Front matter

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ

Драган Зајковски

Црковните прилики во Македонија во периодот на акакиската шизма (484 – 518) [5]


Маја Ангеловска – Панова

Источните дуалистички ереси: предизвикот на богомилството [15]


Снешка Лакалиска

Традиција на поклонички патувања во Македонија од X до XIX век [27]


Димитар Љоровски Вамваковски

Активноста на првата организирана андартска чета испратена во југозападна Македонија (1903) [43]


Македонка Митрова

Кралството Србија и Втората балканска војна: политички и дипломатски аспекти [59]


Љубица Јанчева

Повеќепартиски парламентарни избори во Република Македонија (1990-2011) [77]


Марјан Иваноски

Некои податоци и видувања за општествено-политичкиот и економскиот статус на албанското и на турското национално малцинство во ДФ/НР Македонија (1944-1963) [89]


Драгица Поповска

Каменот во муслиманската идеологија и во народната традиција на муслиманите во Македонија [103]


Мишо Нетковски

За колективната меморија и идентитетот [115]


Лидија Ѓурковска

Иселениците од Република Македонија во СР Германија, Швајцарската конфедерација и Република Австрија по Втората светска војна [127]


ПРИКАЗИ

Невен Радически

Лекции од историјата на современата македонска држава (1944-1991) [149]


Лидија Ѓурковска

Зборник на трудови Ѓорче Петров – Живот и дело [155]


Танас Вражиновски

Балканослов’янський текст поховального оплакування: прагматика, семантика, етнопоетика [159]


Танас Вражиновски

Polska i Macedonija. Bibliografia, komentarze, studia [163]


Танас Вражиновски

Македонија и македонците и Македонско словенски зборник [169]


IN MEMORIAM


Професор Гојко Алексовски [175]


Проф. д-р Видосава Недомачки-Петреску [177]


Пјер Карлие [179]