Front matter

Димитар Димески / Dimitar Dimeski

Бранко Панов – (По повод 60 годишнината од животот) / Branko Panov (On the sixtieth anniversary from the life) [9]


Александар Атанасовски / Alexander Atanasovski

Библиографија на објавени трудови на професорот д-р Бранко Панов / Bybliographi from published labor pains of professor d-r Branko Panov [15]


СТАТИИ – ПРИЛОЗИ / ARTICLES – CONTRIBUTIONS

П. Миљковиќ – Пепек / P. Miljković-Pepek

Нови сознанија од анализи на гробовите на Св. Кирил Солунски, Св. Климент Охридски и Св. Наум Охридски / New consciousnesses from analysis of St.Kiril Solunski’s, St.Kliment Ohridski’s and St.Naum Ohridski’s graves [21]


Бранко Панов / Branko Panov

Одразот на Косовската битка во Македонија / The expression of Kosovo’s battle in Macedonia [43]


Христо Меловски / Hristo Melovski

Записи на листот 76 recto од Дечанскиот Хрисовул / Inscription of 76 recto page from Dečanski’s hrisuvnl [55]


Димитар Димески / Dimitar Dimeski

Конгресот на Скопскиот округ на МРО (јануари 1905 година) / Skopje’s district congress of MRO (January, 1905 year) [63]


Ванчо Ѓорѓиев / Vančo Gjorgjiev

Обидот на Петар Поп Арсов да го попречи продорот на српската пропаганда во Азот во 1895 година / The attempt of Petar Pop Arsov to stop penetration from Serbian propaganda at Azot in 1895 year [83]


Даринка Петреска / Darinka Petreska

Општествено политичката положба во Малешевијата од крајот на првата светска војна до 1921 година / Social political situation in Maleševija from the end of first world war till 1921 year [101]


Вера Весковиќ – Вангели / Vera Veskovic – Vangeli

Реминисценции за скопскиот партизански одред / A reminiscences for Skopje’s partizan detachment [107]


НАСТАВА / TEACHING

Наум Димовски / Naum Dimovski

Можности за користење на локалните музеи во наставата по историја / A possibilities for using local museums in history teaching [115]


Светозар Наумоски / Svetozar Naumovski

Иманентно повторување (актуализација на знаењата) и повторување на содржината на една наставна единица (на крајот од часот) во наставата по историја / Immanent repetition (actualization of the knowledge) and repetition from the contents of one teaching unit (at the end of lesson) in the history teaching [129]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Павле Митрески / Pavle Mitreski

Славоспев на Св. Кирил и Методиј по повод 1000 – годишнината од Моравската мисија / St.Kiril and Metodij’s slavopoem, on the 1000-anniversary from Morava’s mission [135]


Ѓорѓи Стојчевски / Gjorgji Stojčevski

Неколку необјавени Австро-Унгарски документи за дејноста на Јане Сандански / Several unpublished Austro-Hungarian documents about Jane Sandanski’s activity [147]


Ристо Кирјазовски / Risto Kirjazovski

Од извештајот на Андреас Џимас, претставник на ПЕЕА и ЕЛАС во ВШ на НОВ и ПО на Југославија / From the informations of Andreas Džimas, PEEA and ELAS representative at VŠ in Yugoslavia [163]


ПРИКАЗИ – КРИТИКИ / REVIEWS – CRITICS

Стојан Киселиновски / Stojan Kiselinovski

Димитар Димески, „Гоце Делчев“, Скопје, 1992, 192. / Dimitar Dimeski, „Goce Delčev“, Skopje 1992, 192 [165]


Александар Ангеловски / Alexsander Angelovski

Ташко Мамуроски, „Паскал Митрески и неговото време (1912–1978), Скопје 1992, 1-280. / Taško Mamurovski: „Paskal Mitrevski and his time (1912-1978), Skopje, 1992, 1-280. [169]


Стефан Требст (Берлин)

Иван Катарџиев, ВМРО (обединета). Документи и материјали. Избор, редакција, коментар Иван Катарџиев, Скопје, Институт за национална Историја. Книга I, 1991, 364 стр.; Книга II, 1992, 386 стр. [175]


Даринка Петреска / Darinka Petreska

Миле Михајлов, Военозаднинските органи во народноослободителната војна на Македонија (1941-1945), Институт за национална историја и НИО „Студентски збор“, Скопје 1992, 419 / Mile Mihalov, Backarmy units from war of National liberation in Macedonia (1941 – 1945), Insitute for National History and N10 „Studenski zbor” Skopje, 1992, 419 pages [175]


БИБЛИОГРАФИЈА / BIBLIOGRAPHY

Ванчо Ѓорѓиев / Vančo Gjorgjiev

Прилог кон библиографијата за Петар Поп Арсов / A contribution to Bibliogaphy of Petar Pop Arsov [179]


ХРОНИКИ – СООПШТЕНИЈА  / CHRONICLES – INFORMATIONS

Соопштение / Information [187]


Ново / New [188]


Промоција / Promotion [188]


IN MEMORIAM


Евгениј Павлович Наумов (1932-1990) / Evgenij Pavlović Naumov [189]


Љубица Стаматоска / Ljubica Stamatoska [193]