Front matter

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ / SUPPLEMENTS

Иван Катарџиев / Ivan Katardziev

Никола Карев – Сто дваесет години од раѓањето / Nikola Karev – On the occasion of the 120 anniversary of his birthing [7]


Коста Аџиевски / Kosta Adžievski

Имотите на манастирот Трескавец надвор од Пелагонија (идентификација и лоцирање) / The properties of the monastery Treskavec outside of Pelagonia (Identification and location) [15]


Војо Кушевски / Vojo Kuševski

Радио – станицата на IV-тата Народноослободителна бригада, 50-тата Народноослободителна дивизија и III-от Брегалничко-струмички корпус на НОВ и ПО на Македонија / The radiostation of the fourth People-liberation brigade, the fiftieth People-liberation division and the third Bregalnica-Strumica corpus of PLA and PD of Macedonia [31]


Миодраг Периќ / Miodrag Perič

Македонската Православна Црква и Српската Православна Црква – Толеранција и соработка или судир? / Macedonian orthodox church and Serbian orthodox church – Tolerance and cooperation or conflict [51]


Кочо Сидовски / Kočo Sidovski

Востаничките движења на Балканот и во Македонија во текот на XVI и почетокот на XVII век и италијанските држави / Insurrectionaries movements on the Balkans and Macedonia in the course of 16th and the beginning of 17th century and the italian states [65]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Александар Трајановски / Aleksandar Trajanovski

Кратка информација за Виничката афера од 1897 (По повод 100 години од настанот) / Brief information about the Vinica’s affair of 1897 (On the occasion of 100 anniversary of the event) [73]


Ванчо Ѓорѓиев / Vanco Gorgiev

Бугарски документ од 1906 година за состојбите во Македонија и ВМОРО и бугарската политика кон нив / A bulgarian document of 1906 about the conditions in Macedonia and IMRO and the bulgarian politics toward them [77]


Михајло Миноски / Mihajlo Minoski

Договорот на ВМРО-автономистичка и Албанскиот Косовски Комитет за политичка соработка и за разграничување помеѓу проектираните независни држави: Обединета Македонија и Голема Албанија / The contract between the IMRO (autonomistic) and the Albanian Kosovo’s Committee for political cooperation and for delimitation of the projected independent states : United Macedonia and Great Albania [109]


Растислав Терзиоски / Rastislav Terzioski

Едно обраќање – меморандум на Македонскиот Народен Сојуз до највисоките политички власти на Советскиот Сојуз во летото 1940 година / An appeal – memorandum of the Macedonian People’s Union to the highest political authorities of the USSR in the summer of 1940 [117]


НАСТАВА / EDUCATION

Коста Аџиевски / Kosta Adžievski

Педагошка вечер посветена на професорот Томо Томоски / Pedagogical evening in honour of profesor Tomo Tomoski [129]


Наум Димовски / Naum Dimovski

Специјализираната училница за наставата по историја / The specialized classroom for the teaching of the history [139]


Виолета Ачкоска, Љубомир Трајковски / Violeta Ačkoska, Ljubomir Trajkovski

Базичното и стручно образование на наставниците по историја / The basical and the profesional education of the teachers of history [149]


Далибор Јовановски / Dalibor Jovanovski

Предавањето на историјата на Европа од дваесеттиот век: Пристапи и проблеми / Teaching of the history of Europe of twentieth century – approaches and problems [159]


Љубомир Трајковски / Ljubomir Trajkovski

Нови предизвици за историјата како наставен предмет / New challenges for the history as educational subject [167]


Јосиф Милчески, Љубомир Трајковски / Josif Milčeski, Ljubomir Trajkovski

Усовршување и оспособување на наставниот кадар по историја / Improving and training of the teachers of history [173]


Марјан Димитријевски / Marjan Dimitrijevski

Македонската историографија и наставата по историја – состојби и правци на развој / Macedonian historiography and the teaching of history-conditions and directions of development [177]


ОСВРТИ / REVIEWS

Глигор Тодоровски / Gligor Todorovski

Исклучувањето на Христијан Тодоровски-Карпош од кумановската гимназија / The exclusion of Hristijan Todorovski-Karpoš from Kumanovo high-school [183]


ПРИКАЗИ / SURVEYS

Соња Станковска / Sonja Stankovska

Христо МЕЛОВСКИ, Москополски Зборник 1,1: Пролошки Житија на светци 1,2, факсимил: Bibliotheca Miscellanea Byzantino-macedonica, Догер, Скопје, 1996, 232 / Hristo MELOVSKI, Miscellany of Moscopole 1,1: The Prologues hagiography of the saints 1,2 fascimile: Bibliotheca Miscellanea Byzantino-macedonica, Догер, Скопје, 1996, 232 [189]


