Front matter

Триесет години од излегувањето на првиот број на списанието ИСТОРИЈА 1965 – 1995 The thirtieth anniversary of the magazine ISTORIA 1965-1995 [7]

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ / SUPPLEMENTS

Владо Иваноски / Vlado Ivanoski

Македонија во борбата против фашизмот / Macedonia in its struggle against fascism [9]


Славка Фиданова / Slavka Fidanova

Некои сознанија за времето на формирањето на организацијата на КПЈ во Гостивар 1939-1941 година / Some information about the time of formation of the organization of the League of Communists in Gostivar 1939-1941 [19]


Александар Апостолов / Aleksandar Apostolov

Стремежот на Србија кон Солун преку Македонија / Serbia’s target to Salonica only through Macedonia [29]


Воислав Кушевски / Voislav Kushevski

Поводот за спомнувањето на еврејското малцинство во јужниот дел на Македонија пред Советот на Друштвото на народите во 1925 година / The reason for mentioning of the Jewish minority in the southern part of Macedonia before the Council of the League of Nations in 1925 [35]


Александар Трајановски / Aleksandar Trajanovski

Црковно – народниот собор во Скопје од март 1945 година и ангажирањето на свештеникот Методи Гогов за возобновување на Охридската Архиепископија / The church-national convention in Skopje in march 1945 and the engagement of the priest Methody Gogov for renewal of the Ohrid Archbishopsy [41]


Митко Б. Панов / Mitko B. Panov

Борбата на Римската црква за црковно господство во Македонија пред преминот од Антиката во Средниот век (IV – VI век) / The struggle of the Roman church reign in Macedonia before the cross of Classical period into the Middle age (IV-VI) [61]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Михајло Миноски / Mihajlo Minoski

Уставот и Правилникот на Младата македонска дружина од 1894 година / The Constitution and the By-Law of the Young Macedonian society of 1894 [75]


КУЛТУРНО МИНАТО / CULTURAL HERITAGE

Ванчо Тушевски / Vancho Tushevski

Константин Петкович и Стефан Верковиќ / Konstantin Petkovich and Stephan Verkovich [83]


Васил Дрвошанов / Vasil Drvoshanov

Јазикот во документите на партиските кадри од Куманово и Кумановско во НОВ и Револуцијата / The language in the documents of the party staff in Kumanovo and the district of Kumanovo during the NLW and the Revolution [89]


НАСТАВА / EDUCATION

Ленче Ешменова / Lenche Eshmenova

Трајчо ПОПОВ, Музејот како институција за реализирање на час по историја / Trajko POPOV, The museum as an institution for realization of the history classes [93]


Милан Стојкоски / Milan Stojkoski

Функцијата на наставните ливчиња во индивидуализираната настава по историја / The function of the education papers in the individualized history lecture [103]


Виолета Ачкоска / Violeta Achkoska

Современоста и осовременувањето на наставата по историја / Modernization and the process of modernization of the history lectures [111]


Милка Петрова / Milka Petrova

Јованка ДИМОВА, Примена на програмирана настава во VIII одделение / Jovanka DIMOVA, The application of the programmed education in the eight class [125]


Јосиф Милчески / Josif Milcheski

Воведен збор на трибината “Функцијата и примената на наставата по историја во основното и средното образование“ Introduction to the session “The function and the application of the history education in the primary and the secondary school” [133]


Љубомир Трајковски / Ljubomir Trajkovski

Наставните програми од 1991/1992 година и искуствата од примената на учебниците по историја / The curriculms of 1991/92 and the experience through the compulsory history books [137]


Наум Димовски / Naum Dimovski

Некои аспекти за проблемите на учебниците по историја / Some aspects to the problems of the compulsory history books [141]


БИБЛИОГРАФИЈА / BIBLIOGRAPHY

Далибор Јовановски / Dalibor Jovanovski

Библиографија на трудовите и другите наслови објавени во списанието “Историја“ од број 2, год. XX до број 1-2 год. XXX (1984 до 1994) / Bibliography of the articles and other titles published in “History” magazine since No. 2, year XX to No. 1-2, year XXX, 1984-1994 [147]


ОСВРТИ И ПРИКАЗИ / REVIEWS AND SURVEYS

Јордан Илиоски / Jordan Ilioski

Актуелни проблеми во македонската историографија и наставата по историја / Actuel problems in Macedonian historiography and history education [171]


Никола Жежов / Nikola Zhezhov

Гласник на Институтот за национална историја, година 39, број 1-2, Скопје 1995 година / The Curier of the Institute of National History, year 39, No. 1-2, Skopje, 1995 [177]


