Front matter

Содржина / Содержание

СТАТИИ / СТАТЬИ

Акад. Блаже Конески / Акад. Блаже Конески

Делото на Тито / Деятельность Тито [5]


Славка Фиданова / Славка Фиданова

Националниот момент – Фактор во покренувањето на масите во Македонија во текот на Ослободителната борба (1941-1944) / Национальный момент — фактор в подъёме на борьбу масс в Македонии в годы Освободительной борьбы (1941—1944) [11]


Иван Катарџиев / Иван Катарджиев

КПЈ, консолидација на Партиската организација во Македонија и македонското национално прашање непосредно пред војната 1941 година / КПЮ, укрепление партийной организации в Македонии и македонский национальный вопрос накануне войны 1941 год. [35]


Јоханес Гласнек (Хале, ГДР) / ЙОХАНЕС ГЛАСНЕК, (Хале, ГДР)

Младотурската револуција од 1908 и улогата на Кемал Ататурк / Младотурецкая революция 1908 и роль в ней Кемаля Ататюрка [65]


ПРИЛОЗИ / ОТДЕЛЫМ ВОПРОСАМ

С. Младенов / С. Младенов

Тито во македонската народна поезија [81]


Р. Кирјазовски / Р. КИРЯЗОВСКИ

Македонскиот печат во Егејскиот дел на Македонија во текот на Граѓанската војна во Грција (1945-1949) / Македонская печать в Эгейской части Македонии в период гражданской войни в Греции (1945—1949) [93]


Л. Соколов / Л. Соколов

Културно-просветното здружение „Вардар“ во Загреб и неговата политичка дејност / Культурно-просветительское объединение „Вардар” в Загребе и его политическая деятельность [120]


В. Кушевски / В. Кушевски

Од активноста на дипломацијата на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците, Бугарија и Грција во врска со покренувањето на македонското прашање првите години по стапувањето во сила на Пактот на Друштвото на народите / Из дипломатической деятельности Королевства сербов, хорватов и словенцев, Болгарии и Греции в связи с выдвижением македонского вопроса в первые годы после вступления в силу Пакта Лиги Наций [127]


А. Матковски / А. Матковски

Податоци за некои ајдути во Македонија од втората половина на XVII век / Сведения о некоторых гайдуках в Македонии из второй половины XVII века [137]


Т. Томоски / Т. Томоски

„Чекор напред“ во „откривањето“ на Асамати / „Шаг вперёд” в „открытии” Асамати [165]


А. Керамидчиев / А. Керамидчиев

Старото рударство и металургија во Злетовската област / Старое горное дело и металлургия в Злетовской области [171]


МАТЕРИЈАЛИ / МАТЕРИАЛЫ


Јосип Броз Тито / ЙОСИП БРОЗ ТИТО

За досегашната работа на Партијата – реферат од V-та земска конференција на КПЈ (1) / О работе Партии от основания до наших дней – с V конференции страньı КПЮ(I) [189]


А. Апостолов / А. Апостолов

Извештај на југословенски конзуларен претставник за нашите иселеници во Австралија по Втората светска војна / Отчêт югославского консульского представителя о селенцах в Австалию после Второй мировой войни [208]


А. Апостолов / А. Апостолов

Една телеграма од Македонци од Подградец испратена во 1914 година до конзулите на великите сили во Битола во која ја изнесуваат својата лоша положба / Телеграмма македонцев из Подрадца, отправленная консулам великих держац в Битоле,  которой они уведо [215]


А. Матковски, П. Ангелакова / А. Матковски, П. Ангелакова

Опис на Македонија од втората половина на XIX век според една Англичанка / Македония во второй полов века в описании одной англичанки [221]


НАСТАВА / ОБУЧЕНИЕ

Љ. Стаматоска / ЛЪ. Стаматоска

Свечен час по историја, посветен на 80-годишнината од раѓањето на Јосип Броз Тито / Торжественньıй урок истории, посвящьıй 80-дне рождения Йосипа Броза Тито [239]


М. Марковска / М. Марковска

Планот на таблата на часот по историја / План на доске на уроке истории [251]


Н. Димовски / Н. Димовски

Кредната илустрација во наставата по историја / Меловая иллюстрация в обучении по истории [258]


ОСВРТИ / ОБЗОРЫ

Р. Терзиоски / Р. Терзиоски

Јосип Броз Тито како воен стратег на Народно-ослободителната војна на народите на Југославија во некои советски весници, списанија и книги од времето на Втората светска војна / Йосип Броз Тито как военньıй стратег Народно – освоной войньı народов Югославии по вьıсказьıваниям некоторьıх газет, журналов и книг из периода Второй мировой войньı [271]


В. Кушевски / В. Кушевски

За резултатите и искуствата од методското оспособување на студентите од Историската група на Филозофскиот факултет во Скопје за примената на училишното радио во наставата / Об опыте методической подготовки студентов Ист группы Философского факультета в Скопье по применению i радио-передач в обучении [281]


КРИТИКА И ПРИКАЗИ / КРИТИКА И РАЗБОР

М. Соколоски / М. Соколоски

Критички оеврт на публикацијата „Хайдутствого в българските земи през 17/18 век” од Бистра Цветкова / Критический разбор публикации „Хайдутството в бъ земи през 17/18 век” Бистры Цветковой [289]


Љ. Л. / ЛЪ. Л.

