Front matter

НАШИОТ ЈУБИЛЕЈ / OUR JUBILEE

Четириесет години од излегувањето на првиот број на списанието „Историја“ (1965-2005) Forty years of the Journal “History” (1965-2005) [7]


СТАТИИ – ПРИЛОЗИ / ARTICLES – CONTRIBUTIONS

Наталија Поповска / Natalija Popovska

Институцијата на Пелигоните (πελιγόνες) / The Institution of Pelagonians (πελιγόνες) [9]


Јасминка Кузмановска / Jasminka Kuzmanovska

„За градбите“ на Прокопија од Цезареја. Прилог за методот на работа и за композицијата на делото / “For the Constructions” of Prokopij from Cezareja for the Method of Work and for the Compozition of the Act [13]


Валериј Софрониевски и Бобан Петровски / Valerij Sofronievski, Boban Petrovski

Синодалниот акт No. 94 од збирката на Хоматијан како извор за историјата на Полог / Sinodal Act No. 94 from the Collection of Homotijan as Source for the History of Polog [23]


Драги Ѓоргиев / Dragi Georgiev

Демографската и социо-економска структура на Битола во средината на XIX век / Demographic and Socio-Economic Structure of Bitola in the mid XIX Century [39]


Бранислав Светозаревиќ / Branislav Svetozarevich

Економската положба на Лешочкиот манастир 1817-2004 / Economic Situation of the Monastiry of Leshok 1817-2004 [43]


Љупчо Неделков / Ljupcho Nedelkov

Етноисториски карактеристики на Тиквеш / Ethno-Historical Characteristics of Tikvesh [53]


Елизабета Конеска / Elizabetha Koneska

Турците – Бекташи во селото Канатларци / Turks-Bectashs in the village of Kanatlarci [63]


Ванчо Ѓорѓиев / Vanco Ghorghiev

Струмичкиот окружен конгрес на ТМОРО од 1904 година / Strumica’s Districs Congress of TMORO of 1904 [69]


Методија Манојловски / Metodija Manojlovski

Експлоатација на оловно-цинковата руда во злетовските рудници во Втората светска војна / Exploitation of the Lead-Zink Ore in the Mines of Zletovo in the Second World War [77]


Лазар Лазаров / Lazar Lazarov

Украинските претставници и Македонија на Париската мировна конференција 1946 година / The Representatives of Ukraine and Macedonia in Paris Peace Conference 1946 [91]


Борче Илиевски / Borche Ilievski

Македонско-српските црковни односи и влијанието на државните фактори врз нив (1944-1967) / The Relations between Macedonian and Serb Churches and the Influence of the State Factors upon them (1944-1967) [99]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Александар Стојановски / Aleksandar Stojanovski

Историографски минијатури / Historiografical Miniature [111]


Методија Манојловски / Metodija Manojlovski

Еден извештај за поделба на сфери на влијание за пропаганда во Македонија и Албанија / A Report for Spheres of Influence for Propaganda in Macedonia and Albania [117]


Лилјана Пановска и Тодор Чепреганов / Liljana Panovska, Todor Cepreganov

Мирка Гинова во британската дипломатска кореспонденција / Mirka Ginova in British Diplomatic Correspondence [121]


Катерина Тодороска и Оливера Димова / Katerina Todoroska, Olivera Dimova

Еден документ за ставот на бугарската црква по прашања кои се однесуваат на Македонија / A Document for the Attitude of the Bulgarian Church about the Questions Regarding Macedonia [129]


МЕТОДОЛОГИЈА / METHODOLOGY

Оливер Илиев и Славица Николовска / Oliver Iliev, Slavica Nikolovska

Компјутеризација на архивите / Computerization of the Archives [133]


Симона Герасимова-Јовановска / Simona Gerasimova-Jovanovska

Интересот на македонската историографија во користење на странски извори – примерот со истражување во Велика Британија / The Interest of the Macedonian Historiography in Using Foreign Sources – The Example of the Research in Great Britain [147]


Киро Мавроски / Kiro Mavroski

Принципи и упатства за изработка на историска карта / Principles and Instructions for Creation of the Historical Map [155]


Киро Мавроски / Kiro Mavroski

Предлог за унифицирање на текстовите / Suggestion for Unification of the Texts [169]


НАСТАВА / EDUCATION

Игор Јуруков / Igor Jurukov

Усната историја во наставата по историја / The Oral History in the Teaching of History [183]


ХРОНОЛОГИЈА / HRONOLOGY

Виолета Ачкоска / Violeta Ackoska

Македонската држава во 1945 година (хронологија) / Macedonian State in 1945 (Hronology) [187]


ОСВРТИ /RETROSPECTIONS

Љупчо Е. Ајдински / Ljupcho E. Ajdinski

Иван Илиев Ајдински – По повод 120 години од неговото раѓање (1885-1923) / Ivan Iliev Ajdinski – On the Occasion of 120 Years from his Birth (1885-1923) [201]


Славчо Ковилоски / Slavcho Koviloski

Еден поглед кон селото како извор на народната традиција / A View Toward the Village as a Source of National Tradition [211]


ПРИКАЗИ

Војислав Сараакински / Vojislav Srakinski

Αννα Αγγελοπούλου, Ο К. Π. Μίσιρκοφ (1874-1926) καί η κίνηση των «μακεδονιστών», University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004 [Ана Ангелопулу, К. Π. Мисирков (1874-1926) u движењето на „македонистите“, University Studio Press, Солун 2004], pp. 613 / Αννα Αγγελοπούλου, Ο К. Π. Μίσιρκοφ (1874-1926) καί η κίνηση των «μακεδονιστών», University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004 [Ana Angelopulu, K. P. Misirkov (1874-1926) and the Movement of the “macedonists”, University Studio Press, Thessalonica 2004], pp. 613 [215]


Елена Перчинкова / Elena Perchinkova

Гласник – Списание на Институтот за национална историја, год. 48, бр. 1-2, стр. 316, Скопје 2004 / Herald – Journal of the Institute of National History, year 48, No 1-2, pp. 316, Skopje 2004 [220]


Список на соработници / List of Collaborators [223]