Front matter

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ

Ванчо Ѓорѓиев

Унијатството во Македонија и Димитар Поп Георгиев Беровски [3]


Димитар Љоровски Вамваковски

Германос Каравангелис и неговата дејност за време на Илинденското востание [17]


Виолета Ачкоска

Информбировската кампања и македонските бегалци од Беломорска (Егејска) Македонија [33]


Борче Илиевски

Политички, економски и просветни аспекти на иселувањето на турско население од Македонија во педесеттите години на XX век [49]


Тодор Чепреганов

Димитар Влахов во британската документација 1944-1949 [63]


Драги Ѓоргиев

Верската структура на населението во Солунскиот санџак според пописот од 1568/69 г. [71]


Дијана Петреска, Никола Митровиќ

Етички кодекс на архивистите [79]


Стефан Пановски

Делата на божествениот Август [87]


Тодор Чепреганов, Лилјана Пановска

Воените операции на Грамос (јуни – август 1948) низ британски документи [117]


Катерина Тодороска, Методија Манојловски

Муслиманството како интегративен фактор во Османската Империја [131]


НАСТАВА

Душанка Димевска

Историјата како наставен предмет кај ученици од најмала возраст – набљудувањата како начин за учење историја [139]


Невена Петковска

Наставни техники [143]


ПРИКАЗИ

Даринка Петреска, Виолета Ачкоска, Осознавање на историјата, Скопје, 2007, 386 [151]


Македонски буквар, редакција д-р Катерина Тодороска и Кирил Јордановски, МЕНОРА, 2007, 174 [155]


Борис А. Панделишев, Лидија Дикова, Спас од заборав, Струмица [157]


Соопштение [165]


Меѓународна конференција „Историја, историографија и настава по историја“ [167]