Front matter

СТАТИИ / ARTICLES

Трајче Нацев, Драган Веселинов

Стратешките вредности на воените утврдувања во доцната антика по долината на река Брегалница [7]


Michel Gybels

Manichaeism, a Religion Inspired by Jesus, Buddha and Zarathustra [21]


Габриела Симонова

Готите меѓу паганството и христијанството: Транзиција, традиција и реперкусии [33]


Драган Зајковски

Борбата за црковна превласт во Македонија во времето на активната шизма (484-518): Константинопол vs Рим [49]


Martin Husár

End of Antiquity and Beginning of the Early Middle Ages (4th – 8th Century) in Today’s Slovakia and Macedonia [61]


Ненад Милановиќ

Спорот околу иконите во Византија и перцепцијата на Константин Философ [77]


Peter Ivanič, Martina Lukáčová

Journeys of St. Methodius Within the Years 860-881 [89]


Митко Б. Панов

Самуиловата држава во воената и духовната репрезентација на Јован Геометар [105]


Dragan Gjalevski

Byzantine “Just” War and Imperial Interests in the Balkans During the Tenth Century [125]


Орданчо Петров

Средновековните каменофрлачки постројки од тврдината Просек во списите на Никита Хонијат [137]


Александар Мешков

Култот на светецот и значењето на манастирот Св. Гаврил Лесновски [147]


Elizabeth Timberlake-Newel

Sifting Through the Past-Inquisitional Confession in Bologna and Game Theory [157]


Лилјана Гушевска

Навраќање кон драмата Македонска емиграција од Војдан Чернодрински [171]


Димитар Љоровски Вамваковски

Грчката политика кон Османлиска Македонија (1900-1903): период на реорганизација и дуализам [183]


Македонка Митрова

Српската паравоена организација во Османлиска Македонија (1903-1908) [201]


Ирена Авировиќ

Регистрирањето на македонските иселеници во Соединетите американски држави во меѓувоениот период: идентитетска расправа [219]


Ledia Dushku

Albania and Greece in the Course of the First Balkan War [233]


Надежда Цветковска, Лидија Ѓуркова

Аграрната структура на тетовскиот округ (според пописот на населението од 31 март 1931 година) [249]


Марјан Иваноски

Македонски национален фронт: првата македонска емигрантска политичка организација во Западна Европа по Втората светска војна [257]


Александар Спасенaовски

Уставно-правни аспекти на македонскиот социјалистички модел на секуларизам [267]


Драгица Поповска

Музејот на холокаустот во Скопје: место на сеќавање [281]


Ruzica Cacanovska

Historical Basis of Sociological Methodology [291]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Славчо Ковилоски

Архивски документи за три трговски фамилии од Прилеп: Попови, Вртанови и Белазелкови [303]


Марина Михайловна Фролова

Albanian and Slavic Population of the Ohrid Kaymakamlyk According to the Reports of Russian Diplomats (60-ies of the XIX C.) [131]


Александар Манојловски

Значајни податоци за работата на еврејската верска општина во Скопје во 1946 година [335]


Александар Симоновски

Записник од сослушувањето на Боге Атанасов Велески на 15 јануари 1947 година [343]


Борче Илиевски

Архивски материјали за историјата на Македонската православна црква (предлог-уставот на македонската православна црква) [351]


ПРИКАЗИ / BOOK REVIEWS

Марија Пандевска

Сто години од Балканските војни, прилози од научниот собир одржан на 3 и 4 декември 2012 година, МАНУ, Скопје 2013 [371]