Front matter

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ / ARTICLES – CONTRIBUTIONS

Маја Ангеловска-Панова Maya / Angelovska-Panova

Окултизмот на Катарите низ призмата на Рајнериј Сакониј / The Occultism of the Cathars Through Prism of Rayneri Saccoi [7]


Милан Бошкоски / Milan Boshkoski

Ловот во Македонија во Средниот век / The Hunting in Macedonia in the Medieval Time [17]


Габриела Симонова / Gabriela Simonova

Кирил и Методиј како византиски мисионери за решавање конфликти / Chiryl and Methodius as Byzantine Missioners for Solving Conflicts [37]


Илија Велев / Iliya Velev

Патоводителот за поклоници со описот на светите места „Краток опис на светогорските манастири“ / Guide for Pilgrims with the Description of the Holly Places “Brief Description of the Monastries of Athos” [47]


Билјана Ристовска-Јосифовска / Bilyana Ristovska-Josifovska

Теророт во Галичник низ нарациите на автори галичани / The Terror in Galichnik Throughout the Narrations of Writers from Galichnik [61]


Васил Стерјовски / Vasil Sterjovski

Возобновување на албанската православна црква и нејзиниот однос кон македонските верници во областа Мала Преспа / The re-Establishment of the Albanian Orthodox Church and its Attitude Towards the Macedonian Believers in the Region of Mala Prespa [73]


Ванчо Ѓорѓиев / Vancho Gjorgjiev

Некои нови моменти од животот и дејноста на Дамјан Груев (по повод 100-годишнината од неговото загинување) / Some Moments of the Life and Activity of Damyan Gruev (in Occasion of the 100-years from his Death) [85]


Дарја Керец / Darya Kerec

Словенечкото малцинство во Прекумурје / The Slovenian Minority in Prekumurye [97]


Борче Илиевски / Borche Ilievski

Историскиот развој на архивите во балканските земји до Втората светска војна / The Historical Development of the Archives in the Balkan Countries up to the Second World War [107]


ДОКУМЕНТИ / DOCUMENTS

Ѓорѓи Стојчевски / Gjorgji Stojchevski

Австро-унгарски документи за убиството на рускиот императорски конзул Александар Аркадјевич Ростковски во Битола / Austrian-Hungarian Documents on the Murder of the Russian Imperial Consul Alexander Arkadjevich Rostkowski in Bitola [123]


Катерина Тодороска / Katerina Todoroska

Неколку документи за „Ароманското студентско друштво“ од Букурешт / Several Documents About the “Aromanian Student Association” from Bucharest [143]


Методија Манојловски / Metodiya Manojlovski

Еден документ за руската политика во време на Балканските војни / A Document About the Russian Policy in the Time of the Balkan Wars [153]


Дијана Петреска / Diyana Petreska

Еден документ за почетокот на функционирањето на новата локална власт во времето на ослободувањето на Македонија – септември 1944 година / A Document About the Beginning of the Functioning of the New Local Authority in Time of Liberation of Macedonia – Sptember 1944 [155]


МЕТОДОЛОГИЈА / METHODOLOGY

Војислав Саракински / Voyislav Sarakinski

Дискретната смрт на методологијата / Discrete Death of Methodology [165]


Оливер Илиев, Славица Николовска / Oliver Iliev, Slavica Nikolovska

Архивите во контекстот на информатичкото општество – проекти и иницијативи / Archives in the Context of the Informatical Society – Projects and Initiatives [177]


Виолета Ачкоска / Violeta Achkoska

Културата на сеќавање и сеќавањето како историски извор / Culture of Rememberance and the Rememberance as a Historical Source [193]


ПОВОДИ / OCCASIONS

Предавање по повод излегувањето од печат на германско-францускиот учебник по историја / A Lecture in Occasion of the Publishing of the German-French Text-book of History [205]


ПРИКАЗИ / REVIEWS

Стефан Пановски / Stefan Panovski

Мирослава Мирковић, Римска држава y доба принципата и домината (27. пре Хр. – 337. н.е.) – од Августа до Константина, Досије, Београд, 2003,197 стр. / Miroslava Mirkovich, The Roman State in Time of Principate and Dominate (27. B.C. – 337. A.D.) – from August to Constantine, Dosije, Beograd, 2003, p. 197 [209]


Катерина Тодороска / Katerina Todoroska

Далибор Јовановски, Грчка балканска политика и Македонија (1830-1881), Bato & Divajn Corporation Graphie Center, 2005, 231. / Dalibor Jovanovski, The Greek Balkan Policy and Macedonia (1830-1881), Bato & Divajn Corporation Graphic Center, 2005, 231. [213]


Борче Илиевски / Borche Ilievski

Виолета Ачкоска, Никола Жежов, Репресијата и репресираните во најновата македонска историја (прв дел), „Макавеј“, Скопје, 2005, 283 / Violeta Achkoska, Nikola Zhezhov, The Repression and the Repressed in the Latest Macedonian History (first part), „Makavey“, Skopje, 2005, 283 [215]


Известување / Information [221]