Front matter

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ I / ARTICLES AND CONTRIBUTIONS

Манол Пандевски / Manol Pandevski

Македонија и соседните држави во последните децении од османлиското владеење / Macedonia and the Neighbouring Countries During the Last Decades of the Ottoman Rule [7]


Димитар Димески / Dimitar Dimeski

Вториот окружен солунски конгрес на М Р О (август 1905) / The Second Salonika Regional Congress of M. R. O. (August 1905) [21]


Бранко Панов / Branko Panov

Македонските градови во XI–XII век / Macedonian Towns in XI–XII century [27]


Ристо Кирјазовски / Risto Kiryazovski

Прилог кон вистината за погубувањето на Ѓорѓис Ѓанулис / A Contribution to the Truth about the Execution of Georgis Ganulis [37]


Вера Весковиќ – Вангели / Vera Veskovich – Vangeli

Жената од Гостивар и Гостиварско како политички фактор во народноослободителното движење во Македонија / The Woman of Gostivar and the Gostivar District as a Political Factor in the National Liberation Movement in Macedonia [53]


Кочо Сидовски / Kocho Sidovski

Политиката на Италија кон прашањето на Свети Наум / The Italian Policy Towards the Question of the Monastery of St. Naum [67]


Благој Стоичовски / Blagoy Stoichovski

За револуционерниот лик на Поп Христо Поп Стефанов / The Revolutionary Image of Pop Hristo Pop Stefanov [81]


Ристо Христов / Risto Hristov

Градското стопанство во Вардарска Македонија меѓу двете светски војни низ архивски извори / The Town Economy in Vardar Macedonia between the Two World Wars through Archival Sources [93]


Ѓорѓи Малковски / Georgi Malkovski

Прилог кон формирањето и борбените дејствија на Велешко-прилепскиот партизански одред „Трајче Петкановски“ / On the Formation and the Combat Activities of the Trayche Petkanovski Partisan Detachment [109]


Константин Миноски / Konstantin Minoski

Прашањето на суверенитетот и уредувањето на Република Македонија во изборните програми на политичките партии / The Question on the Sovereignty and the Establishment of the Republic of Macedonia in the Election Programmes of the Political Parties [121]


ОД КУЛТУРНОТО МИНАТО / FROM THE CULTURAL PAST

Илија Велев / Iliya Velev

Воспоставувањето на култ на пустиножителот Гаврил Лесновски / The Creation of the Cult of the Hermit Gavril Lesnovski [131]


Виктор Лилчиќ / Viktor Lilchik

Нови наоди од доцноантичките кастели кај Рогле, Свиларе и Сопот / New Findings of Late Ancient Fortresses at Rogle, Svilare and Sopot [145]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Ристо Кирјазовски / Risto Kiryazovski

Еден документ во врска со егзодусот на децата од Егејскиот дел на Македонија / A Document on the Exodus of the Children from the Aegean Part of Macedonia [153]


Александар Трајановски / Aleksandar Trayanovski

Албанскиот терор во западна Македонија од 1900 до 1904 година / The Albanian Terror in West Macedonia from 1900 to 1904 [163]


Зоран Тодоровски / Zoran Todorovski

Една карактеристика за Иван Михајлов од Стојан Христов за американската јавност / One Characteristic of Ivan Mihaylov by Stoyan Hristov from the American Publicity [177]


НАСТАВА / TEACHING

Светозар Наумовски / Svetozar Naumovski

Примена на наставните методи во наставата по историја / The Application of Teaching Methods in the History Instruction [193]


ОСВРТИ / REVIEWS

Цветан Грозданов / Tsvetan Grozdanov

Придонесот на Фрањо Баришиќ (1914-1988) во проучувањето на уметноста и историјата на Средновековна Македонија / The Contribution of Franjo Barishich (1914-1988) in the Study of Art and History in Medieval Macedonia [199]


КРИТИКИ И ПРИКАЗИ / SURVEYS AND CRITICISM

Михајло Миноски / Mihaylo Minoski

Јусуф Хамза, Заемните односи меѓу прогресивните османски кругови и македонското револуционерно движење во втората половина на XIX и почетокот на XX век / Jusuf Hamza, The relations between the Osmanli Circles and the Macedonian Revolutionary Movement in the Second Half of XIX and the beginning of XX Century [203]


Владимир Картов / Vladimir Kartov

Ристо Кирјазовски, Егејска Македонија во Антифашистичката војна на Грција (јануари – август 1944) / Risto Kirjazovski, Aegean Macedonia in the Anti-Fascist War (January – August 1944) [205]


Јован Белчовски / Jovan Belchovski

Александар Трајановски, Црковно-училишните општини во Македонија / Aleksandar Trayanovski, Church-School Communities in Macedonia [209]


Симеон Петровски / Simeon Petrovski

Петар Мандиќ, Иновације у настави / Petar Mandich, Innovations in the Teaching Process [211]


ХРОНИКИ И СООПШТЕНИЈА / CRONICLES AND REPORTS

Наум Димовски / Naum Dimovski

Тринаесеттиот југословенски симпозиум за наставата по историја / The Thirteenth Jugoslav Symposium on the Teaching of History [215]


Кочо Сидовски / Kocho Sidovski

Научниот собир во Скопје „Македонија во војните 1912 – 1918 година“ / Scientific Gathering in Skopje „Macedonia in the Wars 1912-1918“ [219]


ИСЕЛЕНИШТВО / EMIGRATION

СТАТИИ И ПРИЛОЗИ / ARTICLES AND REVIEWS

Михајло Миноски / Mihaylo Minoski

Прилог кон прашањето за организирањето и политичката дејност на македонските иселеници во Аргентина до 1932 година / The Political Organization and Activity of Macedonian Emigrants in Argentina up to 1932 [225]


ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ / DOCUMENTS AND MATERIALS

Михајло Миноски / Mihaylo Minoski

Неколку документи за иселувањето и македонските иселеници во Аргентина од 1907 и 1911 година / Several Documents on the Emigration and Macedonian Emigrants in Argentina from 1907 and 1911 [239]