Front matter

СТАТИИ  / ESSAYS

Лазар Соколов / Lazar Sokolov

Прилог кон Македонското студентско движење во Загреб / Contribution to the Macedonian students’ movement in Zagreb [1]


Александар Апостолов / Aleksandar Apostolov

Од активноста на напредните студенти на Белградскиот универзитет во 1936 / From the activity of the progressive students at the University of Belgrade in 1936 [28]


Томо Томоски / Tomo Tomoski

Средновековен Полог / Mediveal Polog [64]


Е. П. Наумов / E. P. Naumov

Властеличиќи (Кон историја на феудалната сталешка терминологија на XIV век) / Vlasteliches (Toward the history of the feudal class terminology of the XIV th century) [82]


Ристо Поплазаров / Risto Poplazarov

Востанието на Караташо од 1854 година / The Rebellion of Karatašo in 1854 [105]


Миле Тодоровски / Mile Todorovski

Етичките вредности на НО војна и Револуцијата – Компоненти на педагошката делатност во наставата по историја / The ethical values of the War of Liberation and the componerts of the Revolution in the pedagogic activity in teaching history [115]


Фани Буцкова / Fani Buckova

Првиот Конгрес на АФЖ во Егејска Македонија / The First Congress of AFŽ (Anti-Nazi Women’s Association) in Aegean Macedonia [129]


ПРИЛОЗИ / SUPPLEMENTS

Крсте Битоски / Krste Bitoski

Околу прашањето за воведување реформи во Македонија 1902-1903 година / On the question of introducing reforms in Macedonia 1902—1903 [141]


Зоран Лакиќ / Zoran Lakic

Некои карактеристики на НОВ и Револуцијата во Црна Гора / Some characteristics of the War of Liberation and the Revolution in Monte Negro [161]


Симо Младеновски / Simo Mladenovski

Мемоарските материјали како историски извоври / Memoirs as historical sources [183]


ОД КУЛТУРНОТО МИНАТО / CULTURAL PAST

Ѓорѓи Миљковиќ / Gjorgji Miljkovic

Меморијален музеј на Димитар Погеоргиев – Беровски во Берово / The Dimitar Popgeorgiev — Berovski commemorative museum in Berovo [203]


МАТЕРИЈАЛИ /  SUPPLIES

Александар Матковски / Aleksandar Matkovski

Опис на Македонија (1865 г) според рускиот патописец Е. Тимаев / Description of Macedonia (1865) according to the Russian travel riter E. Timaev [213]


Ристо Кирјазовски / Risto Kirjazovski

За некои акции на Бугарската работничка партија (к) против линијата и целите на НОФ на Македонците од Егејска Македонија во 1945 година / On some actions of the Bulgarian workers party against the attitudes and the aims of NOF (Front for people’s liberation) of the Macedonians from Aegean Macedonia in 1945 [222]


Зоран Георгиев / Zoran Georgiev

Една словенска некропола од Кочани / A Slavic necropolis from Kočani [228]


Љубен Лапе / Ljuben Lape

Сто години од Разловечкото востание / Ahundred years since the Razlovečki Rebellion [240]


НАСТАВА / TEACHING

Дамјан Лепчески / Damjan Lepceski

Проблемската настава по историја / The problematic teaching of history [251]


Иван Маневски / Ivan Manevski

Прилог кон прашањето за групната и индивидуализираната форма на наставна работа со можности на нивна примена во наставата по историја во основното училиште / A contribution to the question of a group and individualized way of teaching with possibilities for their application in teaching history in the grammar school [265]


Ѓорѓи Танковски / Gjorgji Tankovski

Наставната програма и учебникот по историја за V одделение според анкетните резултати / The teaching program and the history textbook for the 5th class according to the questionnaire results [278]


КРИТИКА И ПРИКАЗИ /  CRITICISM AND SURVEYS

К. П. / K. P.

Некои досегашни податоци за крштелната базилика во Стоби во светлината на новите проценки / Some currently knoun facts about the baptismal basilica in Stob in the lighe of the latest opinions [289]


Е. П. / E.P.

Александар Стипчевић, Илири (повијест, живот, култура) Школска књига Загреб, 1974 год. / Alexander Stipčević, The Illyrians (history, life, culture) školska knjiga, Zagreb 1974 [291]


Д. Л. / D. L.

Ристо Динев, Ѓорѓи Димовски-Цолев, Јован Кочанковски и Ѓорѓи Танковски / Risto Dinev, Gjorgji Dimovski-Colev, Jovan Kočankovski and Gjorgi Tankovski [300]


К. А. / K. A.

