Front matter

Содржина

ТРИ ЈУБИЛЕИ

Орде Ивановски

Шеесет години од животот и дејноста на професорот Љубен Лапе [1]


Тодор Талески

По повод 60-годишниот јубилеј на Димче Стојанов Мире [7]


Константин Петров

По повод шеесетгодишнината на професорот Димче Коцо [11]


СТАТИИ

Славка Фиданова

Прилог кон прашањето на националното ослободување и обединување на македонскиот народ во документите на партиското раководство на Комунистичката партија на Македонија во текот на Народноослободителното движење [15]


Љубен Лапе

Придонес на македонските студенти во странство за развитокот на македонската национална мисла и одбраната на македонскиот национален индивидуалитет [50]


Манол Пандевски

Ленин за Македонија во Младотурската револуција и Балканската војна [72]


Евгениј П. Наумов

Петте последни години на Стефан Душан [90]


Димче Коцо

Нерези [104]


ПРИЛОЗИ

М. Тодоровски

Комунистичката партија на Југославија во развивање соработка со ослободителните движења на соседните народи на тлото на Македонија [111]


В. Кушевски

Петициите на „српско малцинство“ од Егејска Македонија упатени во 1925 година до Друштвото на народите и нивната судбина [126]


Д. Димески

Ракитничката провала 1902 година [140]


К. Битоски

Грчките четнички акции во Македонија во 1896 година [156]


Т. Томоски

Полошките хисари во XV век [166]


Т. Томоски

Белешки за положбата на некои месности во Македонија во почетокот на XI век [172]


ОД КУЛТУРНОТО МИНАТО

Т. Саздов

Собирањето на македонски народни умотворби во II половина на XIX век [181]


К. Томовски

Манастирот Прохор Пчински [194]


Н. Миљаниќ

Сликарот Василије Гиновски [197]


Б. Алексова

Епископијата Баргала – Брегалница [200]


К. Петров

Две концепции во надворешното обликување на готско-рано-византиските архитектонски споменици во Равена од V – VI век [207]


МАТЕРИЈАЛИ

Р. Кирјазовски

Уште еден документ од борбата на македонскиот народ од Пиринска Македонија за национално ослобододување и приклучување кон НР Македонија [221]


М. Пандевски

Првата биографија на Јане Сандански од В. В. Водовозов [218]


Љ. Лапе

Материјали за обидите на македонската интелегенција во Русија да формира 1912-1914 г. Славјано-македонско национално-просветно друштво и Руско-македонско друштво во Петроград [226]


А. Стојановски

Еден говор на Димитар Влахов во турскиот парламент [240]


А. Матковски, П. Ангелакова

Краток опис на Македонија од посланикот на Дубровничката република Марин Кабога од 1706 година [248]


НАСТАВА

Б. Цветковски

Прилог кон изучувањето на меѓународните односи во наставата по историја [251]


М. Врбетиќ

Семинарска форма на работа во рамките на редовната настава [258]


В. Кушевски

Устоличувањето на Госпосветското Поле – пример на работа со историски документ во I клас гимназија [268]


ОСВРТИ

М. Михајлов

Прилог кон методите и техниката на прибирањето на мемоарски материјали [277]


В. Димовска

Свечен час на одделенскиот раководител, посветен на годишнината на Мартовските демонстрации од 1941 година во нашата земја [288]


ПРИКАЗИ И КРИТИКА

Љ. Л.

История Южних и Западних Славян, Москва 1969 г. [293]


Х. М.

D-r Skender Rizaj, Rudarstvo Kosova I susednih krajeva, Priština 1968 [298]


Д. Д.

Франц Бабингер, Мехмед Освајач и његово доба, Матица српска, Нови Сад, 1968 г. [299]


Љ. Л.,

Струкова К. Л. – K истории  нациоиально-ослободителъной  борьбы балканских  народов  против  турецкога  владычества  в  второй   по­ овине  60-их  годов   XIX   века,   Советское   славяноведение,   Минск 1969 [303]


Д. Д.,

Христо Андонов – Полјански – Мисијата на Вињем Мартин Лик во Македонија, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, т. 21, Скопје 1969 г. [305]


Д. Д.,

Д-р Орде Иваноски – Балканските социјалисти и македонското прашање од 90-те години на XIX век до создавањето на Третата интернациона, Скопје, 1970 г. [306]


Б. М.

Априлски рат 1941“, Зборник докумената, Књига 1, Војноисториски инситут, Београд 1969 г. [310]


В. К.,

Мито Теменугов – Железни„Борбениот пат на Гевегелискиот партизански одред „Сава Михајлов““, Гевгелија 1968 [312]


Љ. Л.,

Л. Соколов – Библиографија за стопанската историја на Македонија [314]


Ц. Б.

„Стремеж“, списание за литература, уметност и култура – Прилеп, II половина на 1967, 1968 и 1969 година [315]


Љ. Л.

„Македонски фолклор“, Скопје, Год I, 2 (1968) [320]


Х. М.

Историја на средниот век, Том I , Скопје 1970 [321]


К. А.,

Божидар Ферјанчиђ – Византија и Јужни Словени, Завод за издавање уџбеника СР Србије, Библиотека „Сазнања“, Књига 20, Београд 1966 [323]


М. К.,

Цветан Беличански – Запознавање на општеството за V одделение на основото училиште, „Просветно дело“, Скопје 1969 [324]


Д. А.

„Преподавание истории в школе“, Москва 1969/1970 [327]


К. А.

Нови книги и списанија [330]


БИБЛИОГРАФИЈА

Д. Димески

Втор прилог кон библиографијата за Прилеп и Прилепско [337]


ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ

О. И.

Научна средба на македонските историчари посветена на 50 годишнината на КПЈ во Македонија [355]


А. А.

Семинар за изучуваењ на македонската историја за наставници по историја од СР Србија и СР Црна Гора, одржан на 2 и 3 февруари 1970 година во Белград [356]


К. А.

Свечена академија на Друштвото на историчарите на Скопје по повод 100-годишнината од раѓањето на В. И. Ленин [357]


Д. Д.

Свечена академија по повод 65 годишнината од смртта на Христо Узунов [358]


А. М.

Вториот конгрес по Балканистика [358]


М. Т.

Научна конференција по повод 25-годишнината од победата над фашистичка Германија [360]


А. А.

Летен теренски семинар за историчарите од СР Хрватска и СР Македонија [361]


Список на соработници