Front matter

Содржина

СТАТИИ

Вељко Влаховиќ

Делото и мислата на Ленина се сопственост на човештвото [3]


Данчо Зографски

Процесот на конституирањето на македонската нација [15]


Стјепан Антољак

Охридската архиепископија во време на владеењето на царовите Самоил и Василиј II [35]


ПРИЛОЗИ

Н. Вељановски

Проблемот на описменување и образование низ документите на АСНОМ [51]


В. Картов

Формирањето на Гевгелискиот партизански одред „Сава Михајлов“ и неговите политички акции од мај до септември 1943 [58]


П. Стојанов

Бугарската денационализаторска политика во Македонија и посебно во Велешката околија во 1941-1942 година и нејзиниот крах [73]


В. Весковиќ-Вангели

Организацијата „Жени социјалистки (комунистки) “ во Скопје во 1920 години [80]


Р. Поплазаров

Интернационалната дејност на македонските социјалисти до 1912 година [87]


К. Битоски

Бројот и составот на населението во Битолскиот вилает во крајот на XIX век [100]


Р. Кирјазовски

Некои видови градски такси и давачки во Македонија од втората половина на XIX век, особено во Скопје [113]


Т. Томоски

Македонија во „Описто на Европска Турција со предлог за завладување на некои земји“ од Anastasius de Parascowiz [130]


А. Матковски, П. Ангелакова

Патувањето на Едвард Браун низ Македонија (1669 г.) [135]


А. Матковски, П. Ангелакова

Францускиот патописец Philippe du Fresne-Canaye во Македонија [141]


Т. Томоски

Еден редок наод на ѓулиња од камен [147]


Б. Панов

Описи од средновековните градови [148]


А. Керамидчиев

Радовишката котлина – резултати од археолошкото рекогнисцирање [155]


К. Петров

650 години градежна и уметничка историја на Лувр [163]


НАСТАВА

П. Себењи (НР Унгарија)

Некои актуелности на аудиовизуелноста во наставата по историја [167]


Г. Доневска-Тренчевска

Звучната кореспонденција (на програмата на школските емисии на Радио-Скопје) и нејзината примена во наставата по историја [172]


ОСВРТИ

К. Петров

Една стилска анализа на арабо-нормано-византиските компоненти во спомениците на Палермо и Монреале [183]


Љ. Стаматовска

Формирањето на Комунистичката партија на Македонија – час, одржан на местото на настаните од НО движење во Тетовско [190]


В. Кушевски

Некои искуства од педагошко-методското образование на студентите од историската група на Филозофскиот факултет во Скопје [195]


Заклучоци од V-иот Конгрес на историчарите од Југославија за педагошко-методското образование и усовршување на наставниците по историја [205]


ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

В. Ивановски

За партизанските чети на Илинденци во Народноослободителната борба во Македонија [209]


ПРИКАЗИ И КРИТИКИ

Б. П., Стејпан Антољак

Самуиловата држава [213]


М. Ј.

Национално-револуционерните борби на македонскиоте народ 1876-1912 [218]


Р. П., Д-р Манол Пандевски, Ѓорѓи Стоев

Струмица и Струмичко низ историјата [220]


Г. Т., Владо Картов

Гевгелија и гевгелискиот крај од Балканските војни до ослободувањето (1912/13 – 1944) [222]


М. К.

„Една младост“ од Јован Поповски [223]


О. И.

„Jugoslovenski istorijski časopis“ Br. 1-2 (1969) [225]


Р. К.

Arhivist, Sv. 1-2 (1966-1967) [227]


Р. К.

Arhivist, Sv. 1-2 (1968) [230]


М. Т., Р. Динев, Ѓ. Цолев, Ј. Кочанковски, Ѓ. Танковски

Историја за VII одделение и Историска читанка за VII одделение [232]


Д. С., Јордан Димевски, Војо Кушевски

Историја за VIII одделение и Историска читанка за VIII одделение [235]


Х. М.

Настава историје, Nastava povijesti, Настава по историја, Pouk zgodovine, Бр. 1-8 (1967-1968) [238]


М.

Нови книги и списанија [240]


БИБЛИОГРАФИЈА

Р. Поплазаров

Библиографија на трудовите и на сите други наслови објавени во „Историја“ од бр.1, I година до бр.2, V година (1964-1969) [245]


ХРОНИКИ И СООПШТЕНИЈА / CHRONICLES AND INFORMATIONS

А. А.

Подвижен семинар на историчарите на СР Хрватска за изучување на историјата на Македонија и на македонскиот народ [259]


М. Т.

„Движењето на отпорот на Балканот 1941-1945“ – меѓународен научен собир, Охрид 3 и 4.IX.1969 [260]


Х. М.

V конгрес на историчарите на Југославија во Охрид од 5 до 7 септември 1969 година [262]


В. И.

„Антифашистичко движење на младината од Југославија 1936-1945“ – научен собир [263]


В. К.

III меѓународен симпозиум за наставата по историја (Будимпешта – Дебрецин од 6 до 11 октомври 1969 г.) [266]


Б. П.

Меѓународна научна средба по повод 1000-годишнината од востанието на комитопулите и создавањето на Самуиловата држава [269]


В. И.

VI конгрес на Сојузот на боречките организации на Југославија, Охрид 15-17.X.1969 [273]


М. Т.

Научен симпозиум по повод 50-годишнината на КПЈ во Сплит [274]


С. П.

Годишно собрание на Друштвото на музејските работници на СРМ [277]


IN MEMORIAM

Д-р Јорјо Тадиќ [279]


Список на соработници [281]