Милош Благојевић, Земљорадња у средњовековној Србијн, Историски институт, посебна издања, књ. 15, Београд 1973 / Miloš Blagoj ević, Agriculture in Medieval Serbia, Institute for history special issues, book 15, Belgrade 1973 [306]


С. М. / S. M.

Во срцето на Шпанија, сеќавања на интербригадистите од Македонија НИК „Наша книга“, СКопје 1975 / In the heart of Spain, Memories of the intercommanders from Macedonia, NIK „Naša kniga”, Skopje 1975 [309]


М. М. / M. M.

Никола Живковић, Ратна штета коју je Немачка учинила Туго славши у Другом светском рату, Институт за савремену историју и НИП Експорт Прес, Београд 1975 / Nikola Živković, The war damage that Germany caused to Yugoslavia during the Second World War, Institute for contempo rary history and NIP Export Press, Belgrade 1973 [311]


Е. А. / E. A.

Петар Петровић, Палеографија римских натписа у Горњој Мизији, Београд 1975, с. 171 + XXII табели / Petar Petrović, Paleography of Roman inscriptions in Upper Mizija, Belgrade 1975, p. 171 + chart number XXII [313]


С. М. / S. M.

Македонски револуционерни песни за Годе Делчев, Јордан Пиперката и Питу Гули, Институт за фолклор — „Македонска книга“, Скопје 1974 година / Macedonian revolutionary poems about Goce Delčev, Jordan Piperkata and Pitu Guli, Institute for Folklore — „Makedonska kniga” Skopje 1974 [317]


Р. П. / R. P.

Академик Љубен Лапе, Разловечкото востание од 1876 година и личноста на неговиот организатор Димитар Попгеоргиев – Беровски, Скопje 1976 година / Academician Ljuben Lape, The Razlovečki Rebellion of 1876 and the personality of its organizer Dimitar Popgeorgiev — Berovski Skopje 1976 [318]


Е. А. / E. A.

„Гласник“, Институт за национална историја, г. XIX, бр. 3, Скопje 1975 / Glasnik, Institute of national history XIX no. 3, Skopje 1975 [319]


БИБЛИОГРАФИИ / BIBLIOGRAPHIES

К. С. / K. S.

Четврти прилог кон библиографијата за Битола и Битолско / The fourth contribution to the bibliography of Bitola and the Bitola area [323]


А. Т. / A. T.

Четврти библиографски прилог за Егзархијата и нејзината дејност во Македонија / The fourth bibliographic contribution to the Exarchate and- its activity in Macedonia [327]


ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ / CHRONICLES AND NOTES

П. С. / P. S.

Извештај за работата на Сојузот на друштвата на историчарите на Македонија од 27 октомври 1974 до 21 ноември 1976 година / Report on the work of the Macedonian Federation of Historians’ Associations from October, 27, 1974 to November, 21, 1976 [335]


А. А. / A. A.

Извештај на Редакцијата на списанието „Историја“ – орган на Сојузот на друштвата на историчарите на СР Македонија за периодот меѓу XI и XII Годишно собрание / Report from the Editorial Staff of the review „History” — an organ of the Macedonian federation of historians’ associations for the period between the XIth and the XIIlh annual meetings [348]


Д. П. / D. P.

Триесетгодишнината на Филозофскиот факултет во Скопје (1946 – 1976) / The thirtieth anniversary of the Faculty of Arts in Skopje (1946—1976) [353]


А. А. / A. A.

Триесетгодишен јубилеј на Првата генерација наставници во НР Македонија / The thirtieth jubilee of the first generation of teachers in the People’s Republic of Macedonia [355]


М. Т. / M. T.

Научен собир посветен на 35-годишнината од Воено-политичкото советување во Столице 1941 година / A scientific meeting dedicated to the 35th anniversary of military — political consultation at Stolice in 1941 [361]


Ц. Б. / C. B,

Научен собир – „Прилеп и Прилепско во НОВ 1942 год.“ / A scientific meeting — Prilep and the Prilep area in the War for Liberation in 1942 [363]


М .М. / M. M.

Извештај за одржаниот семинар за стручно и педагошко усовршување на наставниците по историја во средните училишта / Report on the seminar for the receiving of professional and pedagogic advanced training for the high scool history teachers [365]


С.М. / S. M.

XXIII-ти Конгрес на Сојузот на здруженијата на фолклористите на Југославија, Славонски Брод, 17-21 септември 1976 г. / The XXIIIrd Congress of the Yugoslav Federation of Folklorists’ Associations, Slavonski Brod, 17—21 September 1976 [367]