Front matter

НАУЧНИ ТРУДОВИ / SCIENTIFIC PAPERS

Силвана Сидоровска-Чуповска / Silvana Sidorovska-Chupovska

Просветните и црковните прилики во Дебар и неговата околина во 19 век / Educational and Cultural Conditions in Debar and its  Surroundings in the 19th Century [5]


Бојан Трпевски / Bojan Trpevski

Илинденското востание и Мирцштегските реформи / Ilinden Uprising and the Mürzsteg Reforms [15]


Никола Минов / Nikola Minov

Битка за жртвите: Прилог кон прашањето за одгласот на Илинденското востание во странскиот печат / Battle for the Victims: A Contribution to the Question about the Echo of the Ilinden Uprising in the Foreign Press [27]


Ѓорѓи Малковски / Gjorgji Malkovski

Организационата поставеност и дејствувањето на Контрачетниците во Велешко во Втората светска војна (1942-1944) / Organisational Placement and Operations of the Counter-Chetniks in the Veles Area During the Second World War (1942-1944) [55]


Теон Џинго / Teon Dzingo

„Кога неправдата станува закон, отпорот станува должност“. Скопскиот бискуп д-р Смиљан Фрањо Чекада / “When Injustice Becomes Law, Resistance Becomes Duty”. D-r Smiljan Franjo Cekada. The Catholic Bishop of Skopje [75]


Александар Манојловски / Aleksandar Manojlovski

Првите повоени правила и програма за работа на еврејската верска општина во Битола / The First Post-war Working Rules and Working Programme of the Jewish Religious Community in Bitola [87]


Јован Јоновски / Jovan Jonovski

Развојот на македонската хералдичка мисла / The Development of Macedonian Heraldic Thought [105]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Викторија Алексоска, Стојанка Кендерова / Viktorija Aleksoska, Stoyanka Kenderova

Султански ферман од 1871 година за црквата „Св. Никола“ во село Брждани (Кичевско) / Sultan’s Ferman from 1871 about “St. Nicola” Church in the Village of Brzdani (Kichevo District) [123]


Марјан Иваноски / Marjan Ivanoski

Документ за македонското национално малцинство во Бугарија од 1958 година / Document for Macedonian National Minority in Bulgariafrom 1958 [133]


Александар Симоновски / Aleksandar Simonovski

Документ за ревизија на документацијата на службата за државна безбедност по Брионскиот пленум во 1966 година / A Document for the Revision of the State Security Service’s  Documentation after the Brioni Plenum in 1966 [139]


ПРИКАЗИ / BOOK REVIEWS


Неџад Мехмедовиќ

Емилија Силјанова, Панаѓурите по бугарските земји во втората половина на XIX век: места за надворешна и внатрешна трговија (Софија: Нац. библиотека „Св. Кирил и Методиј, 2013), 314. Емилия Силянова, Панаирите по българските земи през втората половина на XIX век: средища на външна и вътрешна трговия (София: Нац. Библиотека „Св. Кирил и Методий“, 2013), 314 [151]


Фатима Салифоска

Мајкл Д. Калахан, Лигата на народите, меѓународниот тероризам и британската надворешна политика 1934-1938 (САД: Пелгрејв Мекмилан, 2018), 317. Michael D. Callahan, The League of Nations, International Terrorism and British Foreign Policy 1934-1938(USA:PalgraveMacmillan, 2018), 317. [153]


Маја Ангеловска-Панова

Драгица Поповска, Усна историја: минатото низ нарација (Скопје, Институт за национална историја, 2019), 200. [157]