Front matter

Содржина

СТАТИИ

Деса Миљовска

Сто години од првиот обид за создавање социјалистичка држава – Париска комуна од 1871 година [5]


Јонче Јосифовски

Актуелноста на искуството од Париската комуна [19]


Методија Соколовски

Развојниот пат на некои градови во Македонија во XV и XV век [33]


ПРИЛОЗИ

Н. Чинго

Париската комуна и Ленин [67]


М. Јовановиќ

Некои форми на нелегалната работа на жени и младинки во Македонија во текот на Народноослободителното движење 1941-1944 година [87]


Б. Ристовски

Програмата на Македонскиот револуционерен комитет во Петроград од 1917 година за Балканска федеративна демократска република [103]


К. Битовски

Прилог кон проучувањето на економската политика на Внатрешната македонска револуционерна организација на село 1893-1908 [117]


Д. Димески

Кадиноселската провала 1902 година [131]


А. Матковски

Значајна буна во Македонија против крвавиот данок (март – 21 јуни 1705 година) [151]


Т. Томоски

Средновековниот град Малешево [161]


Т. Томоски

Потеклото и значењето на некои топономи во Македонија [169]


С. Керадимчиев

За потеклото и значењето на топономот Асамати [172]


Стј. Антољак

Фурка [175]


ОД КУЛТУРНОТО МИНАТО

Љ. Лапе

Историската вистина во песната „Ми товарил Дончо три товари ориз“ [179]


В. Антиќ

За некои моменти од животот и делото на Григор Прличев и Охридската архиепископија [185]


В. Битракова – Грозданова

Прилог кон Охридската кованица од XIV век [201]


К. Петров

Некои помалку познати компоненти на авињонската уметност во XIV век [206]


НАСТАВА

В. Кушевски

Како сме се запознале со „Интернационалата“ – химната на меѓународниот пролетаријат во средношколската настава по историја [209]


Л. Лаиновиќ

Групна работа на учениците од историја во VII одделение на основното училиште [219]


ОСВРТИ

В. Мошин

Словенските ракописи во Македонија [229]


Љ. Доклестиќ

Предлог за изработка на библиографија на периодичните публикации за Македонија и Македонците [235]


Н. Чакир (СР Романија)

Некои материјали од романските архиви за историјата на Македонија [239]


В. Картов

Некои прашања од периодизацијата во учебниците по историја за училиштата од втор степен [249]


ПРИКАЗИ И КРИТИКА

Д. П.

Фанула Папазоглу – Средњобалканска племена у предримско доба, АНУБ и Х, Дјела, Књ. XXX, ЦБИ Књ. 1, Сарајево 1969, стр.497 [255]


Х. М.

Александар Матковски – Грбовите на Македонија, Скопје 1970, 219 [265]


Д. П.

Димитар Влахов – Мемоари, НИП „Нова Македонија“, Скопје 1970, 370 [268]


Д. Д.

Струга и Струшко, Собрание на општина Струга, Струга 1970, 468 [271]


А. М.

Македония  и  Македонцы  в  прошлом  —  La Macédoine et les Macédoniens dans le passe, Skopje 1970, 520 [274]


D. D.

Historiographie de Macédoine (1945 — 1970) — Institut  de L’histoire nationale,  Skopje  1970,  tome I,  p.  363 [276]


А. М.

„Прилози“ I, 1, Македонска академија на науките и уметностите, Одделение за општествени науки, Скопје 1970 [277]


Ц. Г.

Годишен зборник, Книга 22, Филозофски факултет на Универзитетот, Скопје 1970 [278]


М. Ј.

Гласник на Институтот за национална историја, Скопје 1970, XIV, бр. 1, стр. 215 и бр. 2 и 3, стр.413 [282]


Г. П.

Этнические  процессы  в странах  зарубежной  Европы,  Москва  1970, Издательство   „Наука“,   стр.   283 [285]


В. К.

Новоизлезени учебници по историја за средните училишта во издание на „Просветно дело“ [289]


Б. Х. Б.,

К. Делиниколов – Историја за I и II клас на стручните училишта, „Просветно дело“, Скопје 1970 [294]


М. П.,

Акад. Проф. А. Бурмов, Акад. Д. Косев, Акад. Х. Христов – Историја на на  България — учебник за X и XI клас на  общообразователните   и   трудово-политихническите   училища,    София,    1969,   364 [295]


К. А.

Нови книги и списанија [303]


БИБЛИОГРАФИЈА

Д. Пачемска, К. Аџиевски

Прилог кон библиографијата за Париската комуна на југословенските јазици [309]


Љ. Доклестиќ

Прилог кон библиографијата на периодичните публикации за Македонија и Македонците [312]


ОД ДЕЈНОСТА НА СОЈУЗОТ И ДРУШТВАТА

Извештај на Управата на Сојузот на историските друштва на СРМ [321]


Извештај за работата на редакцијата на списанието „Историја“ [330]


М. М., Работата на IX-тото годишно собрание на Сојузот на историските друштва на СР Македонија (Крушево 18-19.IX.1970) [340]


Од работата на Друштвото на историчарите од Битола и Битолско [346]


ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ

А. А.

Петти Меѓународен конгрес на економските историчари [349]


Т. П.

XIII Меѓународен конгрес на историските науки, Москава 1970 [351]


Н. В.

Двегодишно собрание на Друштвото на архивските работници на Македонија [353]


В. К.

Престој на групата наставници и студенти од Историскиот факултет на Државниот универзитет од Вороњеж (СССР) во Македонија од 2 до 22 септември 1970 година [255]


Р. И.

Симпозиум „Варварските инвазии во Југоисточна Европа во раниот среден век и нивниот однос према автохтоната популација“ [357]


М. П.

Свечен собир по повод 30-годишнината од смртта на Димитрија Димов Павле – Чуповски [357]


А. А.

Состанок на претставници на историските друштва на СР Србија и СР Хрватска за разгледување на наставните пгорами и учебници по историја и за двете републики [360]


Л. С.

Изложба на стари словенски ракописи во Архивот на Македонија [362]


П. С.

„Местото на македонското прашање во меѓубалканските односи“ – Семинар за наставниците по историја и директорите на училиштата од прв и втор степен во Скопје [363]


СПИСОК НА СОРАБОТНИЦИТЕ