Front matter

СТАТИИ / ARTICLES

Катерина Младеновска-Ристовска

Стратегиското значење на преминот Девет патишта на реката Стримон во антиката [7]


Зеќир Рамчиловиќ

Надгробни споменици од османлискиот период на гробиштата Арабдере во атарот на с. Средно Коњари, Скопско [35]


Wojciech Sajkowski

Geography of Inland Macedonia in French Cartographic Documents Since the End of 17th Centiry Until the end of the Napoleonic Period [59]


Силвана Сидоровска – Чуповска

За животот во македонското село во XIX век [73]


Мирјана Нинчовска

Прилог кон револуционерниот лик на Лазар Поп Трајков (по повод 140 години од раѓањето) [83]


Димитар Вамваковски-Љоровски

Андартската „голема акција“ во делови на југозападна османлиска Македонија (1905) [101]


Liljana Gushevska, Natasha Kotlar-Trajkova

Aromanians in Macedonia before and During the Balkan Wars (in Diplomatic Sources) [127]


Todor Chepreganov, Sonja Nikolova

The Balkan Wars as a Reason for Migration of Jews from Macedonia [151]


Габриела Топузовска

Маларијата во Македонија во периодот од Првата светска војна до нејзиното искоренување во 1973 година [167]


Елена Валева, Ольга Исаева

Македония как объект исследования в трудах российских/советских историков [187]


Драгица Поповска

Меѓунационалните тензии во југословенското општество низ призмата на спортот и спортските настани [209]


Зоран Кнежевиќ

Европската мигрантска криза, безбедносните предизвици и закани и местото и улогата на безбедносните служби во Р. Македонија [229]


Мишо Нетков

Медиумите и општествената одговорност [257]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

П. Е. Лукин и А. А. Сафонов

Что такое Македония?“ (Дел I од книгата В сердец Балкан. Очерки истории Македонии, С древнейшего времени до начала XXI века) [275]


ПРИКАЗИ / BOOK REVIEWS

Драган Зајковски

Маја Ангеловска-Панова, Македонски цркви и манастири (Скопје: Младинска книга, 2015), стр. 528 [289]


Славчо Ковилоски

Монографија за „Пиринскиот цар“ (Наташа Котлар-Трајкова, Јане Сандански [Скопје: Филозофски факултет, 2016) [292]