Front matter

Содржина

СТАТИИ

Славка Фиданова

Подготовките за формирање на Тетовскиот партизански одред [3]


Димитар Митрев, Димо Хаџи Димов

Идеологот на левицата во македонското национално – ослободително движење [26]


Иван Катарџиев

Четничката активност во Македонија до 1885 год. И политиката на бугарската буржоазија [38]


В. Ивановски

Четничката активност во Македонија до 1885 год. И политиката на бугарската буржоазија [55]


Д. Мире

Борбата на Локвица. Еден исечок од борбениот пат на Петтата бригада [65]


П. Митрески

Работата на првиот Народно – ослободителен одбор во Дебарца [70]


О. Ивановски

Никола Карев [75]


Гл. Тодоровски

Еден извештај за убиството на Даме Груев [81]


А. Апостолов

Кратовско во време на Илинденското востание [83]


А. Лаиновиќ

Стоковиот промет на Србија и Австро – Унгарија преку Солун пред Балканските војни [91]


Ц. Беличански

Владеењето на Џеладин бег во Охрид Појавата на чумата во Скопје во 1740 година и нејзиното ширење во другите краишта [98]


Сл. Мијушковиќ

Појавата на чумата во Скопје во 1740 година и нејзиното ширење во другите краишта [108]


М. Соколовски

Костур и Костурско во средината на XV век [118]


НАСТАВА

Т. Панговски

За завршните испити по историја во гимназиите [131]


Е. Бадер

Некои искуства од примената на одделни методи и форми во наставата по историја [143]


М. Тодоровска

Создавањето на Македонската револуционерна организација Методска единица [146]


К. Делиниколов

Илинденското востание – Методска единица [152]


ОСВРТИ

Ј. Тодоровски

Околу прибирањето на мемоарски материјали и хроники од Народно – ослободителната војна [159]


А. Апостолов

Осврт на одбранетите докторски дисертации со историска проблематика на Филозофскиот факултет во Скопје од неговото создавање до крајот на 1965 г. [171]


П. Митрески

Основање и работа на Историскиот архив во Охрид [177]


И. Маневски

Како работи секцијата млади историчари при гимназијата „Славчо Стојменов“ во Штип [180]


ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

Ј. Димевски и В. Кушевски

Каква е состојбата и какви се потребите од нагледни средства за наставата по Народно – ослободителната борба и Народната Револуција [185]


КРИТИКИ И ПРИКАЗИ

В. К., Čurić Н

Metodika I tehnika pisanja referata I domaćih radova iz istorije [189]


Б. М.

Drugi svetski rat – III [195]


М. Т.

Hronologija Oslobodilačke naroda Jugoslavija, 1941-1945 [197]


Р. П.

ΣΤΑΒΡΟΠΟΛΟΥ В., Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ [199]


Р. К.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΑΓΩΝΟΣ 1903 – 1907 [200]


Ш. Р., И. Г. Сенкевич

Из истории освободительной борьбы в Западной Македонии и Косове в 1878 – 1881 г [202]


Ш. Р., А, Buda

Çështja Shqiptare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare ne vitet 1878 – 81 [203]


И. М.

Starata gradska arhitektura I urbanizacija na gradovite [204]


Р. К.

Arhivist [206]


Х. А. – П.

Нови книги и списанија [207]


БИБЛИОГРАФИЈА

П. Стојанов

Прилог кон библиографијата за Македонија во времето на Првата светска војна, 1914 – 1918 [213]

ОД ДЕЈНОСТА НА ДРУШТВАТА

Б. Цветкоски

За работата на Историското друштво во Штип [229]


ХРОНИКИ И СООПШТЕНИЈА

П. М.

Климентов јубилеј (1050 годишнина од смртта) [235]


Х.

Научен собир по повод 40 – годишнината од смртта на Крсте П. Мисирков [236]


Т. П.

Прв меѓународен семинар на просветните работници од балканските земји одржан во Софија [239]


В. К.

Советување за учебниците по историја [239]


Список на соработниците [239]