„Кочо Рацин во спомените на современиците“ (Избор и редакција Перо А. Коробар) Скопје 1972 / Кочо Рации в воспоминаниях современников (выбор и редак А. Коробар), Скопье, 1972 [301]


К. С., / К. С.,

Д-р Велимир Брезовски – Ослободителната војна во Македонија во 1943 (на територијата на СР Македонија), Скопје 1971 / Д-р Велимир Брезовски – „Освободительная война в Македонии (на территории СР Македонии)”, Скопье, 1971 [304]


Л. Л. / Л. Л.

Константинов Душко, Константинов Милош и Георгиевски Кузман, „Син дикатите во Скопје 1900—1908 — 1971” Прилог за историјата на работничкото и синдикалното движение, Скопје 1971 / Константинов Душко, Константинов Милош Георгиевски Кузман дикаты в Скопье 1900 1908 — 1971” — к вопросу, касающемуся рабочего синдикального (профсоюзного), движения, Скопье 1971 [307]


Д. Д., / Д. Д.,

Александар Христов – Создавањето на македонската држава (1893-1945) Скопје 1971 / Александар Христов – Создание македонского государства (1893 – 1945), Скопье 1971 [309]


К. А. / К. А.

Илјада години од востанието на Комитопулите и создавањето на Самоиловата држава, Скопје 1971 / Тысяча лет со дня востания Комитопулов и создания Самоилох дарства, Скопье 1971 [314]


Д. Д. / Д. Д.

Прилеп и Прилепско низ историјата, Книга прва – Од праисторијата до крајот на Првата светска војна, Прилеп 1971 / Прилеп и Прилепский край с исторической точки зрения, Книга первая — с древних времён до окончания Первой мировой войны, Прилеп 1971 [316]


Д. Д., / Д. Д.,

Христо Андонов Полјански – Гоце Делчев, I – VI, Скопје 1972 / Христо Андонов Полјански – „Гоце Делчев, I—VI,” Скопье 1972 [319]


О. В. / О. В.

Речник на архивска терминологија на Југославија – издаден од Сојузот на друштвата на архивските работници на Југославија / Словарь архивной терминологии Югославии—изданный Союзом обществ архивных работников Югославии [323]


Д. Л., / Д. Л.,

Златибор Поповић – Методика наставе историје, Завод за издавање уџбеника CP Србије, Београд 1971 / Златибор Поповић – Методика преподавания истории, Издательство по изданию учебников СР Сербии, Белград 1971 [324]


БИБЛИОГРАФИЈА / БИБЛИОГРАФИЯ

М. Ристеска / М. Ристеска

Јосип Броз Тито на македонски – библиографија на трудови (1945-1969) / Йосип Броз Тито, библиография трудов на македонском языке (1945—1969) [331]


Х. Меловски / Х. Меловски

Прилог кон библиографијата на византиската дипломатика од југословенски автори / Вклад  югославских  авторов  в  библиографию  византииской дипломатии [337]


ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ

М. К.

Советување за негувањето и развивањето на револуционерните традиции од НОБ [341]


Ѓ. М.

Музеи – ризници на културните богатсва [342]


Ѓ. М.

Изложбата „Гоце Делчев“ 1872 – 1972 во Делчево [343]


П. С.

100 години од раѓањето на Гоце Делчев [344]


П. С.

„Велес и Велешко во НОВ во 1941 година“ – научен симпозиум по повод 30-годишнината на народноослободителното востание на македонскиот народ против фашистичките окупатори во Македонија и Југославија [348]


Д. Д.

Свечена академија по повод 60-годишнината од смртта на Пере Тошев [349]


Д. Д.

Комеморативен собир по повод 60-годишнината од смртта на Пере Тошев [349]


А. А.

Размена на студенти и наставници меѓу Универзитетот „Кирил и Методиј“ од Скопје и Државниот универзитет „Ленински комсомол“ од Вороњеж (СССР) [351]


Д. Л.

Прв југословенски симпозиум за наставата по историја [354]


А. Т.

Симпозиумот „Гоце Делчев и македонското национално револуционерно движење“, Штип, 8, 9 и 10 ноември 1972 [359]


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИТЕ [365]