Front matter

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ


Тони Филипоски

Градот Лихнид и провинцијата Нов Епир [5]


Драган Зајковски

Христијанските маченици во Македонија во I – IV век [13]


Маја Ангеловска – Панова

Тајната книга“ на богомилите: културолошка-историска ретроспектива [27]


Габриела Симонова

Влијанието на тематското уредување врз стопанскиот развој на Византија [35]


Силвана Сидоровска-Чуповска

Македонските градови во 19 век [45]


Македонка Митрова

Македонското револуционерно национално-ослободително движење и Кралството Србија [55]


Страшко Стојановски

Обединувањето на македонското револуционерно движење под платформата на Мајскиот манифест [71]


Вера Гошева

Изградбата на водоводот во Тетово [93]


Катерина Мирчевска

Македонката во грчките организации на отпорот (1941-1945) [101]


Теон Џинго

Улогата и влијанието на Корнелие Зелеа Кодреану во романското општество во периодот меѓу двете светски војни [117]


Драгица Поповска

Култот кон каменот во селото Држилово – Скопско [129]


МАТЕРИЈАЛИ

Димитар Љоровски

Извештај на грчкиот конзулат во Софија за убиството на Борис Сарафов и Иван Гарванов [137]


ПРИКАЗИ

Габриела Симонова

Александар С. Атанасовски, Македонија во XIV век, Напредок, Тетово 2009 [143]


Александар Симоновски

Александар Литовски, Македонската националноослободителна платформа во Втората светска војна (1941-1944), Сојуз на здруженијата на Македонците од егејскиот дел на Македонија – Скопје, Скопје 2008 [149]


Лазар Крстевски

Зајакнати сознанијата за македонските корени на Михајло Пупин [153]


Марјан Иваноски

Соопштение научен собир „Порече низ историјата“ (5-6 септември 2009, Самоков) [157]