Front matter

СТАТИИ / ARTICLES

Јасминка Кузмановска

За јазичните одлики и за локализацијата на две доцноантички тврдини [5]


Стојко Стојков

„Склавинија“ кај Теофилакт Симоката [15]


Salvatore COSTANZA

SICILIANI SULLE ROTTE DELLA MACEDONIA:
MANFREDI ALLA BATTAGLIA DI PELAGONIA (1259)


Силвана Сидоровска-Чуповска

Дисциплината и сместувањето на учениците од Македонија во Кралството Србија во 1891 година [53]


Драгица Поповска

Топонимите и интерпретацијата на културниот пејзаж: примерот со егејскиот дел на Македонија [65]


Виктор Косик

Дом на песке (Вардарская Македония) [81]


Вера Гошева

Обид за склучување на договор за извоз на опиум помеѓу Турција, Југославија и Персија (1935) [125]


Верица Јосимовска и Зоран Кнежевиќ

Македонија и Македонците во извештаите на британската разузнавачка служба 1942-1945 година [137]


Невен Радически

Главни обележја на националната политика на НР Македонија во 50-тите години на 20 век [157]


ДИДАКТИКА / DIDACTICS

Борче Милошески, Димитар Љоровски Вамваковски

„Подзаборавен Илинден“: ослободувањето [181]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Виолета Мартиновска

Служба на Свети Наум Охридски – критички текст [195]


ПРИКАЗИ / BOOK REVIEWS

Славчо Ковилоски

Силвана Сидоровска-Чуповска, Хигиенско-здравствените услови во Македонија во XIX век (Скопје: Институт за национална историја, 2018), 222 [217]


Драган Зајковски

Зоран Тодоровски, Соочувања (Скопје: Македоника литера, 2017), 347 [221]


Марјан Иваноски

Јован Јоновски, Историја на евангелско-протестантските цркви во Македонија (Скопје: Изгрев, 2017), 268 [225]