Front matter

СТАТИИ И СТУДИИ


Salvatore Costanza

I Normanni tra i Balcani e l’Anatolia [5]


Владимир Таневски / Vladimir Tanevski

Ктиторските композиции од селото Маркова Сушица (св. Богородица и св. Димитрија) / Founder compositions from the village of Markova Sušica (Holy Virgin and St. Demetrius) [21]


Емел Шериф Мифтар / Emel Šerif Miftar

Поштенскатa служба во Скопје во време на Османлиското владеење во ХIX век / The postal service in Skopje during the Ottoman rule in the 19th century [45]


Дамјан Бужаровски / Damjan Bužarovski

Влијанието и последиците од Долгата депресија (1873-1890-тите) врз османлиска Македонија / The impact and consequences of the Long Depression (1873–1890s) on Ottoman Macedonia [57]


Силвана Сидоровска-Чуповска / Silvana Sidorovska-Čupovska

Српското училиште во Серес (1898-1900) (од извештаите на српските вицеконзули Бранислав Нушиќ и Сима Ј. Аврамовиќ) / The Serbian School in Serres (1898-1900) [81]


Мехмет Приштина / Mehmet Priština

Уште еднаш за „правото на нациите нa самоопределување“ во периодот на Првата светска војна / Once again on the “Right of nations to self-determination” during the First World War [99]


Александар Манојловски / Александар Манојловски

Образованието во градот Скопје во периодот од 1918 до 1929 година со посебен осврт на застапеноста на учениците Евреи / Education in the city of Skopje in the Period 1918–1929, with special reference to the representation of jewish students [123]


Гордана Плетварска-Трајчевска / Gordana Pletvarska-Trajčevska

Национализација на приватната сопственост во НРМ (1946-1948) (одделни моменти и особености) / Nationalization of private property in the People’s Republic of Macedonia (1946–1948) [145]


Сашо Додевски / Sašo Dodevski

Операцијата Home Run. Акцијата на инжинериската единица на армијата на САД за изградба на објекти за санација на последиците од Скопскиот земјотрес од 26 јули 1963 година / Operation “Home Run”: the action of the Engineering unit of the U.S. Army for the construction of facilities for the resolution of the consequences of the Skopje earthquake (July 26, 1963) [161]


Невен Радически / Neven Radičeski

Гледиштата на Крсте Црвенковски за албанското прашање во Македонија и во југословенската федерација / Krste Crvenkovski’s views on the Albanian question in Macedonia and in the Yugoslav federation [189]


ИЗВОРИ И ДОКУМЕНТИ


Војислав Саракински / Vojislav Sarakinski

Лукијан од Самосата: Како треба да се пишува историја / Lucian’s “How to Write History”: a Macedonian translation [205]


Никола Ќириќ / Nikola Ćirić

Назначувањето на Дионисиос за митрополит на Гребен во 1728 година / The appointment of Dionysius as the Metropolitan of Greben in 1728 [241]


Катерина Мирчевска, Љубица Јанчева / Katerina Mirčevska, Ljubica Jančeva

Скопје 1963: Една манифестација на концептот на меѓународната солидарност [247]


КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЈА


Јовица Гроздановски / Jovica Grozdanovski

González, Elena Martín; Paschidis, Paschalis. A Supplement to Ἐπιγραφὲς Κάτω Μακεδονίας Α’: Ἐπιγραφὲς Βέροιας [257]


Мирољуб Орландиќ, Неџад Мехмедовиќ / Miroljub Orlandić, Nedžad Mehmedović

Jovan Muhadinović, Osmansko poslanstvo i muslimani Crne Gore 1879-1912 [263]


Зеќир Рамчиловиќ / Zećir Ramčilović

Ферид Мухиќ, Исламскиот идентитет на Европа [267]


IN MEMORIAM


Неџад Мехмедовиќ / Nedžad Mehmedović

Мерсија Макдермот (1927–2023) [271]