Славе Николовски – Катин / Slave Nikolovski-Katin

Александар ТРАЈАНОВСКИ, Андартскиот колеж во Загоричани – 1905 (По повод 90 – годишнината од крвавиот андартски масакар во селото Загоричани – Костурско), Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеи и галерија – Битола и Издавачката куќа “Менора” – Скопје, Битола – Скопје, 1995, 200 / Aleksandar TRAJANOVSKI, The Andarty slaughter in the village of Zagorichani – 1905 (on the occasion of the 90-th anniversary of the bloody Andarty massacre in the village of Zagorichani, the Distict of Kostur), the Union for protection monuments, natural rarities, museums and Bitola gallery and the P.H. “Menora”- Skopje, Вitola-Skopje, 1995, 200 [181]


Катерина Сарова / Katerina Sarova

Велика Британија и Македонија 1944 – 1945, документи – Избор, превод и редакција д-р Тодор Чепреганов, Институт за национална историја, Скопје 1995 година / Great Britain and Macedonia 1944-1945, documents – selection, translation and edition Phd. Todor Tchepreganov, Institute of National History, Skopje, 1995 [182]


Симона Герасимова / Simona Gerasimova

Кузман Јосифовски – Питу, Време, живот – дело (1915 – 1944), Прилози од научниот собир одржан на 23 и 24 февруари во Прилеп. Институт за национална историја – Скопје, Друштво за наука и уметност – Прилеп, Скопје 1995, 538 / Kuzman Josifovski – Pitu, Time, life – action (1915-1944). Supplements from the scientific session held on 23-th and 24-th of November in Prilep, Institute of National History – Skopje, Science and Art Association – Prilep, Skopje, 1995, 538 [185]


Мирјана Нинчовска / Mirjana Ninchovska

Орде ИВАНОСКИ, Димо Хаџи Димов, Живот и дело, Архив на Македонија, Матица македонска, Скопје 1995,190 / Orde IVANOVSKI, Dimo Hadzi Dimov, Life and action, Archive of Macedonia, Matica Makedonska, Skopje, 1995, 190 [188]


Љубица Гонева / Ljubica Goneva

Васил ИВАНОВСКИ, Зошто ние Македонците сме одделна нација, Предговор, избор и редакција Иван Катарџиев, Архив на Македонија, Матица македонска, Скопје 1995, 325 / Vasil IVANOVSKI, Why we, the Macedonians are separate nation, Foreward, selection and edition Ivan Katardziev, Archive of Macedonia, Matica Makedonska, Skopje, 1995, 325 [192]


Надежда Цветковска / Nadezda Tsvetkovska

Помалку познати и непознати учесници во македонското ослободително движење во XIX и почетокот на XX век, Сојуз на друштвата на историчарите на Република Македонија, Скопје 1995, 177 / Fairly known or unknown participants in the Macedonian liberation movement in the 19-th and the beginning of the 20-th century, Union of the History associations of the Republic of Macedonia, Skopje, 1995, 177 [195]


Наташа Котлар-Трајкова / Natasha Kotlar-Trajkova

Македонско – руските врски во XIX и почетокот на XX век, Сојуз на друштвата на историчарите на Република Македонија, Скопје 1996, 224 / Macedonian – Russian relations in the 19-th and the beginning of the 20-th century, Union of the History associations of the Republic of Macedonia, Skopje, 1996, 224 [197]


Милан Стојкоски / Milan Stojkoski

Александар ТРАЈАНОВСКИ, Прилепските слова на Кузман Шапкарев (1862 – 1865), Друштво за наука и уметност и Преспанско – пелагониската епархија, Битола 1996, 144 / Aleksandar TRAJANOVSKI, Prilep speeches of Kuzman Shapkarev (1862-1865), Arts and Science Assosiation and the Prespa and Pelagonis Eparchy, Bitola, 1996, 144 [201]


Растислав Терзиоски / Rastislav Terzioski

Ѓорѓи МАЛКОВСКИ, Профашистичките и колаборационистичките организации и групи во Македонија 1941 – 1944 година, Скопје 1996 / Georgi MALKOVSKI, Profascist and collaborations organizations and groups in Macedonia 1941-1944, Skopje, 1996


IN MEMORIAM


Д-р Петар Стојанов (17 јуни 1922, Велес – 8 октомври 1995 година, Скопје) / Phd. Petar Stojanov (June 17, 1922, Veles – October 8, 1995, Skopje) [201]


Проф. Христо Меловски (1932-1996) / Proff. Hristo Melovski (1932-1996) [210]


Проф. Светозар Наумовски (1944-1996) / Proff. Svetozar Naumovski (1944-1996) [211]


Список на соработници / List of collaborators [213]


Список на соработници кои помагаат во дистрибуирањето на списанието / List of collaborators for distribution of the magazine [215]