Front matter

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ / ARTICLES – SUPPLEMENTS

Коста Аџиевски / Kosta Adzievski

Сакрални споменици во Велешката област од средниот век (VI-XIV в.) / Sacral monuments in the Veles region in the Middle Ages (VI-XIV) [7]


Николај Овчаров / Nikolai Ovcharov

За еден важен историски натпис од XIV в. во црквата Св. Георги кај с. Горен Козјак, Штипско / One essential historical inscription from XIV century in the church et St. George near the village Upper Koziak, Shtip [15]


Драги Ѓоргиев / Dragi Gheorgiev

Податоци за вакафскиот недвижен имот во Битола од 1837-38 година / Statistical data for the vakaf real estate in Bitola from 1837-38 [21]


Кочо Сидовски / Kocho Sydovski

Италија, Балканот и Македонија од времето на обединувањето на Кнежевството Бугарија со Источна Румелија до 1890 година / Italia, the Balkans and Macedonia from the time of unification of the Kingdom of Bulgaria and East Rumelia until 1890 [27]


Орде Иваноски / Orde Ivanoski

Одбраната на Димитар Влахов и Владимир Поптомов на македонската национална кауза на политичкиот процес во Софија 1936 година / Defense of Dimitar Vlahov and Vladimir Poptomov on the Macedonian cause on the political process in Sofia 1936 [35]


Даринка Пачемска Петреска / Darinka Pachemska Petreska

Црковните прилики во Малешевијата меѓу двете светски војни / Church condition in the Maleshevia region between the two World Wars [45]


Ванче Стојчев / Vancho Stoichev

Балканскиот штаб и македонското прашање во 1943 година / Balkan Headquarter and Macedonian question in 1943 [57]


Љубица Станковска / Ljubica Stankovska

Етимологијата на имињата на селата Подино, Поешево и Ротино / Etymology of the names of the villages Podino, Poeshevo and Rotino [69]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Далибор Јовановски / Dalibor Jovanovski

Еден британски документ за населението во Македонија од 1897 година / A British document of the population in Macedonia from the year 1897 [79]


Тодор Чепреганов – Наде Молеровиќ / Todor Chepreganov – Nade Molerovich

Еден документ од Министерството за надворешни работи на Велика Британија за интересните сфери на Балканот во текот на Втората светска војна / A document from the Foreign Office for the sphere of interests in the Balkans during the Second World War [83]

НАСТАВА / TEACHING

Љубомир Трајковски – Јованка Димова / Ljubomir Trajkovski – Jovanka Dimova

Карактеристики, применливост и ефикасност на диференцираната работа во наставата по историја по нивоа на тежина / Characteristics, usages and efficiency from the use of differential teaching approach to the different level of history teaching [91]


Виолета Ачкоска / Violeta Achkoska

Некои искуства и насоки за развојот на наставата во високото образование, со акцент на историските студии / Some experiences and courses in the development of teaching in the Faculty education, with emphasis upon the historical studies [103]


Румјана Кушева / Rumiana Kusheva

Цели и содржина на наставата по историја во Бугарија The aims and contains of the Bulgarian teaching history [111]


КРИТИКА / CRITICS

Наде Проева / Nade Proeva

До кога со неквалитетни учебници по историја ќе ги образуваме и ќе ги воспитуваме младите поколенија / The question of using no quality history texts in educational process of the young generations [121]


Стојко Стојков / Stojko Stojkov

Застарен и погрешен приод во интерпретирањето на средновековната историја на македонскиот народ / Old fashioned and wrong approach to the interpretation of the medieval history of the Macedonian nation [127]


ПРИКАЗИ / REVIEWS

Кочо Сидовски / Koco Sidovski

Наталија СТРЕЛБЧУК, МАКЕДОНИЛ НАРИС ИCTOPÏÏ НАЦИОНАЛЬНОВИЗВОЛЬНОГО РУХУ (остання третина XIX ст. – почеток XX ст.), Золот, литаври, Чернівци, 1999, 119 [133]


С. Герасимова-Јовановска / S. Gerasimova-Jovanovska

Миле МИХАЈЛОВ, Прашањето на обединувањето на Македонија во Втората светска војна, ИНИ, Скопје, 2000, 258 / Mile Mihailov, The question of unification of Macedonia in the Second World War, INI, Skopje, 2000, 258 [135]


Д. Пачемска Петреска / D. Petreska

Виолета АЧКОСКА, Методика на наставата по историја, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Скопје 2001, 509 / Violeta ACHKOVSKA, Methodology of teaching history, the University“Ss Cyril and Methodius”, Faculty of Philosophy, Skopje 2001,509 [138]


Д. Димески / D. Dimeski

Даринка ПАЧЕМСКА ПЕТРЕСКА, Војводата Дедо Андреја од Мало Црско, Менора, Скопје, 1999 г., 200 / Darinka PACHEMSKA PETRESKA, Grendfather Duke Andrea from little Crsco, Menora, Skopje, 1999, 200 [139]


В. Дрвошанов / V. Drvoshanov

Стојан РИСТЕСКИ, Лешани, Струга, 2000 / Stojan RISTESKI, Lesani, Struga, 2000 [142]


А. Трајановски / A. Traianovski

Боге ПЕТРЕСКИ, Дуко Тасев (1858-1943) – кичевски војвода, Кичево, 2000, 133 Boge, / PETRESKI, Duco Tasev (1858-1943) – Duke of Kichevo, Kichevo, 2000, 133 [146]


К. Тодороска / K. Todoroska

Киро ГЛИГОРОВ, Македонија е сè што имаме, Три, Скопје, 2001, 575 / Kiro Gligorov, Macedonia is everything we have, TRI, Skopje, 2001, 575 [148]


СООПШТЕНИЈА / REPORTS

СДИРМ доби плакета од Сојузот на борците на НОАВМ / SDIRM received a medal from the Association of the fighters of NLAWM [153]


Бобан Петровски / Boban Petrovski

Семинар – „Наставни материјали: контроверзни и чувствителни прашања, мултиперспектива“ / Seminar – “Teaching materials: controversial and sensitive questions, multiprospectives” [154]


Ѓорѓи Чакарјаневски / Ghorgi Chakarianevski

Шести државен натпревар по историја за учениците од средното образование / The Sixth State Competition in History for the students of the Secondary Schools [155]


Елена Лакинска – Даринка Пачемска Петреска / Elena Lakinska – Darinka Pachemska Petreska

Формирано Здружение на наставници по историја на Република Македонија / Association of History Teachers of the R. of Macedonia has been formed [159]


Борче Илиевски / Borče Ilievski

Семинар – „Предавање на историјата“ / Seminar „History Teaching“ [160]


Елена Лакинска – Дончо Лозановски / Elena Lakinska – Doncho Lozanovski

Трета национална конференција на Здружението на наставниците по историја во Бугарија на тема „Разновидноста на изворите и на средствата во наставата по историја“ / Third National Conference of the Associatin of history teachers of Bulgaria on „Vaniety of the securces and the means in history teaching“ [162]


Список на соработници / List of collaborators


Список на соработници што помагаат во дистрибуирање на списанието / List of collaborators who help the distribution of the journal