национална историја, бр. 2–3, год. XXI, Скопје 1977 / Гласник на Институтот за национална историја, № 2–3, год. XXI, Скопје 1977 [221]


М. М. / М. М.

Сп. „Исторически преглед“, година XXXIV, кн. 1, София, 1978 / Журнал „Исторически преглед“,година XXXIV, кн. 1, София, 1978 [224]


М. М. / М. М.

„Исторически преглед“, година XXXIV, кн. 3, София, 1978 Жур. / „Исторически преглед“, година XXXIV, кн. 3, София, 1978 [227]


Д. П. / Д. П.

Д-р Христо Андонов-Полјански, Македонија и Словенија, Скопје 1978 / Д-р Христо Андонов-Полјански, Македонија и Словенија, Скопје 1978 [230]


Н. Ј. / Н. Ю.

Д-р Ристо Поплазаров, Македонското Кресненско-разлошко востание, Скопје 1979 / Д-р Ристо Поплазаров, Македонское Кресненско-разложское восстание, Скопје, 1979 [233]

ХРОНИКИ И БЕЛЕШКИ / ХРОНИКА И СООБЩЕНИЯ

Н. Ј. / Н. Ю.

Научен собир „Минхенскиот договор и југословенските и чехословачките народи, Скопје 5–9 октомври 1978 година / Научное совещание „Мюнхенское соглашение и югославские и чехословацкие народы, 5–9 октября 1978 г. в Скопье [239]


Ѓ. Ч. / Г. Ч.

Научен собир „Куманово и Кумановско во НОВ 1941–1942 година“ / Научное совещание „Куманово и Кумановский край в НОВ 1941–1942 гг.“ [241]


П. С. / П. С.

Информација за работата на Секцијата за историја на седмите јануарски средби на просветните работници / О работе Секции истории на седьмых январских встречах работников просвещения [243]


Н. Д. / Н. Д.

Од активноста на Сојузот на друштвата на историчарите на СР Македонија / О деятельности Союза обществ историков СР Македонии [244]

IN MEMORIAM

Живко Стојковски [251]

СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИ / СПИСОК СОТРУДНИКОВ