Front matter

СТАТИИ / СТАТЬИ

Михајло Апостолски / Михайло Апостолски

Тито – стратег на Револуцијата на народите и народностите на Југославија / Тито — стратег Революции народов и народностей Югославии [1]


Кирил Миљовски / Кирил Мильёвски

Решавачки моменти во револуционерната и државничката дејност на претседателот Тито / Решаюсцие периоды в революционной и государственной деятельности претседателя Тито [9]


Цветко Узуновски / Цветко Узуновски

Белешки за националната и социјално-ослободителната борба на македонскиот народ / Записки о национальной и социально-освободительнои борбе македонского народа [19]


Павле Раковски / Павле Раковски

За корените на злото / О корнях зла [87]


Илија Каланоски / Илия Калановски

Притисоци за исламизација на селото Вевчани во XIX век / Нажим на население села Вевчани с целью на исламизации в XX веке [115]


Глигор Тодоровски / Глигор Тодоровски

Краток преглед на општествено-политичките, економските, црковните и просветните прилики во Скопје од почетокот на XIX век до крајот на Првата светска војна / Короткий обзор общественно-политических, церковных просветительных возможностей города Скопье в начале XX века и до конца Первой мировой войны [125]


МАТЕРИЈАЛИ

Александар Матковски / Александар Матковски

Непознат бунт во Дукаѓанскиот санџак во 1565 година / Неизвестный бунт во Дукагинском санджаке в 1565 году [139]


Александар Апостолов / Александар Апостолов

Штрајкови на учениците од Скопската Учителска школа во 1919 и 1922 година и солидарноста на учениците од Учителските школи во Србија / Забастовски учеников из Скопской учительской школы в 1919 и 1922 годах и солидарность учеников из учительской школы Сербии [159]


Властимир Видоески – Јосиф Пападопулос / Властимир Видоевсгси, — Иосиф Пападополус

Концептот од писмото на охриѓани до Великата Порта од 9 април 1861 година / Письма жителей города Охрида в Великую Порту 9 апреля 1861 года [181]


НАСТАВА / УЧЕБНЫ ИПРОЦЕС

Иван Маневски / Иван Маневски

Народноослободителната војна и револуцијата во воспитно-образовниот процес по историја во основните училишта од подрачјето на град Скопје / Народноосвободительноья война и революция в процессе воспитания и образования в неполной средней школе, области, города Скопье [185]


Тодор Трајановски / Тодор Траяановски

Кон прашањето за планирањето на наставниот материјал по историја во основните училишта / К вопросу о планировании учебного материала по истории в неполной средней школе [227]


КРИТИКА И ПРИКАЗИ / КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

Р. П. / Р. П.

Studia Balkanica Bohemoslovace II Brno 1976 Чехословачки / Балканолошки студии / Чехословацкие Балканологические студии II Брно 1976 [232]


Л. С. / Л. С.

Кон едицијата документи „Егејска Македонија во НОБ“ / К изданию документов „Егейская Македония в НОБ“ [243]


К. Џ. / К. Дж.

„Гласник“, Институт за национална историја, г. XX, бр. 1, Скопје 1976 / „Гласник“, Институт национальной истории, г. ХХ/1, Скопье 1976 [251]


ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ

Р. Т. / Р. Т.

Убав пример на соработка / Хороший пример сотрудничества [255]


Т. В. / Т. В.

За XV-от Меѓународен Конгрес на византолозите одржан во Атина од 5 до 11 септември 1976 година / О XV Международном конгрессе византиологов, состоявшемся в Афинах с 5 по И сентября 1976 года [259]


Д. П. / Д. П.

„Живот и дело Моше Пијаде“ / Жизнь и творчество Моши Диаде [263]