Front matter

Содржина

СТАТИИ

Михаило Апостолски

Традициите на Илинден одразени во Народно-ослободителната борба и Револуцијата во Македонија [3]


Димитар Митрев

Бугарскиот поет Пеју К. Јаворов, како македонски револуционер [11]


Благоја Цветковски

Сто години од првото педагошко училиште во Штип [19]


ПРИЛОЗИ

А. Матковски

Најстариот грб на Македонија [31]


К. Тошев

Самуил или Самоил [42]


Т. Томоски

Населението во Битолскиот санџак во 1897 година според статистичкиот преглед на австрискиот вицеконзул А. Крал [45]


Љ. Лапe

Никола Петров Русински за првите чекори на Тајната македоно-одринска револуционерна организација во Малешевско [72]


Х. Андонов – Полјански

Некои подробности околу „Новоселската афера“ и скопскиот процес од 1901 година [79]


Б. Панов

Струмица во време на Балканските и Првата светска војна [84]


С. Фиданова

Нов Прилог за улогата на воените комитети во Македонија во 1942 [127]


В. А. Ивановски

Прогони и процеси на бугарскиот окупатор во Македонија во 1941 година [135]


К. Петров

Лоцирањето на црквите посветени на Архангел Михаил [140]


К. Балабанов

Фрагмент од мермерна икона со ликот на света Богородица со Христа од црквата во село Трпеица [143]


НАСТАВА

В. Кушевски

Историографијата на НОБ и наставата по историја [149]


Љ. Стаматоска

Научен социјализам (методска единица) [159]


ОСВРТИ

Х. Андонов Полјански

Антони Мјечник и неговот труд „Македонија и Македонците“ [165]


Б. Мокров

На маргините на старите словенски ракописи [172]


Р. Кирјазовски

Новооткриени значајни документи за манастирот Свети Наум [181]


П. Митрески

Парламентарните избори во Охрид во 1920 година [189]


М. Тодоровски

Скица за биографијата на Ванчо Прке – Сермен [196]


В. А. Ивановски

Советување за некои проблеми за собирање и обработување на историска граѓа од НОБ [202]


Н. Велјановски

Семејните трговски фондови во Архивот на Македонија и нивната важност за историските прсучувања [212]


К. Томовски

Дејноста на мајсторите градители, копаничари и зографи од село Лазарополе во XIX и XX век [221]


К. Петров

За римските споменици во Париз [228]


Д. Петрушевска

Стариот Рим во поезијата на Марцијал [232]


КРИТИКИ И ПРИКАЗИ

Д. Д., И. Катарџиев

Серскиот округ [249]


Б. П.

Британски документи за историјата на македонскиот народ, T. I. (1797-1839) [253]


Х. А. – П., D. Daikin

The Greek Struggle in Macedonia [255]


Х. М., Х. Андоновски

Македонците под Грција во борба против фашизмот [258]


Д. Д., К. Битоски

Дејноста на Пелагониската митропологија [260]


Ст. Ј.

Раднички и национално-ослободилачки покрет [264]


Р. К., Г. Д. Кирьякидис

Греция  в Второй мировой  войне [265]


Ш. Р.

Dokumenta  të  Shekullit  XV për  Historinë e  Shqipëris [268]


Б. П.

Нови податоци за востаните на комитопулите во Македонија во 969 г. (S. Antoljak, Miscellanea Mediaevalia Jugoslavica) [269]


Д. Д., Х. Андонов – Полјански

П. Аргиријадес за Балканската конфедерација [272]


А. К., D. Vučković

Styberra [275]


И. П., M. Vrbetić

Nastava povijesti u teoriji I praksi [277]


Д. Л., A. A. Vagin, N. V. Speranskaja

Osnovna pitanja metodike nastave istorije [282]


Х.

Нови книги и списанија [284]


БИБЛИОГРАФИЈА

В. А. Ивановски

Библиографии на македонската историографија [291]


Д. Димески

Прилог кон библиографијата за историјата на македонското национално-ослободително движење во предилинденскиот период (1893-1903г) [292]