Front matter

НАУЧНИ ТРУДОВИ / SCIENTIFIC PAPERS

Дарин Ангеловски / Darin Angelovski

Преводна рецепција на дела од античката историографија (1945-2000) / The Translation and Critical Reception of Ancient Historiography in Macedonia (1945-2000) [7]


Dragan Gjalevski / Драган Ѓалевски

An Outline of Byzantine Diplomacy in the Eastern Adriatic Region (c. 867-1000) / Кратка историја на византиската дипломатија во источниот јадрански регион (околу 860-1000) [21]


Gherghina Boda / Гергина Бода

Family and Society in the Civil Code of 1864 and in the Family Code of 1954 in Romania / Семејството и општеството во граѓанскиот кодекс од 1864 година и во семејниот кодекс од 1954 година во Романија [47]


Ivanka Vasilevska / Иванка Василевска

The Influence of the Versailles Treaties from 1919 in the Balkans / Влијанието на Версајскиот договор од 1919 година на Балканот [59]


Вера Гошева / Vera Gosheva

Илегалната трговија на македонскиот опиум (1919-1941) / The Illegal Macedonian Opium Trade (1919-1941) [73]


Александар Литовски, Роберто Трајковски / Aleksandar Litovski, Roberto Trajkovski

Воените операции за ослободување на Битола и Битолско во 1944 година / Military Operations for the Liberation of Bitola and the Bitola Region in 1944 [81]


Наташа Диденко / Natasa Didenko

Македонскиот музички деец и општественик Петре Богданов-Кочко и неговиот придонес во современиот музички живот во Македонија / Macedonian Musician and Public Figure Petre Bogdanov-Kočko and his Contribution in the Contemporary Music Life in Macedonia [93]


Evelyn Reuter / Евелин Ројтер

From Folk Religion to Church Politics: Naum’s Significance in Macedonia / Од народна религија до црковна политика: значењето на Наум во Македонија [107]


Марјан Гијовски / Marjan Gijovski

Улогата на Јанко Томов во националното и политичко организирање на Македонците во Австралија / The Role of Janko Tomov in the National and Political Organization of Macedonians in Australia [127]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS


М. Н. Бутырский, П. Е. Лукин / М. Н. Бутирскиј, П. Е. Лукин

Записка П. А. Лаврова о македонском вопросе / Белешка на П. А. Лавров за македонското прашање [143]


Силвана Сидоровска-Чуповска / Silvana Sidorovska-Cupovska

Српскиот конзулат во Серес: извештајот на Бранислав Нушиќ од 1897 година / The Serbian Consulate in Serres: the Report of Branislav Nušić from 1897 [155]


Наташа Диденко / Natasa Didenko

Курсевите како подготовка за музички образован наставен кадар во Македонија / The Courses as a Preparation for the Music Educational Teaching Staff in Macedonia [165]


Ѓорѓи Малковски / Gjorgji Malkovski

Книги за попис на населението во град Велес во 1942 година – подновен регистер за населението во општината на 1 декември 1942 година / Books for the Population Census in the City of Veles in 1942 – Renewed Register for the Population in the Municipality on December 1, 1942 [181]


Ѓорѓи Малковски, Марјан Иваноски / Gjorgji Malkovski, Marjan Ivanoski

Извадок од записникот од седницата на Извршниот Совет на Народното собрание на Народна Република Македонија (8.ΙΙ.1956 година) кој се однесува на бегалците од егејскиот дел на Македонија / Excerpt from the Minutes of the Session of the Executive Council of the National Assembly of the National Republic of Macedonia (8.II.1956) which Concerns Refugees from the Aegean Part of Macedonia [193]


ПРИКАЗИ / BOOK REVIEWS

Драган Зајковски

Драган Ѓалевски, Византискиот воен систем на Балканот: еволуција и трансформација (средина на VI–средина на IX век), Институт за национална историја, Скопје 2018, 314 [207]


БИБЛИОГРАФИЈА/BIBLIOGRAPHY

Никола Минов

Библиографија на научните трудови и другите наслови објавени во списанието „Историја“ од год. XXXI-XXXII, бр. 1-4 до год. LIV, бр. 2 (1995 до 2019) [211]