Ристо Илјовски / Risto Iljovski

Иван МИКУЛЧИЌ, Средновековните градови и тврдини во Македонија, Скопје 1996, 391 / Ivan MIKULCIC, The medieval cities and fortresses, Skopje, 1996, 391 [194]


Тони Филипоски / Toni Filiposki

Милан БОШКОСКИ, Македонија во XI и XII век – надворешни упади на територијата на Македонија, ИНИ, Скопје 1997, 225 / Milan BOŠKOSKI, Macedonia during the 11th and 12th century – outward incursions on the territory of Macedonia, INI, Skopje, 1997, 225 [198]


Далибор Јовановски / Dalibor Jovanovski

Ванчо ЃОРЃИЕВ, Петар Поп Арсов-Прилог кон проучувањето на Македонското национално ослободително движење, Матица Македонска, Скопје 1997, 199 / Vancо GORGIEV, Petar Pop Arsov – contribution to the studying of the Macedonian national liberation movement. Matica Makedonska, Skopje, 1997, 199 [200]


Владо Ивановски / Vlado Ivanovski

Петре Пирузе-Мајски, време, живот, дело, ИНИ, Скопје 1997, Зборник на материјали од научен собир / Petre Piruze-Majski, Time, life and action, INI, Skopje, 1997 [203]


Љубица Гонева / Ljubica Goneva

Новица ВЕЛЈАНОВСКИ, Македонското прашање во бугарскиот парламент 1941-1944, ИНИ, Матица Македонска, Скопје 1996, 231 / Novica VELJANOVSKI, The Macedonian question, in the Bulgarian parliament 1941-1945, INI, Matica Makedonska, Skopje 1996, 231 [206]


Ѓорѓи Чакарјаневски / Gjorgji Cakarjanevski

Главниот Штаб на Народноослободителната војска и партизанските одреди на Македонија (1941-1945). По повод 90 години од раѓањето на Михаило Апостолски. Прилози од научниот собир одржан во Скопје на 19 и 20 декември 1996 година. Скопје 1997, 283 / General Headquarters of the National Liberation Army and Partisans Detachments of Macedonia (1941-1945), On the occasion of the 90th anniversary of the birth of Mihailo Apostolski, Papers from symposium held in Skopje on 19-20 december 1996, Skopje 1997, 283 [208]


Симона Герасимова / Simona Gerasimova

Тодор ЧЕПРЕГАНОВ, Велика Британија и македонското национално прашање (Август 1944-1948), ИНИ, Скопје 1997, 221 / Todor CEPREGANOV, Great Britain and the Macedonian national question (August 1944-1948), INI, Skopje, 1997, 221 [210]


Катерина Сарова / Katerina Sarova

Велика Британија и Македонија 1945-1948, документи, том II – избор, превод и редакција д-р Тодор Чепреганов, ИНИ, Скопје 1996 / Great Britain and Macedonia 1945-1948, documents, Vol. I I- selection, translation and edition Phd Todor Cepreganov, INI, Skopje, 1996 [212]


Милчо Атанасов / Milco Atanasov

Васил ЈОТЕВСКИ, Националната афирмација на Македонците од Пиринскиот дел на Македонија 1944-1948, ИНИ, Скопје 1997 / Vasil JOTEVSKI, National affirmation of the Macedonians in the Pirinian part of Macedonia 1944-1948, INI, Skopje, 1997 [214]


Никола Жежов / Nikola Žežov

Гласник на Институтот за национална историја, година 40, бр. 1, стр. 230, Скопје, 1996 година / Review of the Institute of National History, year 40, No. 1, 230. Skopje.1996 [215]


Никола Жежов / Nikola Žežov

Гласник на Институтот за национална историја, година 40, бр. 2, стр. 270, Скопје 1996 година / Review of the Institute of National History, year 40, No. 1, 270. Skopje 1996 [217]


Тони Филипоски / Toni Filiposki

Историографија на Македонија 1986-1995, IV, Скопје 1997, 223 / History of Macedonia, 1987-1995, IV, Skopje 1997 [219]


Триесет години од излегувањето на првиот број на списанието Историја (1965-1995) / The thirthieth anniversary of the magazine ISTORIJA 1965-1995 [223]

IN MEMORIAM


Акад. Данчо Зографски (1920-1997) / Acad. Dančo Zografski (1920-1997) [227]


Акад. Стјепан Антолјак (1909-1997) / Acad. Stjepan Antoljak (1909-1997) [231]


Список на соработници / List of collaborators [235]


Список на соработници кои помагаат во дистрибуирањето на списанието / List of collaborators for distribution of the magazine [236]