Front matter

Предговор / Preface [7]

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ I / ARTICLES – CONTRIBUTIONS I

Иван Катарџиев / Ivan Katardzhiev

Политика и историја – историја и политика / Politics and History – History and Politics [9]


Ристо Кирјазовски / Risto Kiryazovski

Прилог кон вистината за погубувањето на Ѓоргис Ѓанулис / A Contribution to the Truth About the Execution of Georgi Ganulis [31]


Михајло Миноски / Mihaylo Minoski

Српско-бугарските односи и македонското прашање непосредно по Илинденското востание / The Serbo-Bulgarian Relations and the Macedonian Question Immediately After the Ilinden Uprising [49]


Димитар Димески / Dimitar Dimeski

Прилепскиот подвижен конгрес на Вториот округ на МРО (1904 г.) / The Prilep Mobile Congress of the Second Region of the Macedonian Revolutionary Organization (1904) [69]


Глигор Тодоровски / Gligor Todorovski

Некои аспекти на фашистичката окупација на Дебар и Дебарско од 1941 до 1944 година / Towards Some Aspects of the Fascist Occupation of Debar and the Debar District (1941–1944) [75]


Александар Трајановски / Aleksandar Trayanovski

Обиди за инфилтрирање на српската пропаганда во Македонија кон средината на XIX век преку македонските црковно-училишни општини / Attempts for Infiltration of the Serbian Propaganda in Macedonia in the Middle of the XIX Century Through Material Aid to the Macedonian Church-School Communities [97]


Кочо Сидовски / Kocho Sidovski

Ставот на италијанската јавност спрема Македонското националноослободително движење за време и по завршувањето на Илинденското востание / The Attitude of the Italian Public Opinion Towards the Macedonian National Liberation Movement During and Following the Ilinden Uprising [107]


Зорка Чекичевска / Zorka Chekichevska

Односот на српската и бугарската социјалдемократија кон македонското национално прашање на Стокхолмската конференција 1917 година / The Attitude of the Serbian and Bulgarian Social Democracy Towards the Macedonian National Question on the Stockholm Conference in 1917 [123]


Ѓорѓи Малковски / Gorgi Malkovski

Нада Бутникошарева (1919–1942) / Nada Butnikoshareva (1919–1942) [133]


Ристо Христов / Risto Hristov

Селското стопанство на Вардарска Македонија меѓу двете светски војни низ архивски извори / The Rural Economy of Vardar Macedonia Between the Two World Wars in the Archive Sources [153]


ОД КУЛТУРНОТО МИНАТО / FROM THE CULTURAL PAST

Илија Велев / Iliya Velev

Житејните состави за пустиножителот Гаврил Лесновски / The Hagiographic Compositions on the Hermit Gavril Lesnovski [169]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Ристо Кирјазовски / Risto Kiryazovski

Документи за егзодусот на децата од Егејскиот дел на Македонија / Documents on the Exodus of the Children from the Aegean Part of Macedonia [175]


Кузман Георгиевски / Kuzman Georgievski

Еден необјавен документ-список на македонски деца кои се наоѓаат во источно-европските земји / An Unpublished Document – List of Macedonian Children Resident in the East European Countries [199]


НАСТАВА / TEACHING

Ѓорѓи Танковски / Gorgi Tankovski

Општо за примената на наставните средства во наставата по историја / A General Outlook on the Application of Teaching Aids in the Instruction of History [219]


Светозар Наумовски / Svetozar Naumovski

Пример од практиката во наставата по историја за изучување содржини од локалната историја од периодот на НОВ и Народната револуција / An Example from the Practice of Teaching History on Subjects from the Local History in the Period of the National Liberation War and the People’s Revolution [229]


Наум Димовски / Naum Dimovski

Стручниот, педагошко-методскиот и психолошкиот аспект на домашните задачи / The Expert, Pedagogic, Methodical and Psychological Aspect of Homeworks [245]


КРИТИКИ И ПРИКАЗИ / REVIEW ARTICLES AND BOOK REVIEWS

Р. Х. / R. H.

Акад. проф. д-р Данчо Зографски, Одбрани дела, Скопје, 1986, на I–IV / Dancho Zografski, Selected Works, Skopje, 1986, vol. I-IV [255]


Б. С. / B. S.

Акад. Манол Пандевски, Избрани дела, Скопје, Мисла, 1987, кн. I–V / Manol Pandevski, Selected Works. Skopje, Misla, 1987 vol. I-V [257]


Б. С. / B. S.

Христо Андонов-Полјански, Илинденското востание и меѓународната јавност, Скопје, Мисла, 1985 / Hristo Andonov-Polyanski, The Ilinden Uprising and the International Public Opinion, Skopje, Misla, 1985 [259]


К. Т. / K. T.

Д-р Глигор Тодоровски, Прилози за српско-македонските односи во минатото, Скопје, Студентски збор, 1987, 582 / Gligor Todorovski, Contributions on the Serbo-Macedonian Relations in the Past, Skopje, Studentski zbor, 1987, 582 [261]


Б. С. / B. S.

Христо Андонов-Полјански, Гоце Делчев, Пула, Истарска Наклада, 1985 / Hristo Andonov-Polyanski, Goce Delchev, Pula, Istarska Naklada 1985 [263]


М. М. / M. M.

Прилози за Илинден VI, Крушево, 1987, 197 / Contributions on Ilinden VI, Krushevo. 1987, 197 [265]


БИБЛИОГРАФИЈА / BIBLIOGRAPHY

Светозар Наумовски / Svetozar Naumovski

Библиографија на трудови од методика на наставата по историја објавени во списанието „Наша Школа” – Сарајево (1950–1987) / A Bibliography of Works on the Teaching Methods in the Instruction of History Published in »Naša Šкоlа« – Sarajevo  (1950–1987) [269]


ОСВРТИ / SURVEY

Александар Илиевски – Дафина Герасимовска / Aleksandar Ilievski – Dafina Gerasimovska

Преглед на одбранети докторски дисертации, магистерски тези и дипломски работа на Институтот за историја на уметноста со археологиja на Филозофскиот факултет во Скопje во временскиот интервал од 1.I 1985 до 31.XII 1988 год. / A Survey on Doctoral Dissertations Master’s and Graduation Theses in the Institute for History of Art with Archeology on the Faculty of Philosophy in Skopje (1.I.1985 – 31.XII.1988) [279]


ХРОНИКА И СООПШТЕНИЈА / CRONICLES AND REPORTS

Б. С. / B. S.

Тркалезна маса „Федерализмот во социјалистичките земји“ (СССР, СФРЈ и ЧССР) / Round Table »Federalism in the Socialist Countries« (USSR, SFRY and CSSR) [291]


Д. Д. / D. D.

Осврт од работата на XIX-тο редовно годишно собрание на Сојузот на друштвата на историчарите на CP Македонија / A Review on the Work of the 19th Annual Assembly of the Association of Historians of SR Macedonia [293]


ИСЕЛЕНИШТВО II / EMIGRATION II

Михајло Миноски / Mihaylo Minoski

Петти конгрес на Македонскиот народен сојуз во / Америка The Fifth Congress of the Macedonian People’s Alliance in America [297]