Front matter


Содржина


СТАТИИ

Христо Андонов – Полјански

Октомвриската револуција и југословенските народи [3]


Иван Катарџиев

Октромвриската револуција и Македонското национално прашање во периодот на создавањето на Југославија [27]


Владо А. Ивановски

Западна Македонија во првите месеци по капитулацијата на Југославија 1941 година [40]


ПРИЛОЗИ

Ал. Апостолов

Приликите во Русија непосредно пред Октомвриската револуција [49]


В. Кушевски

Обиди за поставување на македонското прашање во Друштвото на народите 1920/21 год. [53]


П. Митревски

Провалата на комунистите во Преспа, септември 1942 година [73]


Д. Мире

По трагите на Илинден [73]


Б. Јовановски

Прилепскиот конгрес во 1904 година [79]


Љ. Лапе

Марко Цепенков за селските задружни куќи и чифлици во Прилепско, Тиквешко и Штипско [83]


Х. Поленаковиќ

Од кои причини Паисија Хилиндарски пред да ја заврши својата „Историја“, морал да го напушти Хилиндар? [88]


А. Стојановски

Неколку нови податоци за градот Тетово од  XV и XVI век [91]


НАСТАВА

Кочанковски Ј., Танковски Г.

Примена на објективни методи во испитувањето и во оценувањето на учениците во наставата по историја [97]


В. Кушевски

По повод годинешниве семинари за наставниците-историчари, организирани од Заводите за школство во Куманово, Битола и Берово [116]


ОСВРТИ

Л. Лаиновиќ

Некои забелешки на наставниците врз наставната програма и учебниците по историја [121]


М. Пандевски

Осврт на македонското ослободително движење и македонското прашање во XIX и почетокот XX век [125]


Н. Вељановски

За развитокот на архивската служба во Македонија [135]


С. Антољак

Уште еднаш за Византолошкиот конгрес во Оксфорд [141]


К. Петров

Некои значајни вредности на уметноста во Македонија [143]


ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

В. Кушевски

Личноста на В. И. Ленин застапена во наставната пгорама и во учебниците по историја [149]


КРИТИКИ И ПРИКАЗИ

Х. А. П., Bosiljčić  Sl.

Oktobarska revolucija 1917 I prve godine sovjetske vlasti [155]


В. С.

Югослвянские интернационалисты в борьбе за победу Советской власти в  России (1971 – 1921) [155]


Х. А. П., G. Hurigiani

Macedonia yesterday and today


Б. П., М. Пандевски

Политичките партии и организации во Македонија [159]


В. С., M. Zöller, К.  Leszczynski

„Fall 7“ [162]


Д. Д., А. Апостолов

Колонизацијата на Македонија во стара Југославија [163]


В. С. М. Лековиђ

Офанзива пролетерских бригада у лето 1942 [165]


Д. Д., Г. Најденова – Стоилова, П. К. Яворов

Летопис  за живота и творчеството му [166]


Љ. Л., К. Томоски

Мајстор Андреја Димов (1813 – 1878) [170]


Б. П., С. Антољак

Помошни историски науки [171]


Д. Л., А. З. Редко

Психологија учења историје [173]


В. К.

Настава историје у гимназији и учитељској школи [176]


И. П. П., И. З. Озерский

Нравственое воспитание в внеклассной работе по истории и обществедению [179]


Д. А., О. В. Волобуев, Г. А. Гекирински

Художественно историческая хрестоматия средние века [181]


Ц. Б

„Стремеж“ 1965, 1966, 1967 [183]


Х.

Нови книги и списанија [184]


БИБЛИОГРАФИЈА

Х. Андонов – Полјански

Прилог кон библиографијата за Октомвриската револуција [189]


ХРОНИКИ И СООПШТЕНИЈА

Х.

Одбележувањето на педесетгодишнината на Октомвриската револуција [203]


Х.

Прослава на шесеетипет години од Илинденското востание [203]


Ј. А.

Нови материјали во одделот „Национално – револуционерно движење“ во Историскиот музеј, Скопје [204]


В. К.

„Историскиот преглед“ под името „Настава историје“ [205]


Г. Т.

Семинар за стручно усовршување на наставниците по историја во Битола [205]


В. К.

Советување на тема: „Младите и Народноослободителната борба“ [206]