Front matter

СТАТИИ – ПРИЛОЗИ / ARTICLES – CONTRIBUTIONS

Бранко Панов / Branko Panov

Климент Охридски и неговото сесловенско дело / Clement of Ohrid and His Common Slavic Activity [7]


Гане Тодоровски / Gane Todorovski

Зборникот на браќата Миладиновци и неговото значење за македонската култура (Кон 125-годишнината од неговото излегување) / The Collection of Miladinov Brothers and Its Significance Concerning Macedonian Culture [29]


Коста Аџиевски / Kosta Adžievski

Пелагонија во времето на Самуил и Гаврил Радомир / Pelagonia During Samuil and Gavril Radomir [37]


Михајло Миноски / Mihajlo Minoski

Некои согледувања за односот на руските дипломатски претставници во Скопје спрема настаните во Македонија од крајот на 1897 и почетокот на 1898 година / Some Considerations Concerning the Attitude of Russian Consuls in Skopje Towards the Events in Macedonia from the End of 1897 and the Beginning of 1898 [51]


Димитар Димески / Dimitar Dimeski

Создавањето на Македонската револуционерна организација и нејзината организациска поставеност (1893–1895) / The Creation of Macedonian Revolutionary Organization and its Organizational Foundation (1893–1895) [61]


Манол Пандевски / Manol Pandevski

Последните години на Пере Тошев (Прилог кон политичката биографија) / Pere Tošev Last Years (A Contribution to His Political Biography) [75]


Александар Апостолов / Aleksandar Apostolov

Аграрната реформа и колонизацијата на Радовишко-струмичкиот регион меѓу двете светски војни / The Agrarian Reform and Colonisation of the Radoviš and Strumitsa Region Between the Two World Wars [95]


Владимир Картов / Vladimir Kartov

КПЈ во Македонија и Шпанската граѓанска војна / The Organisation of KPY in Macedonia and the Spanish Civil War [109]


Вера Весковиќ-Вангели / Vera Vesković–Vangeli

Прилог кон делувањето на членовите на Комунистичката партија на Југославија од Србија во Македонија во текот на Народноослободителната војна и револуцијата 1941–1945 / The Activity of Members of the Communist Party of Yugoslavia from Serbia in Macedonia During the People’s Liberation War and Revolution Between 1945 and 1949 [119]


Ристо Кирјазовски / Risto Kirjazovski

Грчкото реакционерно законодавство во времето на Граѓанската војна (1945–1949) / The Greek Reactionary Legislature During the Civil War Between 1945 and 1949 [131]


Кузман Георгиевски / Kuzman Georgievski

Иселувањето и згрижувањето на децата-бегалци од егејскиот дел на Македонија во времето на Граѓанската војна (1946–1949 година) / Emigration and Settling Down of Children–Refugees from the Aegean Part of Macedonia During the Civil War Between 1946 and 1949 [141]


ОД КУЛТУРНОТО МИНАТО / FROM THE CULTURAL PAST

Апостол Керамидчиев / Apostol Keramidčiev

Резултати од археолошкото рекогносцирање во Кратовско (1977–1978) / Results from the Archeological Investigation in the Region of Kratovo (1977–1978) [159]


Елица Манева / Elica Maneva

Средновековната некропола кај Базиликата Де во Хераклеја / Medieval Necropolis with the Basilica D in Heraclea [169]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Кузман Георгиевски / Kuzman Georgievski

Еден необјавен документ-список на македонски деца кои се наоѓаат во Источно-европските земји / An Unpublished Document – A List of Macedonian Children Which Are in the East–European Countries [201]


Михајло Миноски / Mihajlo Minoski

Два документи од 1899 година за тајната кореспонденција на Македонската револуционерна организација / Two Documents of 1899 Concerning the Secret Correspondence of the Macedonian Revolutionary Organisation [229]


НАСТАВА / TEACHING

Иво Рендиќ – Миочевиќ / Ivo Rendić – Miočević

Иновации во методиката на наставата по историја на факултетите (Пример од Филозофскиот факултет во Задар) / Inovations in the Method of Teaching in History at the Faculties (An Example from the Faculty of Philosophy of Zadar) [235]


Воислав Д. Кушевски / Voislav D. Kuševski

За едукативните вредности на Илинденските демонстрации во Прилеп 1940 година / About the Educative Values of the Ilinden Demonstrations in Prilep of 1940 [245]


ОСВРТИ / COMMENTS

Воислав Д. Кушевски / Voislav D. Kuševski

Осврт врз учебниците по историја за средното насочено образование работени според новите наставни планови и програми / Â Review on the Textbooks in History For the High School Professional Education Prepared for the New Teaching Plans and Programmes [255]


КРИТИКИ И ПРИКАЗИ / CRITICS AND BOOK REVIEWS

А. Д. / A. D.

