Front matter

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ / EXTRACTS – SUPPLEMENTS

Александар Трајановски / Aleksandar Trajanovski

Македонија и македонската револуционерна организација (1890-1904) според дипломатска документација од руска провиниенција / Macedonia and the Macedonian Revolutionary Organization (1890 -1904) according to the diplomatic documentation of Russian origin [7]


Светозар Наумоски / Svetozar Naumoski

МРО и османлиската власт во охридскиот револуционерен реон (1902-1903) / Pre-Ilindenic armed collision between MRO forces and the Osmanly Authorities in the revolutionary region of Ohrid (1902 -1903) [23]


Маргарита Пешевска / Margarita Pesevska

Франција и македонското национално-ослободително движење непосредно пред Илинденското востание / France and the Macedonian National Movement immediately before the Ilinden Uprising [33]


Катерина Наумоска / Katerina Naumoska

Прилог кон прашањето за учество на Албанците во Илинденското востание / Addition to the question of the Albanian participation in the Ilinden Uprising [41]


Ванче Стојчев / Vance Stoicev

Масонството и ВМРО меѓу двете светски војни / Freemasons and VMRO between the two World Wars [47]


Даринка Петреска / Darinka Petreska

Дејноста на Петре Пирузе Мајски по заминувањето на ГШ и единиците на НОВМ од Дебарца до враќањето на Првата македонско-косовска ударна бригада (декември 1943 – мај 1944) / The activity of Petre Piruze Mayski after the departure of GS and the Debarca NOVM Units untill the return of the I-st Macedonian-Cosovo Striking Brigade [61]


Никола Едровски / Nikola Edrovski

Местото на Штип во програмското и организационо обликување на ВМРО во почетната фаза на нејзиното дејствување (1894-1896) / The place of Stip in the program and organizational forming of VMRO in the first phase of its activity (1894 -1896) [75]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Ленина И. Жила / Lenina I. Zila

Од историјата на ВМРО (ОБ) / From the history of VMRO (OB) [89]


КУЛТУРНО МИНАТО / CULTURAL HISTORY

Снежана Филипова / Snezana Filipova

Осврт на првите ликовни претстави на средновековни градови и населби во Европа / First Art presentations of the middleaged cities and settlements in Europe [99]


Благица Петковска / Blagica Petkovska

Македонскиот писмен јазик во преродбенскиот период и обидите за негово нормирање / Macedonian written language in the renesance period and the attempts of its standardization [107]


НАСТАВА / LECTURES

Снежана Адамческа / Snezana Adamceska

Некои аспекти во осознавањето на историските содржини / Some aspects in the history contents realization [113]


Југослав Миноски / Jugoslav Minoski

Иновирање на наставата по историја во земјите во транзиција / Inovation in the history lectures in the countries in transitions [127]


ПРИКАЗИ – КРИТИКИ / STORIES – CRITICS

Благој Стоичовски / Blagoj Stoicovski

Д-р Александар Трајановски, “Словата на Кузман Шапкарев (1830-1884)“, Завод за заштита на спомениците на културата и Народен музеј, Охрид, 1993, 154 / Dc. Aleksandar Trajanovski, The sermons of Kuzman Sapkarev (1830 -1884), The Culture Monuments Protection Institute and the National Museum, Ohrid, 1993 [143]


Светлана Давкова – Ѓорѓиева / Svetlana Davkova – Giorgieva

Одбрана пред заборавот, Васил Дрвошаров “Кајларскиот говор“, Институт за македонски јазик “Крсте Мисирков“ – Скопје, Скопје 1993, 173 / Protection before oblivion, Vasil Drvosanov, “Kajlar’s Speach”, Macedonian Language Institute “Krste Misirkov“ – Skopje, Skopje, 1993,173 [147]


Даринка Петреска / Darinka Petreska

Димитар Димески, “Аферите во Битолскиот вилает 1885 – 1903“, Матица Македонска, Скопје, 1993, 139 / Dimitar Dimeski: The affairs in Bitola vilayet 1895 – 1903, Literary Society of Macedonia, Skopje, 1993,139 [149]