Front matter

СТАТИИ / ARTICLES

Ивана Хаџиевска

Нацијата и класата во женските движења од 19 век: Србија и Бугарија, компаративен преглед [5]


Никола Минов

„Романските“ чети на Македонската револуционерна организација (1906-1908) [21]


Tatjana Panova-Ignjatovik

The British Travel Writers on the Macedonian National Identity (from the beginning of the 20th c. until the end of the First World War) [59]


Силвана Сидоровска-Чуповска

Мерките на реквизиција и мобилизација во Западна Македонија за време на Првата светска војна (1915-1918) [79]


Игор Јуруков

Стручните списанија по историја во Народна/Социјалистичка Република Македонија (1954-1991) [89]


Драгица Поповска

Пишани документи наспроти усни сведоштва: прашања на валидност? [107]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Неџад Мехмедовиќ и Никола Ќириќ

Деловник за работа на џематските меџлиси на подрачјето на вакафско-месарефскиот совет во Скопје [119]


ПРИКАЗИ / BOOK REVIEWS

Славчо Ковилоски

Димитар Љоровски Вамваковски, Германос Каравангелис, Грчката пропаганда во Костурската епархија (1900-1903) (Скопје: Институт за национална историја, 2017), 266 [129]


Марјан Иваноски

Миливој Трбиќ-Војче: документи (избор, редакција и коментар на доц. д-р Александар Симоновски) (Скопје, 2016), 358 [135]


ПОВОДИ / ANNIVERSARY

1000 години од падот на Самуиловото царство (1018-2018)

Илија Велев

Ново и автохтоно словенско владетелство на просторот на Македонија [139]