Front matter

НАУЧНИ ТРУДОВИ / SCIENTIFIC PAPERS

Марјан Јованов / Marjan Jovanov

Технолошки постапки при обработката на бронзата во антиката / Technological procedures for bronze processing in the Antique [7]


Драган Ѓалевски / Dragan Gjalevski

Империскиот престиж како средство во византиската дипломатија на Балканот (средина на IX и почеток на XI век) / Imperial prestige as a means used by the Byzantine diplomacy in the Balkans (Middle of XI beginning of XI century) [19]


Маја Ангеловска-Панова / Maja Angelovska-Panova

Богомилството во опусот на Димитар Ангелов: марксистичката верзија наспроти пост-комунистичката аксиологија / The Bogomilism in the opus of Dimitar Angelov: marxist version vs. post-communist axiology [33]


Силвана Сидоровска-Чуповска / Silvana Sidorovska-Chupovska

Аспекти од развојот на поштенско-телеграфската служба во османлиска Македонија / Aspects of the development of the postal service  in Ottoman Macedonia [47]


Никола Минов / Nikola Minov

Убиството на Гоце Делчев во странскиот печат од мај-јуни 1903 г. / The murder of Gotse Delchev in the foreign press  from May-June 1903 [53]


Ивана Хаџиевска / Ivana Hadzievska

Малцинствата во Кралство Југославија како работна сила: факторизација на етничкото потекло, од земјоделските периферии кон индустриските центри (примери, 1920-1930) / Minorities in the Kingdom of Yugoslavia as workforce: ethnic origin as agent, from agricultural peripheries towards industrial centers (examples, 1920-1930) [95]


Соња Николова / Sonja Nikolova

Британските и американските погледи на општествено-политичките и економските односи во федерална Македонија (јули 1944-јануари 1945) / British and American views of socio-political and economic relations in Federal Macedonia (July 1944-January 1945) [115]


Тодор Чепреганов / Todor Chepreganov

Економската состојба во Македонија според британската дипломатска кореспонденција и извештаите на воените мисии (јануари 1945-август 1945) / Economic situation in Macedonia under British diplomatic correspondence and military mission reports  (January 1945-August 1945) [135]


Драгица Поповска / Dragica Popovska

Историјата, сликите на историјата и историчарите: современи предизвици и перспективи / History, images of history, and historians: modern challenges and perspectives [153]


АНАЛИЗИ, КРИТИКИ, МИСЛЕЊА / ANALYSIS, CRITICS, OPINIONS

Игор Јуруков / Igor Jurukov

Анализа на наставните програми по историја во основното образование од 2004 година и на наставните програми во гимназиското образование од 2005 година / Analysis of historical curriculums in primary education from 2004 and curriculums in gymnasium from 2005 [163]


Игор Јанев, Борче Милошески / Igor Janev, Borche Milosheski

Тест по историја на матура или тест на матура за во историјата? (критики на матурските тестови по историја) / A high school finals history exam or a high school final exam that will go down in history? (a critique of the high school final history exam) [177]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Александар Трајановски / Aleksandar Trajanovski

Две грамоти од охридските архиепископи Јоасаф и Нектариј до рускиот цар Михаил Теодорович од 1628 и 1629 година / Two charters of archibishops of Ohrid Joasaaf and Nektarij to Russian tsar Mihail Teodorovich from 1628 and 1629 [193]


Билјана Ристовска – Јосифовска / Biljana Ristovska – Josifovska

Необјавени документи за населувањето на Македонци во областа Тузлук во Бугарија во 1885 година / Unpublished documents on the settlement of Macedonians in the Tuzluk region in Bulgaria in 1885 [205]


Марјан Иваноски / Marjan Ivanoski

Еден документ за нарушување на договорот за мир меѓу ФНР Југославија и НР Бугарија од страна на владата на НР Бугарија од 1953 година / One document about the peace treaty violation between FPR Yugoslavia and PR Bulgaria by the government of PR Bulgaria from 1953 [219]


Александар Симоновски / Aleksandar Simonovski

Проглас на Националниот комитет на Јужна Србија во 1944 година / Declaration of the National Committee of SouthSerbia in1944 [223]


ПРИКАЗИ / BOOK REVIEWS


Неџад Мехмедовиќ

Марија Михајлова-Мравкарова, Вовед во османска сфрагистика (Софија: Авангард Прима, 2016), 192. / Мария Михайлова-Мръвкарова, Увод в османската сфрагистика (София: Авангард Прима, 2016), 192 [231]