Напредното учителство во Македонија, Зборник на сеќавања за дејноста на напредното учителство во Македонија пред војната и за време на HOB, „Просветно дело“, Скопје, 1985, стр. 369 / The Advanced Teachers of Macedonia, A Collection of Memories Concerning the Advanced Teaching in Macedonia Before the War and During the PLW, „Prosvetno delo“, Skopje, 1985, pp. 369 [263]


М. М. / M. M.

Русија и Босанско-херцеговачки устанак 1875–1878, Почетак рата на Балкану, Св. II, приредио Бранко Павићевић, Уредник акад. Божидар Глушчевић, Црногорска академија наука и уметности, Титоград 1986, 918 с. 8° / Russia and the Bosnian and Hertsegovian Uprising Between 1875 and 1878, A Beginning of War in the Balkans, Vol. II, Prepared by Branko Pavičević, Editor Acad. Božidar Gluščević, Montenegran Academy of Sciences and Arts, Titograd, 918 [266]


С. Ф. / S. F.

Стојан Киселиновски, КПГ и македонското национално прашање (1918–1940), Мисла, Скопје 1985, 183 / Stojan Kiselinovski, KPG and Macedonian National Question (1918–1940), Misla, Skopje, 1985, pp. 183 [269]


М. З. / M. Z.

Александар Матковски, Македонскиот полк во Украина, Мисла, Скопје, 1985 година / Aleksandar Matkovski, The Macedonian Regiment in Ukraine, Misla, Skopje, 1985 [271]


Д. Д. / D. D.

Кузман Георгиевски – Саша Маркус, Малина Попиванова, НИО „Студентски збор“, Скопје 1985, 153 / Kuzman Georgievski – Šaša Markus. Malina Popivanova, NIO „Studentski zbori“, Skopje, 1985, pp. 153 [273]


Д. Д. / D. D.

Павле Митрески, Студентската колонија во Охрид (1938 – 1940), НИО „Студентски збор“, Скопје, 1985, 230 / Pavle Mltreski, The Student’s Colony of Ohrid (1938–1940), NIO „Studentski zbor“, Skopje, 1985, 230 [275]


БИБЛИОГРАФИЈА / BIBLIOGRAPHY

Александар Трајановски / Aleksandar Trajanovski

Петти библиографски прилог за Егзархијата и нејзината дејност во Македонија (I) / Fifth Bibliographic Contribution About The Exarchate and Its Activity in Macedonia (I) [279]


Светозар Наумоски / Svetozar Naumoski

Библиографија на трудови од методиката на наставата по историја објавени во списанието „Настава и васпитање“ од Белград (1952–1986) / Bibliography of Contributions from the Method of Teaching in History Published in the Review „Teachning and Education“ (Nastava i Vaspitanje) from Belgrad (1952–1986) [290]


ХРОНИКА И СООПШТЕНИЈА / CRONICLES AND INFORMATIONS

Д. Д. / D. D.

Осврт за работата на XVIII Годишно собрание на Сојузот на друштвата на историчарите на СР Македонија / A Raport from the XVIII Yearly Assembly of the Union of Associations of Historians of SR Macedonia [295]


Д. Д. / D. D.

Реч на проф. д-р Д. Димески, раководител на ННСГ за историја на свеченоста посветена на 20 годишниот јубилеј на сп. „Историја“ и на, акад. проф. д-р Стјепан Антолјак по повод 75-годишнината од животот и 50-годишната творечка дејност / A Word of Prof. Dr D. Dimeski, Chief of the Department of History at the Solemnity Dedicated to the 20th Jubilee of the Review „History“ (Istorija) and of Acad. Prof. Dr Stjepan Antoljak on the Occasion of His 75th Anniversary and 50 years of Creative Activity [299]


IN MEMORIAM


Акад. Љубен Лапе (1910–1985) / Academician Ljuben Lape (1910–1985) [303]


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИ / A LIST OF COLLABORATORS


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИ ШТО ГО ДИСТРИБУИРААТ СПИСАНИЕТО / A LIST OF COLLABORATORS DISTRIBUTING THE REVIEW